Skip to main content

Praktyki robocze

Proces opracowywania wyników badań naukowych EFSA trwa od momentu otrzymania przez Urząd wniosku o doradztwo naukowe lub rozpoczęcia własnej działalności do momentu opublikowania ustaleń.

Wyróżniamy trzy główne etapy:

  1. wniosek
  2. ocena
  3. przyjęcie

I. Wniosek

EFSA otrzymuje wnioski o doradztwo naukowe głównie od Komisji Europejskiej, ale także od Parlamentu Europejskiego lub państw członkowskich. We wniosku określa się, czego wymaga się od EFSA: kwestię, zakres zadań, ramy czasowe itp.

  • Po otrzymaniu wniosku EFSA analizuje jego treść, omawia go z Komisją i zajmuje się wszelkimi kwestiami wymagającymi wyjaśnienia, takimi jak wykonalność terminu. Po tych rozmowach EFSA i Komisja uzgadniają mandat, który obejmuje ostateczny zakres zadań i wspólnie uzgodniony termin.
  • W przypadku wniosków o dopuszczenie do obrotu EFSA zatwierdza/sprawdza kompletność wniosku i może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje naukowe.

Mandat jest następnie przydzielany jednemu z paneli naukowych EFSA lub jego komitetowi naukowemu i udostępniany w rejestrze zapytań.

II. Ocena

EFSA zazwyczaj powołuje grupę roboczą ekspertów w celu przeprowadzenia oceny ryzyka.

  • Grupa robocza – składająca się zazwyczaj z członków panelu oraz dodatkowych naukowców ze specjalistycznych dziedzin – ocenia dostępne informacje naukowe, które mogą obejmować dane przedstawione przez państwa członkowskie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa. Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe dane, grupa może korzystać z sieci gromadzenia danych EFSA lub ogłosić otwarte zaproszenie do przedstawienia danych na stronie internetowej EFSA.
  • W przypadku wniosków składanych przez przedsiębiorstwa EFSA może zwrócić się o dodatkowe dane bezpośrednio do wnioskodawcy – w takim przypadku bieg terminów w harmonogramie prac regulacyjnych zostaje wstrzymany do czasu ich dostarczenia.
  • Grupa robocza opracowuje projekt i przedkłada go panelowi do dyskusji.

Często prowadzimy konsultacje publiczne dotyczące projektów, a następnie uwzględniamy uwagi w poprawionym dokumencie.

III. Przyjęcie

  • Ocena jest przyjmowana większością głosów członków panelu – z odnotowaniem wszelkich opinii mniejszości – na posiedzeniu plenarnym danego panelu.
  • Jeżeli panel nie przyjmie dokumentu, jest on odsyłany do grupy roboczej w celu dalszej analizy i przygotowania poprawionego projektu do przyjęcia na kolejnym posiedzeniu plenarnym.

Rezultat – którym zazwyczaj jest opinia naukowa, ale może to być również oświadczenie, wytyczne lub inny rodzaj dokumentu – jest następnie publikowany na stronie internetowej EFSA w Dzienniku EFSA, naszym ogólnodostępnym internetowym dzienniku naukowym.