Skip to main content

Kompetente organisationer i medlemslandene

Over 300 universiteter, institutter, statslige, offentlige og andre videnskabelige organer udgør nu et netværk af medlemslandsorganisationer, der er aktive på områder inden for EFSA's mission.

EFSA fremmer båndene mellem disse organisationer gennem koordinering af fælles aktiviteter, udveksling af information, og udvikling og gennemførelse af fælles videnskabelige projekter. Denne netværksaktivitet styrker yderligere delingen af ekspertviden og bedste praksis på disse videnskabelige områder.

De kompetente organisationer i medlemsstaterne udfører forskellige opgaver til støtte for EFSA's arbejde, herunder forberedende arbejde med sigte på videnskabelige udtalelser, videnskabelig og teknisk bistand, indsamling af data og identifikation af nye risici. Nogle af disse opgaver kan få økonomisk støtte i form af tilskud.

Kun organisationer på listen over kompetente organisationer (også betegnet artikel 36-listen) er berettiget til at modtage tilskud. Oprettelsen af listen over kompetente organisationer udpeget af medlemsstaterne er et krav i artikel 36 i EFSA's oprettelsesforordning.

I 2019 blev listen over kompetente organisationer fornyet med anvendelse af en ny proces og et nyt værktøj.

Listen holdes løbende opdateret. Lande, der er berettiget til at udpege organisationer til listen, er EU's medlemsstater, Island og Norge.

Nedenfor finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. For yderligere information kan du kontakte dit nationale EFSA-knudepunkt eller EFSA (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (cooperation[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er "kompetente organisationer"?

Udtrykket stammer fra artikel 36 i EFSA's oprettelsesforordning (forordning 178/2002), hvorfor disse organisationer også kaldes "artikel 36-organisationer".

Organisationer kan anses for at være kompetente organisationer, hvis de:

  • er aktive inden for EFSA's opgaveområder
  • opfylder et sæt berettigelseskriterier, der f.eks. sikrer uafhængighed og videnskabelig ekspertviden
  • er udpeget af en medlemsstat til optagelse på listen over kompetente organisationer.

2. Hvordan bliver en organisation udpeget af en medlemsstat?

Organisationer, der opfylder berettigelseskriterierne i gennemførelsesbestemmelserne (forordning 2230/2004), kan af medlemsstaterne udpeges til at blive optaget på listen. De nationale EFSA-knudepunkter støtter deres landsorganisation i udpegelsesprocessen. EFSA's bestyrelse opdaterer regelmæssigt listen over kompetente organisationer på grundlag af dette input fra medlemsstaterne.

3. Hvordan opdateres listen?

Listen over kompetente organisationer opdateres løbende af EFSA's bestyrelse. Målet er at holde listen ajour og nyttig til netværkssamarbejde ved at optage nye organisationer, der udpeges af medlemsstaterne, og fjerne organisationer, der er blevet trukket tilbage.

De nationale EFSA-knudepunkter støtter og fremmer vedligeholdelsen af listen på nationalt plan.

4. Hvad er knudepunktets rolle i opdateringen af listen?

Knudepunkterne har til opgave at fremme og understøtte forvaltningen af​listen over kompetente organisationer på nationalt plan.

Særligt samarbejder de nationale EFSA-knudepunkter med organisationer og andre aktører i deres land om at:

  • opretholde aktive kontakter med netværket af kompetente organisationer
  • indsamle oplysninger om en organisation for at muliggøre overensstemmelseskontrol på nationalt plan
  • fremme overensstemmelseskontrollen på nationalt plan
  • støtte udpegelsesprocessen på nationalt plan
  • kontakte EFSA med henblik på at overvåge processen med at opdatere listen over kompetente organisationer for deres land.

5. Hvad er tidsrammerne for opdatering af listen?

Optagelsen af nye organisationer på listen godkendes af EFSA's bestyrelse, som mødes regelmæssigt fire gange årligt. Nye betegnelser eller væsentlige ændringer af organisationer skal sendes til EFSA af landets faste repræsentation i EU i Bruxelles mindst én måned før bestyrelsesmødet.

Organisationer kan opdatere deres kontaktoplysninger direkte online.

6. Hvad skal en organisation gøre, hvis den vil med på listen?

En organisation, der er interesseret i at tilmelde sig listen, skal kontakte sit nationale knudepunkt, som vil forklare processen.

Kontaktoplysningerne for knudepunkterne er tilgængelige på EFSA's websted her.

7. Hvad skal en kompetent organisation på listen gøre, hvis der sker ændringer i organisationen?

Hvis der sker ændringer i organisationer på listen, skal det pågældende knudepunkt omgående underrettes derom. Knudepunktet vil så kontrollere, hvilken art af ændringer der er tale om, og støtte iværksættelsen af tilsvarende procedurer.