Skip to main content

Inštitúcie a agentúry EÚ

Úrad EFSA udržiava pravidelné kontakty s manažérmi riadenia rizík a subjektmi s rozhodovacou právomocou v systéme EÚ pre bezpečnosť potravín: Európska komisia, Európsky parlament a členské štáty EÚ. Sú hlavnými používateľmi vedeckých odporúčaní úradu EFSA.

Úrad EFSA je prepojený aj s inými agentúrami a orgánmi EÚ, ktoré vykonávajú vedecké hodnotenia, výskum a zber údajov v oblastiach súvisiacich s prácou úradu EFSA, napr. v oblasti chemickej bezpečnosti, mikrobiologickej bezpečnosti, krmív, životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat.

Inštitúcie EÚ: manažéri riadenia rizík a subjekty s rozhodovacou právomocou

Manažéri riadenia rizík EÚ tvoria európske politiky a prijímajú rozhodnutia o predchádzaní a kontrole rizík v celom potravinovom reťazci, a to aj v medzinárodnom kontexte, ako je obchod.

 • Prijímajú alebo revidujú európske právne predpisy o bezpečnosti potravín alebo krmív, rozhodujú o schválení regulovaných látok (napríklad pesticídy a prídavné látky v potravinách) alebo vypracúvajú nové politiky, napríklad v nových oblastiach (ako klonovanie alebo syntetické potraviny).
 • Dialóg úradu EFSA s manažérmi rizík v EÚ zabezpečuje, aby jeho vedecké poradenstvo bolo užitočné, včasné a poskytovalo spoľahlivý vedecký základ pre riadenie rizík potravinového reťazca za bežných okolností, ako aj počas núdzových situácií súvisiacich s potravinami. Naše vedecké stanoviská a odporúčania podporujú manažérov riadenia rizík a často sa priamo premietajú do konkrétnych politík a európskeho práva.
 • Európska komisia zohráva kľúčovú úlohu pri riadení rizík na úrovni EÚ a je hlavným žiadateľom o vedecké poradenstvo EFSA. Úrad EFSA spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) s cieľom prediskutovať konkrétne požiadavky žiadostí, stanoviť priority vedeckej práce a prispieť k dodržiavaniu legislatívnych lehôt. GR SANTE je zastúpené v správnej rade EFSA a jeho úradníci sa pravidelne zúčastňujú na vedeckých zasadnutiach úradu a na zasadnutiach zainteresovaných strán ako pozorovatelia.
 • Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (Výbor ENVI) zohráva dôležitú úlohu v právnych predpisoch týkajúcich sa väčšiny oblastí potravinárskeho sektora, ktoré patria do pôsobnosti EFSA. Výkonný riaditeľ úradu každý rok informuje výbor ENVI o aktuálnej práci a o budúcich prioritách úradu a odpovedá na otázky poslancov Európskeho parlamentu.
 • EFSA je prizývaný aj na príslušné zasadnutia iných výborov (poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa, rozpočtová kontrola), aby poskytol Parlamentu východiskové informácie o vedeckých otázkach v rámci svojich odborných poznatkov.

Agentúry, poradné a výskumné orgány EÚ

Úrad EFSA a ostatné agentúry EÚ pravidelne spolupracujú na spoločných vedeckých výstupoch a vymieňajú si podporu alebo vedecké údaje, ktoré prispievajú k vzájomnej práci.

 • Úrad EFSA patrí do siete agentúr EÚ, ktorá poskytuje fórum na výmenu názorov a skúseností o otázkach spoločného záujmu a novom vývoji.
 • EFSA je členom siete agentúr EÚ pre vedecké poradenstvo (EU-ANSA).

EFSA uzavrel dohody o spolupráci („memorandá o porozumení“) so svojimi tromi hlavnými partnermi z agentúr EÚ:

 • Európska agentúra pre lieky – na ďalšiu spoluprácu v súvisiacich oblastiach (napr. veterinárne lieky) a optimalizáciu prístupov k posudzovaniu rizík v celej EÚ.
 • Európska chemická agentúra – na ďalší rozvoj výmeny informácií, spolupráce a vzájomného porozumenia, stanovenie pracovných postupov pre látky v kontexte bezpečnosti potravín.
 • Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb – na zvýšenie spolupráce a výmeny vedeckých informácií o bezpečnosti potravín, prenosných chorobách, prevencii infekčných chorôb a reakcii na núdzové situácie.
 • EFSA postupne uzavrel dohody o spolupráci s interným vedeckým útvarom Európskej komisie, Spoločným výskumným centrom, s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a výživy.
 • EFSA v súčasnosti skúma možnosť spoluprácu s agentúrou EEA v oblastiach posudzovania rizík pre životné prostredie.

EFSA si vymieňa vedecké informácie s regulačnými výbormi Európskej komisie, a to so Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ako aj s dvoma stálymi nepotravinárskymi výbormi (pre bezpečnosť spotrebiteľov a pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká). Komisia uverejnila usmernenia pre tento typ vedeckej spolupráce.