Skip to main content

Przejrzystość

Otwartość i przejrzystość są kluczowymi wartościami EFSA od momentu jego utworzenia w 2002 r. Jako organ publiczny EFSA odpowiada przed ludźmi, dla których został powołany – obywatelami Unii, bez zaufania których Urząd nie może skutecznie funkcjonować.

Nowe rozporządzenie w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, które obowiązuje od dnia 27 marca 2021 r., wzmacnia zdolność Urzędu do wykonywania swoich funkcji w zakresie oceny ryzyka zgodnie z najwyższymi standardami przejrzystości.

Na etapie wdrażania rozporządzenia EFSA ściśle współpracował z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem specjalnej rady konsultacyjnej i szeregu grup technicznych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

EFSA jest również zaangażowany w zapewnienie podmiotom gospodarczym i wnioskodawcom wszelkich informacji i wsparcia, których potrzebują, aby płynnie przejść do nowego środowiska. Specjalna strona jest regularnie aktualizowana i zawiera porady, materiały pomocnicze, szczegóły dotyczące możliwości odbycia szkolenia i wiele innych zagadnień. Rozporządzenie wprowadzono w celu zwiększenia przejrzystości oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, wzmocnienia wiarygodności, obiektywności i niezależności badań przedkładanych EFSA oraz wzmocnienia zarządzania EFSA w celu zapewnienia jego długoterminowej stabilności. W szczególności stanowi ono, że:

  • obywatele będą mieli dostęp do badań i informacji przedłożonych przez przemysł w procesie oceny ryzyka. Prowadzone będą również konsultacje z zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa w sprawie przedłożonych badań;
  • EFSA będzie informowany o wszystkich zlecanych badaniach, aby zagwarantować, że przedsiębiorstwa ubiegające się o zezwolenie przedłożą wszystkie istotne informacje. Urząd będzie również udzielał porad wnioskodawcom przed złożeniem dokumentacji;
  • Komisja Europejska może zwrócić się do EFSA o zlecenie dodatkowych badań i może przeprowadzać misje informacyjne w celu sprawdzenia, czy laboratoria/badania spełniają normy jakości.

Więcej informacji na temat rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Documents