Skip to main content

Dôveryhodná veda

Nezávislosť je jednou z hlavných hodnôt úradu EFSA. V súlade so svojou stratégiou je tento orgán odhodlaný chrániť nezávislosť svojich expertov, zamestnancov, metód a údajov pred akýmkoľvek neprimeraným externým vplyvom a zabezpečiť, že má zavedené mechanizmy potrebné na dosahovanie tohto cieľa.

Tento orgán využíva spoľahlivý súbor opatrení a pracovných postupov na ochranu nezávislosti svojej vedeckej práce a predchádzanie konfliktom záujmov. Tieto sú zhromaždené a vysvetlené v Politike nezávislosti úradu EFSA, ktorá bola revidovaná v júni 2017. Táto politika sa uplatňuje pomocou pravidiel stanovených v rozhodnutí o riadení protichodných záujmov.

Osvedčené postupy posudzovania rizika

Úrad EFSA vytvoril komplexný súbor osvedčených postupov posudzovania rizika na usmernenie práce svojho vedeckého výboru a vedeckých poradných skupín. Vedecký výbor úradu EFSA okrem toho prijal súbor odporúčaní o transparentnosti pri posudzovaní rizika, aby tak zabezpečil maximálnu transparentnosť svojej práce. Viac informácií nájdete tu.

Všetky konečné vedecké stanoviská, ktoré prijal vedecký výbor a vedecké poradné skupiny sú výsledkom kolektívnych porád a rozhodnutí, pričom každý člen má pri rozhodovaní rovnaký vplyv. Žiadny expert nemôže sám neprimerane ovplyvniť rozhodnutia poradnej skupiny.

Vedecké rozdiely

Pred začiatkom práce na vedeckom stanovisku prijme úrad EFSA viacero opatrení na zabezpečenie toho, že neduplikuje prácu, ktorú už vykonali podobné orgány. Predovšetkým si vymieňa informácie o plánovaných činnostiach posudzovania rizika so svojim poradným fórom zástupcov členských štátov prostredníctvom portálu OpenEFSA úradu EFSA a databázy činností posudzovania rizika, ktoré členské štáty plánujú.

Úrad EFSA okrem toho dôsledne a čo možno najskôr identifikuje akékoľvek možné vedecké rozdiely medzi svojimi stanoviskami a prácou, ktorú vykonávajú členské štáty alebo iné národné/regionálne/medzinárodné orgány. V prípade identifikácie takýchto rozdielov úrad EFSA uplatňuje postup na objasnenie a/alebo vyriešenie sporných otázok. Opisuje sa v článku 30 nariadenia o založení úradu EFSA a v súbore usmernení o osvedčených postupoch, ktorý vydalo poradné fórum. Medzi rokmi 2006 až 2018 bolo zistených a vyriešených 13 prípadov možného rozdielu.

Výber vedeckých expertov

Členovia vedeckého výboru, vedeckých poradných skupín a ich pracovných skupín, ako aj iní externí experti prispievajúci k práci úradu EFSA sú vyberaní na základe ich vedeckých schopností a odborných znalostí za pomoci objektívnych a transparentných kritérií. Počas výberového konania sa bližšie skúmajú záujmy, ktoré uviedli uchádzači, s cieľom zabezpečiť, aby sa predišlo konfliktu záujmov (pozri ďalej).

Riadenie protichodných záujmov

Úrad EFSA systematicky preveruje informácie, ktoré expert poskytne vo vyhlásení o záujmoch a posudzuje, či uvedený záujem môže predstavovať konflikt. Postup preverovania ročných vyhlásení o záujmoch koordinuje a validuje útvar úradu EFSA pre právne a uisťovacie služby.

V júni 2017 správna rada úradu EFSA prijala novú politiku nezávislosti, ktorou posilňuje predošlý prístup tým, že zahŕňa viacero dodatočných záruk. Táto revidovaná politika v súčasnosti obsahuje:

 • Novú definíciu toho, čo predstavuje konflikt záujmov, čím sa úrad EFSA zosúlaďuje s najnovšími pravidlami, ktoré prijala Európska komisia pre svoje výbory expertov.
 • Komplexný súbor pravidiel týkajúcich sa obdobia, počas ktorého sa je potrebné vyhýbať konfliktom záujmov: externí experti budú automaticky vylúčení z možnosti pridať sa do vedeckých poradných skupín alebo pracovných skupín úradu EFSA, ak v predošlých dvoch rokoch boli zamestnaní v organizáciách, ktoré pracujú v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti úradu EFSA, ak pre takéto organizácie konzultovali alebo im ponúkali vedecké odporúčania. Tieto obdobia sa vzťahujú aj na expertov, ktorí dostali finančné prostriedky na výskum (prekračujúce 25 % celkového financovania daného výskumu) od takýchto organizácií.
 • Požiadavku, aby experti uviedli aká časť ich ročného príjmu pochádza od akejkoľvek organizácie, orgánu alebo spoločnosti, ktorej činnosť spadá do oblastí pôsobnosti úradu EFSA. Tieto informácie budú zverejnené a použité pri posudzovaní vyhlásení o záujmoch.
 • Zverejnenie zoznamu „inštitučných partnerov“, ako sú štátne a medzinárodné orgány, univerzity alebo výskumné inštitúcie.
 • Na expertov z členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na stretnutiach zameraných na partnerské preskúmanie, sa budú vzťahovať tie isté opatrenia v oblasti kontroly a transparentnosti, aké sa vzťahujú na expertov z poradných skupín.

Úrad EFSA okrem toho vytvoril pravidlá na vykonávanie tejto novej politiky. Úrad EFSA začal vykonávať nové vykonávacie pravidlá stanovené v jeho rozhodnutí o riadení protichodných záujmov od 1. júla 2018. Tieto nové pravidlá nahradia kritériá, ktoré úrad EFSA používal pri preverovaní vyhlásení o záujmoch, a ktoré boli stanovené v roku 2014, pravidlá týkajúce sa vyhlásení o záujmoch.

Okrem nepodmienečných obmedzení, ktoré sa vzťahujú na osoby zamestnávané v „potravinárskom priemysle“ alebo s finančnými investíciami v prevádzkovateľoch potravinárskych podnikov, sa pri hodnotení vyhlásenia o záujmoch zohľadňujú aj záujmy, ktoré expert uvedie vo vzťahu k predmetnej skupine. Kritéria preverovania ku každej činnosti sú transparentne uvedené v prílohe k rozhodnutiu úradu EFSA o riadení protichodných záujmov.

Na základe preverenia každého vyhlásenia o záujmoch sa úrad EFSA rozhodne, či danej osobe môže alebo nemôže byť povolená účasť v relevantnej vedeckej skupine a, ak áno, v akej úlohe (napríklad predseda/podpredseda alebo člen vedeckej poradnej skupiny alebo pracovnej skupiny).

Okrem tohto pravidelného preverovania uvedených záujmov, úrad EFSA dvakrát do roka pravidelne preskúmava reprezentatívnu vzorku preverovaných vyhlásení o záujmoch pokiaľ ide o ich úplnosť a jednotnosť s pravidlami úradu EFSA.

Ak sa zistí, že expert vynechal relevantné informácie, ktoré by boli viedli k identifikácii konfliktu záujmov, úrad EFSA môže uplatniť postup „porušenia pravidiel“, ktorý môže viesť k prijatiu jedného alebo viacerých opatrení týkajúcich sa dotknutého experta. Ak sa uplatní opatrenie, úrad EFSA vykoná preskúmanie vedeckého výsledku, ku ktorému prispel expert s cieľom objasniť, či a v akom rozsahu, daný expert ovplyvnil výstup.

Zistenia týchto postupov sa nahlasujú správnej rade a od roku 2019 ich úrad EFSA zverejňuje vo výročnej správe o činnostiach týkajúcich sa nezávislosti:

Vyhlásenia o záujmoch

Všetci experti vedeckého výboru, vedeckých poradných skupín a pracovných skupín sú povinní podpísať vyhlásenie o záväzku, vrátane záväzku konať nezávisle a predkladať ročné vyhlásenie o záujmoch ku každej skupine úradu EFSA, ktorej sú členom. 

Experti sú povinní predložiť ročné vyhlásenie o záujmoch pred tým, než sa pridajú k relevantnej vedeckej skupine, aktualizovať ho aspoň raz do roka, hneď ako sa objaví noví záujem alebo sa zmení už uvedený záujem.

Ročné vyhlásenie o záujmoch obsahuje podrobnosti o súčasných činnostiach a o činnosti ukončenej v posledných piatich rokoch v týchto kategóriách:

 • Finančné investície.
 • Riadiaca úloha.
 • Zamestnanie.
 • Príležitostné konzultácie.
 • Členstvo vo vedeckom poradnom subjekte.
 • Financovanie výskumu.
 • Práva duševného vlastníctva.
 • Iné členstvá alebo príslušnosti.
 • Ďalšie relevantné záujmy.

Od expertov sa okrem toho vyžaduje, aby dodatočné záujmy ústne uviedli na začiatku každého stretnutia, na ktorom sa zúčastnia. Ak sa záujem uvedie ústne, zamestnanci úradu EFSA ho preveria a ak identifikujú konflikt záujmov, zabránia expertovi v účasti na diskusii. Ústne vyhlásenia o záujmoch ako aj výsledky preverenia alebo opatrenie prijaté na zabránenie výskytu identifikovaného konfliktu záujmu sú nahlasované a dokumentované v zápisnici z každého stretnutia.

Zamestnanci úradu EFSA

Zamestnanci úradu EFSA konajú vo verejnom záujme a podliehajú viacerým povinnostiam podľa služobného poriadku úradníkov EÚ, ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov inštitúcií, orgánov alebo agentúr EÚ, vrátane povinnosti konať nestranne, bezúhonne, vyhýbať sa konfliktu záujmov a nahlasovať takéto konflikty hneď, ako sa vyskytnú. Úrad EFSA organizuje pre svojich zamestnancov pravidelné stretnutia na zvyšovanie informovanosti s cieľom podporovať internú kultúru, ktorá netoleruje zaujatosť.

Úrad EFSA vyžaduje od uchádzačov o voľné pracovné miesta, ako aj od úradníkov a ostatných zamestnancov, aby pred náborom vyplnili ročné vyhlásenie o záujmoch a zabezpečuje, že zamestnanci sa nezúčastňujú na projektoch, pri ktorých boli identifikované konflikty záujmu. Úrad EFSA iniciatívne online zverejňuje ročné vyhlásenia o záujmoch svojho vrcholového manažmentu aj napriek tomu, že mu takáto povinnosť zo zákona nevyplýva.

Obstarávanie a postupy udeľovania grantov

Postupy verejného obstarávania úradu EFSA týkajúce sa vedeckých činností úradu EFSA si vyžadujú, aby každá právnická alebo fyzická osoba predložila vyhlásenie o záujmoch.

Okrem toho úrad EFSA vyžaduje, aby uchádzač alebo žiadateľ o grant predložil vyhlásenie o záujmoch za každého člena tímu, ktorý má prispievať k projektu.

V tejto súvislosti úrad EFSA preveruje predložené vyhlásenia o záujmoch a posudzuje, či uvedený záujem predstavuje konflikt podľa objektívnych a transparentných kritérií stanovených v prílohe 2 k rozhodnutiu o riadení protichodných záujmov. Ak sa identifikuje konflikt záujmov a uchádzač alebo účastník postupu udeľovania grantov nie je schopný zabrániť vzniku konfliktu alebo navrhnúť vhodného alternatívneho experta, vedie to k vylúčeniu dotknutého uchádzača alebo účastníka.