Skip to main content
Svenska

Tillförlitlig vetenskap

Oberoende är ett av Efsas grundvärden. I enlighet med sin strategi är Efsa fast besluten att skydda oberoendet hos sina experter, metoder och uppgifter från all otillbörlig extern påverkan och att ha alla nödvändiga mekanismer på plats för att uppnå detta.

I sitt arbete tillämpar myndigheten även en uppsättning robusta åtgärder och metoder för att säkerställa att dess vetenskapliga arbete förblir oberoende och för att undvika intressekonflikter. Dessa återfinns och förklaras i Efsas policy för oberoende, som sågs över i juni 2017. Policyn genomförs i enlighet med reglerna i beslutet om hantering av konkurrerande intressen.

God praxis för riskbedömningar

Efsa har tagit fram en omfattande samling av god praxis för riskbedömning. Denna används för att vägleda den vetenskapliga kommitténs och de vetenskapliga panelernas arbete. Efsas vetenskapliga kommitté har också antagit en rad rekommendationer om insyn i riskbedömningen för att säkerställa största möjliga öppenhet i sitt arbete. Mer information finns här.

Alla slutliga vetenskapliga yttranden som antas av den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna är resultatet av gemensamma överläggningar och beslut, där varje ledamot har lika stort inflytande. Ingen enskild expert kan på ett otillbörligt sätt påverka panelens beslut.

Vetenskapliga skiljaktigheter

Innan arbetet med ett vetenskapligt yttrande inleds vidtar Efsa ett antal åtgärder för att se till att det inte överlappar arbete som redan utförs av andra liknande organ. Man utbyter särskilt information om planerad riskbedömningsverksamhet med sin rådgivande grupp som består av företrädare för medlemsstaterna via OpenEFSA-portalen och en databas med information om medlemsstaternas planerade riskbedömningar.

Efsa lägger också stor vikt vid att så tidigt som möjligt identifiera potentiella vetenskapliga skiljaktigheter mellan sina yttranden och det arbete som utförs av medlemsstaterna eller av andra nationella, regionala eller internationella organ. Om sådana skiljaktigheter upptäcks har Efsa ett förfarande för att klargöra och/eller lösa de frågor där åsikterna går isär. Detta beskrivs i artikel 30 i Efsas inrättandeförordning och i en uppsättning riktlinjer för god praxis som utfärdats av den rådgivande gruppen. Mellan 2006 och 2018 upptäcktes och åtgärdades 13 fall av potentiella skiljaktigheter.

Val av vetenskapliga experter

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén, de vetenskapliga panelerna och deras arbetsgrupper samt andra externa experter som bidrar till Efsas arbete väljs ut på grundval av sin vetenskapliga kompetens och sakkunskap och med hjälp av objektiva och transparenta kriterier. Under urvalsförfarandet granskas de sökandes deklarerade intressen för att se till att intressekonflikter förebyggs (se nedan).

Hantering av konkurrerande intressen

Efsa granskar systematiskt den information som experter lämnar i sina intresseförklaringar och bedömer om ett deklarerat intresse utgör en konflikt. Granskningen av de årliga intresseförklaringarna samordnas och valideras av Efsas enhet för rättsliga frågor och bestyrkande.

I juni 2017 antog Efsas styrelse en ny policy för oberoende. Den innehåller ett antal nya skyddsåtgärder som förstärker den tidigare policyn. Den reviderade policyn innehåller följande:

 • En ny definition av vad som utgör en intressekonflikt, vilket gör att Efsa nu efterlever Europeiska kommissionens senaste regler för expertkommittéer.
 • En omfattande uppsättning ”karensregler” som gör att externa experter automatiskt utesluts från att delta i Efsas vetenskapliga paneler eller arbetsgrupper om de under de föregående två åren har varit anställda av, fungerat som konsulter åt eller erbjudit vetenskaplig rådgivning till organisationer som arbetar inom områden som omfattas av Efsas ansvarsområde. Karensperioderna gäller också för experter som har fått forskningsbidrag (som överstiger 25 procent av forskningens totala finansiering) från sådana organisationer.
 • Ett krav på att experter ska ange hur stor andel av deras årsinkomst som kommer från organisationer, organ eller företag vars verksamhet hör till Efsas verksamhetsområden. Denna information offentliggörs och används vid bedömningen av intresseförklaringen.
 • Offentliggörande av en förteckning över Efsas ”institutionella samarbetspartner”, såsom nationella och internationella myndigheter, universitet eller forskningsinstitut.
 • Experter från medlemsstaterna som deltar i granskningsmöten omfattas också av samma gransknings- och öppenhetsåtgärder som panelernas experter.

Efsa har även utarbetat bestämmelser för att genomföra denna nya policy. Efsa började tillämpa de nya genomförandebestämmelserna, som fastställs i myndighetens beslut om hantering av konkurrerande intressen, den 1 juli 2018. De nya bestämmelserna ersätter de kriterier som Efsa använde fram till den 30 juni 2018 vid granskning av intresseförklaringar, vilka återfinns i reglerna om intresseförklaringar från 2014.

Det finns vissa ovillkorliga begränsningar för personer som är anställda av ”livsmedelsindustrin” eller som innehar investeringar i livsmedelsföretag. Utöver dessa bedömer man vid utvärderingen av intresseförklaringen även om de intressen som experten deklarerat har någon koppling till mandatet för den berörda gruppen. Granskningskriterierna för varje verksamhet fastställs på ett transparent sätt i bilagan till Efsas beslut om hantering av konkurrerande intressen.

På grundval av resultaten av granskningen av intresseförklaringarna beslutar Efsa om personen i fråga ska tillåtas delta i den berörda vetenskapliga gruppen och i så fall i vilken roll (t.ex. som ordförande/vice ordförande eller ledamot av en vetenskaplig panel eller arbetsgrupp).

Utöver denna regelbundna granskning av deklarerade intressen går Efsa två gånger om året igenom ett representativt urval av de granskade intresseförklaringarna för att kontrollera om dessa är fullständiga och förenliga med Efsas bestämmelser.

Om det upptäcks att en expert har underlåtit att ange relevant information som hade gjort det möjligt att identifiera en intressekonflikt kan Efsa inleda ett överträdelseförfarande. Det kan leda till att en eller flera åtgärder vidtas mot experten i fråga. Om en åtgärd vidtas gör Efsa en översyn av det vetenskapliga utlåtande som experten bidragit till för att undersöka om, och i vilken utsträckning, experten i fråga påverkade utlåtandet.

Resultaten av dessa förfaranden rapporteras till styrelsen, och från och med 2019 offentliggör Efsa en årsrapport om verksamhet med koppling till oberoende:

Intresseförklaringar

Samtliga experter i den vetenskapliga kommittén, de vetenskapliga panelerna och arbetsgrupperna måste underteckna en åtagandeförklaring där de bland annat förbinder sig att agera självständigt och att lämna in en årlig intresseförklaring för varje Efsa-grupp som de ingår i. 

Experterna måste lämna in en årlig intresseförklaring innan de ansluter sig till den relevanta vetenskapliga gruppen och uppdatera den minst en gång per år samt så snart ett nytt intresse uppstår eller ett tidigare deklarerat intresse förändras.

En årlig intresseförklaring innehåller information om aktuella aktiviteter och aktiviteter som har avslutats under de senaste fem åren i följande kategorier:

 • Finansiella investeringar.
 • Ledningsroller.
 • Anställningar.
 • Tillfällig konsultverksamhet.
 • Medlemskap i en enhet som sysslar med vetenskaplig rådgivning.
 • Forskningsbidrag.
 • Immateriella rättigheter.
 • Andra medlemskap eller tillhörigheter.
 • Andra relevanta intressen.

Experterna måste även deklarera ytterligare intressen muntligen i början av varje möte som de deltar i. Om ett intresse deklareras muntligen ska Efsas personal granska det, och om en intressekonflikt konstateras kan de hindra experten från att delta i diskussionen. Muntliga intresseförklaringar samt resultatet av granskningen eller av åtgärder som vidtagits för att förhindra intressekonflikter rapporteras och noteras i protokollet för varje möte.

Efsas personal

Efsas personal agerar i allmänhetens intresse och omfattas av flera skyldigheter enligt EU:s tjänsteföreskrifter. Dessa gäller för alla tjänstemän som är anställda vid EU:s institutioner, organ eller byråer. De ska bland annat agera opartiskt och med integritet, undvika intressekonflikter och rapportera sådana så snart de uppstår. Efsa anordnar regelbundna informationsmöten för sin personal för att främja en intern kultur där partiskhet inte accepteras.

Efsa kräver att alla sökande till lediga tjänster inom myndigheten, anställda och tjänstemän ska fylla i en årlig intresseförklaring som granskas före rekryteringen och säkerställer att anställda inte deltar i projekt där intressekonflikter har identifierats. Efsa offentliggör proaktivt de årliga intresseförklaringarna för sin högsta ledning på internet, trots att det inte finns något rättsligt krav på detta.

Upphandlingar och beviljande av bidrag

Enligt Efsas förfaranden för offentlig upphandling med koppling till myndighetens vetenskapliga verksamhet måste alla juridiska och fysiska personer lämna in en intresseförklaring.

Dessutom kräver Efsa att anbudsgivare och bidragssökande ska lämna in en intresseförklaring för varje medlem i den grupp som ska bidra till projektet.

Efsa granskar de inlämnade intresseförklaringarna och bedömer om ett deklarerat intresse utgör en konflikt enligt de objektiva och transparenta kriterier som anges i bilaga 2 till beslutet om hantering av konkurrerande intressen. Om det konstateras att det föreligger intressekonflikter och anbudsgivaren eller deltagaren i ett förfarande för tilldelning av bidrag inte kan förhindra att konflikten uppstår eller föreslå en lämplig alternativ expert utesluts den berörda anbudsgivaren eller deltagaren.