Skip to main content

Transparentnosť

Otvorenosť a transparentnosť boli kľúčovými hodnotami úradu EFSA od jeho zriadenia v roku 2002. Úrad EFSA sa ako verejný orgán zodpovedá ľuďom, ktorým má slúžiť – občanom Európskej únie, bez ktorých dôvery a istoty tento úrad nemôže účinne fungovať.

Nové nariadenie o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, ktoré sa uplatňuje od 27. marca 2021, posilňuje schopnosť orgánu vykonávať funkcie v oblasti posudzovania rizika v súlade s najprísnejšími normami transparentnosti.

Počas hlavnej fázy zavádzania tohto nariadenia, ktorá predchádzala jeho uplatňovaniu, úrad EFSA úzko spolupracoval so zainteresovanými stranami prostredníctvom osobitnej konzultačnej rady a viacerých technických skupín. Viac informácií nájdete tu. Úrad EFSA aj naďalej spolupracuje so zainteresovanými stranami a členskými štátmi v počiatočných fázach uplatňovania nariadenia, poskytuje podporu formou cielených webinárov (napr. postup podávania žiadostí v jednotlivých oblastiach regulovaných produktov), technických stretnutí (napr. riadiaca sieť pre pesticídy, podskupina IUCLID), písomných konzultácií (napr. sieť pre GMO) a osobitnej skupiny LinkedIn na podporu žiadateľov. Tieto postupy sú doplnené iniciatívnou komunikáciou o relevantných zmenách, aktualizáciách a novinkách týkajúcich sa nariadenia o transparentnosti.

Úrad EFSA neprestajne pracuje na zlepšovaní digitálnych nástrojov pre žiadateľov a iné zainteresované strany. Informácie o pripravovaných digitálnych vylepšeniach sú k dispozícii tu.

Na rok 2022 je teraz k dispozícii prehľad o spolupráci, ktorý zainteresovaným stranám a členským štátom pomôže pri ich plánovaní. Bude sa pravidelne aktualizovať.

Úrad EFSA je okrem toho odhodlaný zabezpečiť, že prevádzkovatelia podnikov a žiadatelia majú všetky informácie a podporu, ktorú potrebujú na bezproblémový prechod do nového prostredia. Poradenstvo, podporné materiály a podrobnosti o možnostiach odbornej prípravy sú dostupné v časti Applicants’ Toolkit (Súbor nástrojov pre žiadateľov) na webovom sídle úradu EFSA.

Nariadenie bolo prijaté s cieľom zvýšiť transparentnosť posudzovania rizika v potravinovom reťazci, posilniť spoľahlivosť, objektívnosť a nezávislosť štúdií predkladaných úradu EFSA a podporiť riadenie a správu úradu EFSA s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť. Konkrétne sa v nej stanovuje, že:

  • Občania budú mať prístup k štúdiám a informáciám získaným v rámci procesu posudzovania rizika z odvetvia. Zainteresované strany a všeobecná verejnosť budú konzultovaní o predkladaných štúdiách.
  • Úrad EFSA bude informovaní o všetkých zadaných štúdiách, aby zabezpečil, že spoločnosti, ktoré žiadajú o povolenia predložia všetky relevantné informácie. Úrad okrem toho bude poskytovať poradenstvo žiadateľom pred predložením spisu.
  • Európska komisia môže požiadať úrad EFSA, aby zadal vykonanie dodatočných štúdií a môže vykonať zistenie potrebných skutočností, aby overila, že laboratória/štúdie spĺňajú normy kvality.

Viac o nariadení môžete zistiť na webovom sídle Európskej komisie.

Documents