Skip to main content

Ordlista

Denna flerspråkiga ordlista ger lättförståeliga definitioner för de huvudsakliga vetenskapliga termer som används på denna webbplats i riskbedömningsdomänen. Termer och definitioner refereras i våra kommunikationsprodukter som pop-up-anteckningar för att förklara begrepp för allmänheten utan specialistkunskaper.
Vanlig engelsk stavning används. Akronymer aktiveras. Villkor presenteras i gemener. Posterna översätts till alla 24 officiella EU-språk.
Ordlistan är ett levande dokument som regelbundet uppdateras. Relevanta saknade termer kan föreslås genom att använda formuläret Ställ en fråga online.

Ansvarsfriskrivning: Definitioner i ordlistan är endast avsedda att hjälpa webbplatsens användare att förstå vetenskapliga terminologin. Definitionerna kan skilja sig från dem som anges i EU-lagstiftningen och i Efsa Journal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z

A


En skattning av mängden av ett ämne i livsmedel eller dricksvatten som kan konsumeras genom hela livet utan att utgöra en märkbar risk för hälsan. Det uttrycks vanligtvis i milligram av ämnet per kg kroppsvikt per dag, och avser kemiska ämnen såsom ivsmedelstillsatser, bekämpningsmedelsrester och veterinärmedicinska läkemedel.

En process för att fastställa organismers reaktion på en blandning av kemikalier med likartad toxicitet. Detta innebär att de enskilda effekterna adderas för att förutsäga den sannolika effekten av blandningen som helhet.

Godtagbart dagligt intag (acceptable daily intake) är en uppskattning av den mängd av ett ämne i livsmedel eller dricksvatten som kan intas dagligen under en livstid utan att det utgör någon betydande hälsorisk. Det uttrycks vanligen i antal milligram av ämnet per kilogram kroppsvikt och gäller kemiska ämnen som livsmedelstillsatser, bekämpningsmedelsrester och veterinärmedicinska läkemedel.

Förkortning för ”absorption, distribution, metabolism och utsöndring” (eng. Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion), de fyra centrala processer som beskriver hur läkemedel och kemikalier kommer in i kroppen, vad som händer med dem medan de är där, och hur de elimineras

Tillräckligt intag (adequate intake) är en kostrekommendation som används när det inte finns tillräckligt med data för att beräkna ett genomsnittsbehov (AR). AI är den genomsnittliga näringsmängd som konsumeras dagligen av en typisk frisk population och som antas vara tillräcklig för befolkningens behov.

En engångsexponering eller extrem korttidsexponering för ett ämne, oftast mindre än 24 timmar.

Ett vetenskapsområde som studerar de toxiska ämnenas inverkan på livet i vattnet (t.ex. fiskar, kräftdjur, vattenväxter och alger).

Ett vanligtvis ofarligt ämne, såsom en livsmedelsingrediens, som ger upphov till en (omedelbar) allergisk reaktion hos en mottaglig person.

Förmågan att utlösa ett onormalt immunsvar som leder till en allergisk reaktion hos en person.

En typ av hälsopåstående som antyder att ett näringsämne eller en livsmedelsingrediens kan påverka bevarandet av människors normala hälsa eller prestation eller stödja viktkontroll.

En metod som kan användas i forskningen som ersättning för traditionella djurförsök genom icke-invasiva metoder eller substitution. Se även ersättning, begränsning och förfining (3R).

Den beståndsdel som proteiner är uppbyggda av. Vissa kan framställas av människokroppen medan andra bara kan hämtas från kosten.

En metod för att väga de troliga riskerna (vad gäller incidens och allvarlighet) vid exponeringen för ett ämne, mot de troliga fördelarna.

Beskriver ett ämne vars verkan är riktad mot ett annat ämne, och som därmed neutraliserar dess effekt; till exempel ett hormon som, när det frisätts i kroppen, hindrar ett annat hormon från att fungera.

Förmågan hos mikrober att växa i närvaro av ämnen som har särskilt tagits fram för att döda dem; till exempel vissa mänskliga infektioner som nu är resistenta mot antibiotika, och som väcker oro över deras allmänna användning.

En metod för att synliggöra en sekvens av händelser som står i ett orsakssamband och kan leda till ett skadligt resultat för organismer eller miljön.

Genomsnittsbehov (average requirement) är den mängd av ett näringsämne i kosten som tillgodoser de dagliga behoven hos hälften av individerna i en typisk frisk population.

En art är en mindre enhet av släktet och är en grupp nära besläktade organismer som ser likadana ut; hos till exempel Homo sapiens (människan) utgörs arten av den andra delen av namnet (sapiens).

En modell av variationen i känslighet hos en art för en särskild skadekälla (t.ex. torka, invasion av växtskadegörare eller kemisk exponering).

Nya plastvaror eller -material som har tillverkats av återvunnet plastavfall.

Livsmedel som producenten menar är avsedd för direkt konsumtion utan att behöva tillagas eller bearbetas på annat sätt.

Ett strukturerat program för att förbättra en population av växter eller djur genom avel för vissa egenskaper.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z