Skip to main content

Poslanie a hodnoty

Poslanie

Bezpečnosť v potravinovom reťazci z farmy až na stôl je jadrom činnosti úradu EFSA. Prispievame k ochrane ľudského zdravia a života, pri zohľadnení zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a životného prostredia.

Poskytujeme nezávislé a transparentné vedecké odporúčania tvorcom politík, v rámci spolupráce s našimi partnermi a v otvorenom dialógu so spoločnosťou.

Hodnoty

Všetky činnosti úradu EFSA sa riadia súborom kľúčových hodnôt. Sme odhodlaní dodržiavať ich vo všetkých oblastiach našej práce.

Kvalita

Vykonávame prísne a spoľahlivé posúdenia rizika, na základe najnovších vedeckých poznatkov. Komunikujeme, aby sme plnili potreby našich rôznych skupín publika.

Nezávislosť

Zabezpečujeme nestrannosť našich vedeckých výsledkov. Zamestnanci a experti bez konfliktu záujmov analyzujú údaje a objektívne uplatňujú metódy. Skupinové rozhodovanie umožňuje rozmanitosť a preskúmanie medzi partnermi.

Otvorenosť

Naše posúdenia rizika a komunikácia sú prístupné a zrozumiteľné. Vypracúvajú sa v rámci transparentných postupov, s podporou otvoreného dialógu so všetkými zainteresovanými stranami.

Zodpovednosť

Slúžime verejnému záujmu, pracujeme na zabezpečovaní zlepšovania bezpečnosti potravín z farmy až na stôl. Zdroje používame účinne, zodpovedne a trvalo udržateľne.

Spolupráca

Spoluprácu považujeme za jediný spôsob, ako zvládať budúce zložité otázky. Investujeme do budovania dlhodobých partnerstiev vo vzájomný prospech.