Skip to main content
Lietuvių

Patikimas mokslas

Nepriklausomumas yra viena iš pagrindinių EFSA vertybių. Pagal savo strategiją tarnyba yra įsipareigojusi užtikrinti savo ekspertų, darbuotojų, metodų ir duomenų nepriklausomumą nuo bet kokios nederamos išorinės įtakos ir užtikrinti, kad ji turėtų šiam tikslui pasiekti būtinus mechanizmus.

Tarnyba taiko patikimas priemones ir darbo praktiką, kad užtikrintų savo mokslinio darbo nepriklausomumą ir išvengtų interesų konfliktų. Visi šie aspektai yra apibendrinti ir paaiškinti EFSA nepriklausomumo politikoje, kuri buvo peržiūrėta 2017 m. birželio mėn. Ši politika įgyvendinama pagal Sprendime dėl konkuruojančių interesų valdymo nustatytas taisykles.

Geroji rizikos vertinimo patirtis

EFSA parengė išsamų gerosios rizikos vertinimo patirties rinkinį, kuriuo vadovaujamasi jos mokslinio komiteto ir mokslinių grupių darbe. EFSA mokslinis komitetas, siekdamas užtikrinti kuo didesnį savo darbo skaidrumą, taip pat priėmė rekomendacijų dėl rizikos vertinimo skaidrumo rinkinį. Daugiau informacijos rasite čia:

Visos galutinės mokslinės nuomonės, priimtos mokslinio komiteto ir mokslinių grupių, yra bendrų svarstymų ir sprendimų rezultatas, o narių nuomonės yra lygiavertės. Nė vienas ekspertas negali daryti netinkamos įtakos grupės sprendimams.

Moksliniai skirtumai

Prieš pradėdama rengti mokslinę nuomonę, EFSA imasi įvairių priemonių, kad nekartotų kitų panašių įstaigų atliekamo darbo. Visų pirma ji keičiasi informacija apie planuojamą rizikos vertinimo veiklą su savo valstybių narių atstovų Patariamuoju forumu per EFSA „OpenEFSA“ portalą ir valstybių narių planuojamos rizikos vertinimo veiklos duomenų bazę.

EFSA taip pat labai stengiasi kuo anksčiau nustatyti galimus mokslinius skirtumus tarp jos nuomonių ir valstybių narių ar kitų nacionalinių, regioninių ar tarptautinių institucijų atliekamo darbo. Nustačius tokius skirtumus, EFSA taiko procedūrą ginčytiniems klausimams išaiškinti ir (arba) išspręsti. Tai išdėstyta EFSA steigimo reglamento 30 straipsnyje ir Patariamojo forumo paskelbtose gerosios patirties gairėse. 2006–2018 m. buvo nustatyta ir išnagrinėta 13 galimų skirtumų atvejų.

Mokslo srities specialistų atranka

Mokslinio komiteto, mokslinių grupių ir jų darbo grupių nariai, taip pat kiti išorės ekspertai, prisidedantys prie EFSA darbo, atrenkami pagal jų mokslinę kompetenciją ir ekspertines žinias, taikant objektyvius ir skaidrius kriterijus. Atrankos proceso metu pareiškėjų deklaruoti interesai tikrinami siekiant užtikrinti interesų konfliktų prevenciją (žr. toliau).

Konkuruojančių interesų valdymas

EFSA sistemingai tikrina interesų deklaracijoje eksperto pateiktą informaciją ir vertina, ar nėra su deklaruotu interesu susijusio konflikto. Metinės interesų deklaracijos tikrinimo procesą koordinuoja ir tvirtina EFSA teisės ir užtikrinimo tarnybos.

2017 m. birželio mėn. EFSA valdančioji taryba priėmė naują nepriklausomumo politiką, kuria sustiprinamas ankstesnis požiūris, įtraukiant keletą papildomų apsaugos priemonių. Persvarstytoje politikoje dabar numatyta:

 • nauja interesų konflikto apibrėžtis, kuria EFSA suderinama su naujausiomis taisyklėmis, kurias Europos Komisija priėmė savo ekspertų komitetams;
 • išsamus veiklos pertraukos laikotarpio taisyklių rinkinys: išorės ekspertams automatiškai neleidžiama prisijungti prie EFSA mokslinių grupių ar darbo grupių, jeigu per pastaruosius dvejus metus jie dirbo organizacijose, kurios dirba EFSA kompetencijai priklausančiose srityse, veikė kaip konsultantai arba joms teikė mokslines konsultacijas. Veiklos pertraukos laikotarpiai taip pat taikomi ekspertams, kurie iš tokių organizacijų gavo mokslinių tyrimų finansavimą (daugiau kaip 25 proc. viso moksliniams tyrimams skirto finansavimo);
 • reikalavimas, kad ekspertai deklaruotų savo metinių pajamų, gautų iš bet kurios organizacijos, įstaigos ar bendrovės, kurių veikla patenka į EFSA veiklos sritis, dalį. Ši informacija bus skelbiama ir naudojama atliekant interesų deklaracijos vertinimą;
 • EFSA „institucijų kolegių“, pavyzdžiui, nacionalinių ir tarptautinių institucijų, universitetų ar mokslinių tyrimų institutų, sąrašo paskelbimas;
 • tarpusavio vertinimo posėdžiuose dalyvaujantiems valstybių narių ekspertams bus taikomos tos pačios tikrinimo ir skaidrumo priemonės, kurios taikomos grupių ekspertams.

EFSA taip pat parengė šios naujos politikos įgyvendinimo taisykles. Nuo 2018 m. liepos 1 d. EFSA pradėjo įgyvendinti naujas įgyvendinimo taisykles, nustatytas Sprendime dėl konkuruojančių interesų valdymo. Naujosiomis taisyklėmis pakeičiami kriterijai, kuriuos EFSA iki 2018 m. birželio 30 d. taikė tikrindama interesų deklaracijas ir kurie buvo nustatyti 2014 m. interesų deklaravimo taisyklėse.

Be besąlyginių apribojimų, taikomų asmenims, dirbantiems maisto pramonėje arba turintiems finansinių investicijų į maisto tvarkymo subjektus, vertinant interesų deklaraciją atsižvelgiama į eksperto deklaruotus interesus, susijusius su atitinkamos grupės įgaliojimais. Kiekvienos veiklos rūšies tikrinimo kriterijai yra skaidriai nustatyti EFSA Sprendimo dėl konkuruojančių interesų valdymo priede.

Remdamasi kiekvienos interesų deklaracijos patikros rezultatais, EFSA nusprendžia, ar asmeniui leidžiama dalyvauti atitinkamoje mokslinėje grupėje ir, jei taip, kokią pareigybę jis gali užimti (pvz., pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas, mokslinės grupės ar darbo grupės narys).

Be šio reguliaraus deklaruotų interesų patikrinimo, EFSA du kartus per metus reguliariai peržiūri tikrinamų interesų deklaracijų reprezentatyvųjį ėminį, kad galėtų stebėti išsamumą ir suderinamumą su EFSA taisyklėmis.

Jei nustatoma, kad ekspertas nepateikė svarbios informacijos, kuria remiantis būtų nustatytas interesų konfliktas, EFSA gali inicijuoti taisyklių pažeidimo procedūrą, po kurios gali būti priimta viena ar daugiau priemonių atitinkamo eksperto atžvilgiu. Jei priemonė taikoma, EFSA atlieka mokslinio darbo, prie kurio prisidėjo ekspertas, peržiūrą, kad išsiaiškintų, ar ir kokiu mastu tas ekspertas darė įtaką rezultatui.

Šių procesų išvados pateikiamos Valdančiajai tarybai, o nuo 2019 m. EFSA viešai skelbia metinę su nepriklausomumu susijusios veiklos ataskaitą:

Interesų deklaravimas

Visi mokslinio komiteto, mokslinių grupių ir darbo grupių ekspertai privalo pasirašyti įsipareigojimų deklaraciją, įskaitant įsipareigojimą veikti nepriklausomai, ir pateikti kiekvienos EFSA grupės, kuriai jie priklauso, metinę interesų deklaraciją. 

Ekspertai privalo pateikti metinę interesų deklaraciją prieš prisijungdami prie atitinkamos mokslinės grupės ir bent kartą per metus ją atnaujinti, kai tik atsiranda naujas interesas arba pasikeičia anksčiau paskelbtas interesas.

Metinėje interesų deklaracijoje pateikiama išsami informacija apie dabartinę veiklą ir veiklą, vykdomą per pastaruosius penkerius metus pagal šias kategorijas:

 • finansinės investicijos;
 • vadovo vaidmuo;
 • užimtumas;
 • retkarčiais teikiamos konsultacijos;
 • narystė mokslinėje patariamojoje institucijoje;
 • mokslinių tyrimų finansavimas;
 • intelektinės nuosavybės teisės;
 • kita narystė ar priklausymas;
 • kiti susiję interesai.

Ekspertai taip pat privalo žodžiu deklaruoti papildomus interesus kiekvieno posėdžio, kuriame jie dalyvauja, pradžioje. Jei interesas deklaruojamas žodžiu, EFSA darbuotojai jį tikrina ir, jei nustatytas interesų konfliktas, ekspertas negali dalyvauti diskusijoje. Apie žodines interesų deklaracijas, taip pat apie tikrinimo rezultatus arba priemones, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią nustatytam interesų konfliktui, pranešama ir jie užfiksuojami kiekvieno posėdžio protokole.

EFSA darbuotojai

EFSA darbuotojai veikia viešojo intereso labui ir jiems taikomi keli įpareigojimai pagal ES tarnybos nuostatus, taikomus visiems valstybės tarnautojams, įdarbintiems ES institucijose, įstaigose ar agentūrose, įskaitant įpareigojimus veikti nešališkai, sąžiningai, vengti interesų konfliktų ir apie juos pranešti iš karto, kai tik jie atsiranda. EFSA savo darbuotojams reguliariai rengia informuotumo didinimo sesijas, kad būtų puoselėjama šališkumo netoleruojanti vidinė kultūra.

EFSA reikalauja, kad kandidatai į laisvas darbuotojų pareigybes, taip pat jos darbuotojai ir pareigūnai užpildytų metinę interesų deklaraciją, kuri būtų patikrinta prieš įdarbinimą ir užtikrintų, kad darbuotojai nebūtų paskirti į projektus, kuriuose nustatyti interesų konfliktai. EFSA aktyviai internete skelbia savo vyresniosios vadovybės metines interesų deklaracijas net ir nesant teisinio reikalavimo tai daryti.

Viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo procedūra

Pagal EFSA viešųjų pirkimų procedūras, susijusias su EFSA moksline veikla, reikalaujama, kad bet kuris juridinis ar fizinis asmuo pateiktų interesų deklaraciją.

Be to, EFSA reikalauja, kad konkurso dalyvis arba dotacijų pareiškėjai pateiktų kiekvieno grupės nario, kuris turėtų prisidėti prie projekto, interesų deklaraciją.

Atsižvelgdama į tai, EFSA tikrina ir vertina, ar dėl deklaruoto intereso kyla konfliktas pagal Sprendimo dėl konkurencinių interesų valdymo 2 priede nustatytus objektyvius ir skaidrius kriterijus. Jei nustatomas interesų konfliktas ir konkurso dalyvis arba dotacijų skyrimo procedūros dalyvis negali užkirsti kelio konfliktui arba pasiūlyti tinkamą alternatyvų ekspertą, atitinkamas konkurso dalyvis arba dotacijų skyrimo procedūros dalyvis pašalinamas.