Skip to main content

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på EFSA's websted er underlagt følgende:

 • ansvarsfraskrivelse
 • linkpolitik
 • meddelelse om ophavsret
 • erklæring om fortrolige oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) driver dette websted for at styrke offentlighedens adgang til information om dens aktiviteter og initiativer. Vi tilstræber, at oplysningerne er rettidige og korrekte. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, vil vi prøve at rette dem så snart som muligt.

EFSA påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar (bl.a. for direkte eller indirekte tab eller skader, som du og/eller andre tredjeparter måtte lide) som følge af eller i forbindelse med oplysninger på dette websted, herunder oplysninger med relation til de dokumenter, der offentliggøres herpå. EFSA kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller uoverensstemmelser på dens websted, som adskiller sig fra videnskabelige og administrative dokumenter, der officielt er vedtaget, udgivet eller godkendt af autoritetens ansvarlige forvaltningsorganer. Ved modstrid mellem den vedtagne tekst og det offentliggjorte dokument på EFSA's websted har den vedtagne tekst forrang.

Oplysningerne på EFSA's websted:

 • afspejler den foreliggende information og aktuelle viden på den dato, teksten er vedtaget eller godkendt
 • er ikke nødvendigvis udtømmende, fuldstændige, nøjagtige eller ajour
 • skal ikke opfattes som faglig eller juridisk rådgivning (behøver du specifik rådgivning, skal du altid rådføre dig med en tilstrækkeligt kvalificeret fagperson).

Det er vores mål at minimere forstyrrelser som følge af tekniske fejl. Nogle data eller oplysninger på vores websted kan imidlertid være oprettet eller struktureret i filer eller formater, der ikke er fejlfri, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke vil blive afbrudt eller på anden måde påvirket af sådanne problemer.

Agenturet påtager sig intet ansvar for problemer, der måtte opstå som følge af anvendelsen af dette websted eller eksterne websteder, der er linket til det.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse agenturets ansvar i strid med krav i gældende national ret eller fritage det for ansvar for forhold, som ikke er omfattet af fritagelse i henhold til sådan lovgivning.

Linkpolitik

EFSA opfordrer organisationer og enkeltpersoner til at oprette links til deres websted. Links bør ikke:

 • bruges i ærekrænkende sammenhæng
 • vises på en måde, der antyder, at EFSA godkender kommercielle produkter eller tjenesteydelser, videnskabeligt eller administrativt output eller den information eller tekst, som den offentliggøres i sammenhæng med
 • vildlede brugere af det andet websted om kilden til indholdet. EFSA bør fuldt ud anerkendes som kilde eller forfatter til de pågældende dokumenter
 • vises sammen med reklamer.

Nogle EFSA-websider linker til andre websteder, der drives af eksterne parter, som EFSA ikke har kontrol over eller er ansvarlig for. Links til et andet websted bør ikke opfattes som en godkendelse fra EFSA. Brugere, der klikker på og besøger et andet websted, er omfattet af de politikker, der gælder for det nye websted.

Meddelelse om ophavsret

Ophavsretten © for hele indholdet på dette websted, medmindre andet er angivet, tilhører: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet – EFSA. Gengivelse er tilladt, forudsat at EFSA anerkendes som kilde til materialet.

For individuelle dokumenter kan ovenstående generelle princip om gengivelse være omfattet af særlige betingelser, som angivet i de særskilte meddelelser om ophavsret indeholdt heri. Brugerne rådes til at gøre sig bekendt med disse særskilte meddelelser om ophavsret.

EFSA-logoet tilhører alene Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet – EFSA og er registreret i henhold til artikel 6 b i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret. Det er forbudt at anvende det uden EFSA's forudgående skriftlige tilladelse.

Erklæring om fortrolige oplysninger

EFSA skal udføre sine aktiviteter inden for fødevaresikkerhed med en høj grad af åbenhed i henhold til autoritetens oprettelsesforordning forordning (EF) nr. 178/2002 ("den generelle fødevarelovgivning"), som ændret ved gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1381/2019 ("gennemsigtighedsforordningen") den 27.03.2021. For alle mandater og ansøgninger, som EFSA har modtaget den 27.3.2021 eller efterfølgende, og som er omfattet af gennemsigtighedsforordningen, skal autoriteten på sit websted offentliggøre de oplysninger, der er opført i artikel 38, stk. 1, i den generelle fødevarelovgivning eller gældende EU-lov, medmindre de anses for fortrolige i henhold til artikel 39-39e i den generelle fødevarelovgivning eller gældende EU-lovgivning.

I henhold til artikel 39, stk. 2, i den almindelige fødevarelovgivning kan oplysninger på anmodning fra en ansøger behandles fortroligt, såfremt den pågældende ansøger påviser, at videregivelsen af dem disse oplysninger potentielt kan være til skade for dennes interesser i væsentlig grad. Anmodninger om fortrolighed må kun fremsendes for de punkter, der udtrykkeligt er anført i den lukkede positivliste, som findes i artikel 39, stk. 2, litra a) til d), og i artikel 39, stk. 3, i den generelle fødevarelovgivning, som opført i tillægget til EFSA's praktiske foranstaltninger vedrørende gennemsigtighed og fortrolighed ("EFSA's praktiske foranstaltninger"). Bestemmelserne i artikel 39, stk. 2, litra a)-d), og i artikel 39, stk. 3, berører ikke bestemmelserne i artikel 39, stk. 4, litra a), og artikel 39, stk. 4, litra b) vedrørende videregivelse af oplysninger, hvor det er afgørende at gribe ind for at beskytte menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet, såsom i nødsituationer, eller vedrørende oplysninger i konklusioner af videnskabelige resultater, herunder videnskabelige udtalelser fra autoriteten om forudsigelige virkninger på menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet.

I henhold til artikel 38, stk. 1, litra a), sker offentliggørelse af a) videnskabelige data, undersøgelser og andre understøttende oplysninger for ansøgninger, herunder supplerende oplysninger fra ansøgere samt andre videnskabelige data og oplysninger til støtte for anmodninger fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne om videnskabelige output, herunder videnskabelige udtalelser, b) oplysninger, som er grundlag for autoritetens videnskabelige output, herunder videnskabelige udtalelser, under forbehold af:

 1. eksisterende regler om intellektuelle ejendomsrettigheder, som fastsætter begrænsninger for visse anvendelser af de offentliggjorte dokumenter eller indholdet deraf.
 2. bestemmelser, der beskytter den investering, som innovatører foretager ved at indsamle oplysninger og data til støtte for de pågældende ansøgninger om godkendelse (bestemmelser om eneret til data).

Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne juridiske meddelelse og andre bindende begrænsninger i gældende lovgivning kan oplysninger, dokumenter og data, der er tilgængelige på autoritetens websted, downloades og udskrives i deres helhed eller i uddrag, forudsat at brugeren anerkender de gældende betingelser, særligt at EFSA ikke påtager sig ansvar og/eller erstatningsansvar for brug af de pågældende oplysninger, dokumenter eller data.

Vedrørende mandater og ansøgninger, som autoriteten har modtaget før den 27.3.2021, gælder fortsat bestemmelserne om gennemsigtighed og fortrolighed i artikel 38 og artikel 39, stk. 1, i den generelle fødevarelovgivning i dennes version fra før gennemsigtighedsforordningen.

Gengivelse, distribution eller yderligere brug af oplysninger, dokumenter og data, der er lagt ud på eller på anden måde er tilgængelige via EFSA's websted, OpenEFSA-portalen eller websteder linket til EFSA, kan være beskyttet af regler om intellektuel ejendomsret eller anden gældende lovgivning. Hvis de benyttes uden forudgående tilladelse fra rettighedsindehaverne til de pågældende oplysninger, dokumenter og data, kan dette krænke rettighederne for rettighedshaverne.