Skip to main content

Glosár

Tento viacjazyčný glosár obsahuje ľahko zrozumiteľné definície hlavných vedeckých pojmov používaných na tejto webovej stránke z oblasti posudzovania rizík. Pojmy a ich definície sa v našich komunikačných produktoch uvádzajú ako kontextové poznámky na vysvetlenie pojmov verejnosti bez odborných znalostí.
V celom texte sa používa štandardný anglický pravopis. Akronymy sa uvádzajú veľkými písmenami. Pojmy sa uvádzajú malými písmenami. Záznamy sa prekladajú do všetkých 24 úradných jazykov EÚ.
Glosár je živým dokumentom, ktorý sa pravidelne aktualizuje. Relevantné chýbajúce výrazy možno navrhnúť použitím online formulára Ask A Question (Položiť otázku).

Upozornenie: Definície v glosári sú určené výlučne na to, aby používateľom webového stránky pomohli pochopiť vedeckú terminológiu. Definície sa môžu líšiť od definícií uvedených v právnych predpisoch Európskej únie a vo Vestníku EFSA.

A


Stravovacie odporúčanie používané vtedy, keď nie je k dispozícii dostatok údajov na výpočet priemernej požiadavky. Adekvátny príjem je priemerné množstvo živiny konzumovanej denne bežnou zdravou populáciou, ktoré sa považuje za adekvátne pre potreby populácie.

Prijateľný denný príjem (ADI) je odhadované množstvo látky v potravinách alebo pitnej vode, ktoré sa môže konzumovať denne počas života bez toho, aby predstavovala významné riziko pre zdravie. Obvykle sa vyjadruje v miligramoch látky na kilogram telesnej hmotnosti a používa sa pri chemických látkach, ako sú prídavné látky v potravinách, rezíduá pesticídov a veterinárne lieky.

Skratka pre „absorpciu, distribúciu, metabolizmus a exkréciu“, štyri kľúčové procesy, ktoré opisujú, ako sa lieky a chemikálie dostanú do tela, čo sa s nim v tele stane a ako sa vylúčia

Adekvátny príjem (AI) je stravovacie odporúčanie používané vtedy, keď nie je k dispozícii dostatok údajov na výpočet priemernej požiadavky. AI je priemerné množstvo živiny konzumovanej denne bežnou zdravou populáciou, ktoré sa považuje za adekvátne pre potreby populácie.

Jednorazová alebo veľmi krátkodobá expozícia látke, obvykle menej než 24 hodín.

Oblasť vedy, ktorá študuje vplyv toxických látok na vodný život (napr. ryby, kôrovce, vodné rastliny a riasy).

Bežne neškodná látka, napríklad zložka v potrave, ktorá spôsobuje (okamžitú) alergickú reakciu u citlivej osoby.

Schopnosť spustiť abnormálnu imunitnú reakciu, ktorá vedie k alergickej reakcii u človeka.

Metóda, ktorá sa môže použiť vo výskume s cieľom nahradiť tradičné testovanie na zvieratách neinvazívnymi metódami alebo náhradnou metódou. Pozri aj nahradenie, zníženie a zdokonalenie (zásada 3R, z angl. replacement, reduction and refinement).

Stavebný kameň, z ktorého sa skladajú proteíny. Niektoré aminokyseliny sa môžu vytvárať v ľudskom tele, zatiaľ čo iné možno získať len stravou.

Metóda identifikácie zdrojov neistoty pri výpočte v rámci posudzovania rizík a odhadu ich veľkosti a smeru, aby bolo možné zohľadniť možné chyby.

Systém, ktorý stanovuje, hodnotí a kontroluje riziká pre bezpečnosť potravín. Vykonávajú ho potravinárske podniky na zaistenie bezpečnej výroby, skladovania a prepravy potravín.

Metóda posúdenia pravdepodobných rizík (z hľadiska výskytu a závažnosti) súvisiacich s expozíciou látke v porovnaní s pravdepodobnými prínosmi.

Chemikália, ktorá zvyčajne neobsahuje uhlík, napríklad voda, kyslík, chlorid sodný.

Opisuje látku, ktorá pôsobí proti inej látke, a tým ruší jej účinok, napríklad hormón po uvoľnení do tela blokuje fungovanie iného hormónu.

Schopnosť mikroorganizmov rásť v prítomnosti látok osobitne určených na ich ničenie, napríklad niektoré ľudské infekcie sú teraz rezistentné voči antibiotikám, čo vyvoláva obavy z ich širokého používania.

Priemerná požiadavka (AR) je množstvo živín v strave, ktoré spĺňajú dennú potrebu polovice ľudí v bežnej zdravej populácii.

Zložky pridávané do potravín na zmenu chuti alebo vône.