Skip to main content

Pracovné postupy

Tok pracovných postupov v prípade vedeckých výstupov úradu EFSA začína od okamihu, keď úrad EFSA prijme žiadosť o vedecké odporúčanie alebo začne vlastnú činnosť, až do okamihu zverejnenia jeho zistení.

Existujú tri hlavné fázy:

  1. Žiadosť
  2. Posúdenie
  3. Prijatie

I. Žiadosť

Úrad EFSA prijíma žiadosti o vedecké odporúčania najmä od Európskej komisie, ale aj od Európskeho parlamentu alebo členských štátov. V žiadosti sa opisuje, o čo je úrad EFSA žiadaný: problém, podmienky, lehota, atď.

  • Po prijatí žiadosti úrad EFSA posúdi jej obsah, prediskutuje ho s Komisiou a vyrieši akékoľvek otázky, ktoré je potrebné objasniť, napr. reálnosť dodržania lehoty. V nadväznosti na tieto diskusie sa úrad EFSA a Komisia dohodnú na mandáte, ktorý zahŕňa definitívne podmienky a vzájomne dohodnutú lehotu.
  • V prípade uplatnenia na trhu úrad EFSA validuje/kontroluje úplnosť žiadosti a od žiadateľa môže požadovať viac vedeckých informácií.

Mandát sa potom pridelí jednej z vedeckých poradných skupín úradu EFSA alebo jeho vedeckému výboru a sprístupní na portáli OpenEFSA.

II. Posúdenie

Úrad EFSA obvykle zriadi pracovnú skupinu expertov, aby vykonali posúdenie rizika.

  • Táto pracovná skupina – bežne pozostávajúca z členov poradnej skupiny a dodatočných vedcov zo špecializovaných oblastí – posúdi dostupné vedecké informácie, ktoré môžu zahŕňať údaje, ktoré poskytli členské štáty výskumné inštitúcie alebo spoločnosti. Ak sú potrebné ďalšie údaje, môže využiť siete úradu EFSA na zhromažďovanie údajov alebo vyhlásiť výzvu na predkladanie údajov na webovom sídle úradu EFSA.
  • V prípade žiadostí spoločností môže úrad EFSA vyžadovať viac informácií priamo od žiadateľa – v takom prípade sa pozastaví plynutie regulačnej lehoty, kým tieto informácie nebudú predložené.
  • Pracovná skupina vypracuje návrh a predloží ho poradnej skupine na diskusiu.

Často organizujeme verejné konzultácie o návrhoch výstupov a pripomienky následne zohľadňujeme v revidovanom dokumente.

III. Prijatie

  • Posúdenie prijme väčšina členov poradnej skupiny – so zaznamenaním menšinového stanoviska – na plenárnom zasadnutí relevantnej poradnej skupiny.
  • V prípade, že ho poradná skupina neprijme, dokument sa zašle späť pracovnej skupine na ďalšie preskúmanie a prípravu revidovaného návrhu na prijatie na nasledujúcom plenárnom zasadnutí.

Výstup – pri ktorom obvykle ide o vedecké stanovisko, ale môže to byť aj vyhlásenie, dokument s usmerneniami alebo iný druh výstupu – sa potom zverejní na webovom sídle úradu EFSA vo Vestníku EFSA, ktorý je naším online vedeckým vestníkom s otvoreným prístupom.