Skip to main content

Videnskabelig pålidelighed

Uafhængighed er en af EFSA's nøgleværdier. I overensstemmelse med sin strategi er autoriteten forpligtet til at sikre uafhængigheden af uvedkommende eksterne påvirkninger for sine eksperter, medarbejdere, metoder og data og til at sikre, at den har de nødvendige mekanismer dertil på plads.

Autoriteten anvender et effektivt sæt foranstaltninger og arbejdsmetoder for at sikre uafhængigheden af sit videnskabelige arbejde og undgå interessekonflikter. Disse er alle samlet og forklaret i EFSA's politik for uafhængighed, som blev revideret i juni 2017. Politikken gennemføres efter reglerne i afgørelsen om forvaltning af interessekonflikter.

God risikovurderingspraksis

EFSA har udviklet et omfattende sæt gode praksisser for risikovurdering som rettesnor for arbejdet i sin videnskabelige komité og sine videnskabelige paneler. EFSA's videnskabelige komité har også vedtaget et sæt anbefalinger om gennemsigtighed i risikovurdering for at sikre størst mulig gennemsigtighed i sit arbejde. Få mere at vide her.

Alle de endelige videnskabelige udtalelser, der vedtages af den videnskabelige komité og de videnskabelige paneler, er et resultat af kollektive overvejelser og beslutninger, hvor alle medlemmer har samme indflydelse. Ingen enkelt ekspert kan i urimelig grad påvirke panelets afgørelser.

Videnskabelig mangfoldighed

Inden udarbejdelsen af en videnskabelig udtalelse træffer EFSA en række foranstaltninger for at sikre, at arbejdet ikke overlapper arbejdet i andre tilsvarende organer. Den udveksler navnlig oplysninger om planlagte risikovurderingsaktiviteter med sit rådgivende forum af medlemsstatsrepræsentanter via EFSA's OpenEFSA-portal og en database over medlemsstaternes planlagte risikovurderingsaktiviteter.

EFSA udfolder også store bestræbelser på så tidligt som muligt at opdage potentielle videnskabelige divergenser mellem sine udtalelser og arbejde, der er udført af medlemsstater eller andre nationale/regionale/internationale organer. Når sådanne divergenser konstateres, har EFSA en procedure til at afklare og/eller løse de omstridte spørgsmål. Der redegøres herfor i artikel 30 i EFSA's oprettelsesforordning og i et sæt retningslinjer for god praksis udstedt af det rådgivende forum. Mellem 2006 og 2018 er 13 tilfælde af mulige divergenser konstateret og behandlet.

Udvalgte videnskabelige eksperter

Medlemmerne af den videnskabelige komité, ekspertpanelerne og deres arbejdsgrupper samt andre eksterne eksperter, der bidrager til EFSA's arbejde, udvælges efter deres videnskabelige kompetence og ekspertviden ud fra objektive og gennemsigtige kriterier. Under udvælgelsesprocessen undersøges interesseerklæringer fra ansøgere for at forebygge interessekonflikter (se nedenfor).

Styring af modstridende interesser

EFSA screener systematisk ekspertoplysninger i interesseerklæringen og vurderer, om en erklæret interesse udgør en interessekonflikt. Processen for screening af årlige interesseerklæringer koordineres og valideres af EFSA's tjenester for retlige anliggender og sikring.

I juni 2017 vedtog EFSA's bestyrelse en ny politik for uafhængighed, som styrkede den tidligere tilgang gennem en række supplerende sikkerhedsforanstaltninger. Den reviderede politik indeholder nu:

 • En ny definition af, hvad der udgør en interessekonflikt, hvilket bringer EFSA på linje med de seneste regler, som Europa-Kommissionen har vedtaget for sine ekspertudvalg.
 • Et omfattende sæt af "afkølingsregler": Eksterne eksperter vil automatisk blive udelukket fra at deltage i EFSA's videnskabelige paneler og arbejdsgrupper, hvis de de foregående to år har været ansat af, virket som konsulenter for eller udbudt videnskabelig rådgivning til organisationer, der arbejde på områder inden for EFSA's kompetenceområde. Afkølingsperioderne gælder også for eksperter, der har modtaget forskningsmidler (over 25 % af den samlede finansiering af forskningen) fra sådanne organisationer.
 • Et krav om, at eksperter afgiver erklæring om den andel af deres årlige indtjening, de har modtaget fra organisationer, organer eller virksomheder, hvis aktiviteter falder inden for EFSA's kompetenceområder. Disse oplysninger vil blive offentliggjort og brugt som en del af vurderingen af interesseerklæringen.
 • Offentliggørelse af listen over EFSA's "institutionelle kolleger", såsom nationale og internationale myndigheder, universiteter og forskningsinstitutter.
 • Medlemsstatseksperter, der deltager i peerreviewmøder, vil være genstand for de samme kontrol- og gennemsigtighedsforanstaltninger som paneleksperter.

EFSA har også udviklet regler for implementering af denne nye politik. EFSA begyndte at iværksætte de nye gennemførelsesregler, der er fastsat i dens afgørelse om forvaltning af interessekonflikter af 1. juli 2018. De nye regler erstatter de kriterier, EFSA brugte indtil den 30. juni 2018 til at screene interesseerklæringer, som var fastsat i 2014-reglerne om interesseerklæringer.

Vurderingen af interesseerklæringer tager hensyn til de ubetingede restriktioner for personer, der arbejder i fødevarebranchen eller har finansielle investeringer i fødevareoperatører, og til de interesser, som eksperten har erklæret vedrørende den pågældende gruppes mandat. Screeningskriterierne for hver aktivitet er åbent fastlagt i bilaget til EFSA's afgørelse om forvaltning af interessekonflikter.

På grundlag af resultatet af screeningen af hver interesseerklæring afgør EFSA, om personen skal tildeles ret til at deltage i den pågældende videnskabelige gruppe og, i bekræftende fald, i hvilken rolle (f.eks. som formand/næstformand eller som medlem af et videnskabeligt panel eller en arbejdsgruppe).

Ud over denne regelmæssige screening af de erklærede interesser gennemgår EFSA to gange om året regelmæssigt et repræsentativt udsnit af de undersøgte interesseerklæringer for at overvåge deres fuldstændighed og overensstemmelse med EFSA's regler.

Hvis en ekspert findes at have udeladt relevante oplysninger, der ville have ført til identifikation af en interessekonflikt, kan EFSA udløse en "overtrædelsesprocedure", som kan føre til vedtagelse af en eller flere foranstaltninger i forhold til den berørte ekspert. Hvis en foranstaltning tages i brug, foretager EFSA en gennemgang af det videnskabelige output, som eksperten har bidraget til, med henblik på at afklare, om og i hvilket omfang den pågældende ekspert har påvirket outputtet.

Resultaterne af disse processer rapporteres til bestyrelsen, og pr. 2019 offentliggør EFSA en årsberetning om uafhængighedsrelaterede aktiviteter:

Interesseerklæringer

Alle eksperter fra den videnskabelige komité og de videnskabelige paneler og arbejdsgrupper er forpligtet til at underskrive en loyalitetserklæring, herunder en forpligtelse til at handle uafhængigt, og til at afgive en årlig interesseerklæring for hver EFSA-gruppe, som de er medlem af. 

Eksperter er forpligtet til at indsende en årlig interesseerklæring, før de tilslutter sig den pågældende videnskabelige gruppe, og at opdatere den mindst en gang om året, så snart en ny interesse dukker op, eller en tidligere erklæret interesse er ændret.

En årlig interesseerklæring rummer oplysninger om aktuelle aktiviteter og dem, der er gennemført i de sidste fem år, i følgende kategorier:

 • Finansielle investeringer.
 • Lederrolle.
 • Beskæftigelse.
 • Lejlighedsvis rådgivning.
 • Medlemskab af en videnskabelig rådgivende enhed.
 • Finansiering af forskning.
 • Intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Andet medlemskab eller anden tilknytning.
 • Andre relevante interesser.

Eksperter er også forpligtet til mundtligt at erklære yderligere interesser ved begyndelsen af hvert møde, de deltager i. Hvis en interesse erklæres mundtligt, screener EFSA-medarbejdere den, og, hvis der konstateres en interessekonflikt, er eksperten afskåret fra at deltage i drøftelsen. Mundtlige interesseerklæringer samt resultatet af screeningen eller hvilken foranstaltning, der er truffet for at forhindre forekomsten af en konstateret interessekonflikt, rapporteres og dokumenteres i referatet af hvert møde.

EFSA-medarbejdere

EFSA's personale handler i offentlighedens interesse og er omfattet af flere forpligtelser i henhold til EU's personalevedtægt, der gælder for alle ansatte i EU's institutioner, organer og agenturer, herunder forpligtelsen til upartisk og med integritet at undgå interessekonflikter og indberette dem, så snart de opstår. EFSA tilrettelægger regelmæssige oplysningsmøder for sit personale for at fremme en intern kultur, hvor partiskhed ikke tolereres.

EFSA kræver, at ansøgere til ledige stillinger såvel som midlertidigt og fastansatte medarbejdere udfylder en årlig interesseerklæring, som screenes inden ansættelsen, og agenturet sikrer, at medarbejderne ikke får tildelt projekter, hvor der er konstateret interessekonflikter. EFSA offentliggør proaktivt årlige interesseerklæringer online for sin øverste ledelse, uanset at der ikke er noget lovkrav herom.

Procedure for udbud og tildeling af tilskud

I EFSA's offentlige udbudsprocedurer vedrørende EFSA's videnskabelige aktiviteter kræves det, at enhver juridisk eller fysisk person fremlægger en interesseerklæring.

Desuden kræver EFSA, at tilbudsgivere og ansøgere om tilskud fremlægger en interesseerklæring for hvert medlem af teamet, der forventes at bidrage til projektet.

I denne sammenhæng screener EFSA indsendte interesseerklæringer og vurderer, om en erklæret interesse udgør en konflikt i henhold til de objektive og gennemsigtige kriterier, der er fastsat i bilag 2 til afgørelsen om interessekonflikter. Hvis der konstateres interessekonflikter, og tilbudsgiveren eller deltageren i tilskudsproceduren ikke er i stand til at forebygge konflikter eller foreslå en passende alternativ ekspert, udelukkes den pågældende tilbudsgiver eller deltager.