Skip to main content
Български

Прозрачност

От учредяването на ЕОБХ през 2002 г. нейните ключови ценности са откритост и прозрачност. Като публичен орган ЕОБХ носи отговорност пред хората, за които е създадена да служи — гражданите на Европейския съюз, без чието доверие органът не може да функционира ефективно.

Нов регламент относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска в хранителната верига в ЕС, който се прилага от 27 март 2021 г., укрепва способността на органа да изпълнява своите функции за оценка на риска в съответствие с най-високите стандарти за прозрачност.

По време на основния етап на прилагане на регламента, довел до влизането му в приложение, ЕОБХ работеше в тясна връзка със заинтересованите страни посредством специална група за отзвук и редица технически групи. Можете да намерите повече информация тук. ЕОБХ продължава да се ангажира със заинтересовани страни и държави членки в ранните етапи от прилагането на регламента, като предоставя подкрепа чрез целеви уебинари (напр. процедура за прилагане на регулирана продуктова област), технически срещи (напр. Мрежата за управление на пестицидите (PSN) към подгрупата от международна уеднаквена база данни за химическа информация), писмени консултации (напр. Мрежа относно ГМО) и специализираната група в LinkedIn в подкрепа на заявители. Те се допълват от проактивна комуникация относно свързаните промени, актуализации и новини във връзка с Регламента относно прозрачността.

ЕОБХ работи постоянно за подобряване на цифровите инструменти, налични за заявителите и други заинтересовани страни. Информация относно предстоящите цифрови подобрения е налична тук.

Вече е наличен преглед на ангажираността за 2022 г., който да бъде от помощ за заинтересованите страни и държавите членки с тяхното планиране. Той ще се актуализира редовно.

Също така ЕОБХ е отдадена на това да гарантира, че бизнес операторите и заявителите разполагат с цялата информация и подкрепа, която им е необходима за безпроблемен преход към новата среда. Съвети, помощни материали и информация относно възможностите за обучение са налични в раздела с Набор от инструменти за заявители на уебсайта на ЕОБХ.

Регламентът беше въведен с цел повишаване на прозрачността на оценката на риска в продоволствената верига, засилване на надеждността, обективността и независимостта на изследванията, представяни на ЕОБХ, и укрепване на управлението на ЕОБХ с цел гарантиране на дългосрочната ѝ устойчивост. По-специално в него се предвижда, че:

  • Гражданите ще имат достъп до изследванията и информацията, представени от сектора в процеса по оценка на риска. Мнението на заинтересованите страни и широката общественост също ще бъде поискано във връзка с представяните изследвания.
  • ЕОБХ ще бъде уведомявана за всички възложени изследвания, за да се гарантира, че подаващите молби за разрешения дружества представят цялата необходима информация. Освен това органът ще предоставя консултации на заявителите преди подаване на досиетата.
  • Европейската комисия може да поиска от ЕОБХ да възложи допълнителни изследвания и може да провежда констативни командировки, за да проверява дали лабораториите/изследванията отговарят на стандартите за качество.

Можете да научите повече за регламента на уебсайта на Европейската комисия.

Documents