Skip to main content

Właściwe organizacje w państwach członkowskich

Ponad 300 uczelni, instytutów oraz rządowych, publicznych i innego rodzaju podmiotów naukowych tworzy obecnie sieć organizacji państw członkowskich działających w dziedzinach objętych misją EFSA.

EFSA wspiera powiązania między tymi organizacjami dzięki koordynacji wspólnych działań, wymianie informacji, opracowywaniu i realizacji wspólnych projektów naukowych. Tego rodzaju tworzenie sieci kontaktów jeszcze bardziej zachęca do dzielenia się wiedzą fachową i najlepszymi praktykami w tych dziedzinach nauki.

Właściwe organizacje w państwach członkowskich realizują różne zadania wspierające prace EFSA, w tym prace przygotowawcze do wydania opinii naukowych, zapewnianie pomocy naukowej i technicznej, gromadzenie danych oraz rozpoznawanie pojawiających się zagrożeń. Niektóre z tych zadań mogą być wspierane finansowo, w formie dotacji.

Wyłącznie organizacje figurujące w wykazie właściwych organizacji (nazywanym również „wykazem na podstawie art. 36) kwalifikują się do otrzymania dotacji. Stworzenie wykazu właściwych organizacji wskazanych przez państwa członkowskie jest wymagane na podstawie art. 36 rozporządzenia ustanawiającego EFSA.

W 2019 r. odnowiono wykaz właściwych organizacji, stosując nowy proces i nowe narzędzie.

Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Państwa, które mogą wskazywać organizacje do umieszczenia w wykazie, to państwa członkowskie UE, Islandia i Norwegia.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym EFSA lub z EFSA (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (cooperation[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Często zadawane pytania

1. Czym są „właściwe organizacje”?

Termin ten wywodzi się z art. 36 rozporządzenia ustanawiającego EFSA (rozporządzenie nr 178/2002), dlatego też organizacje te znane są również jako „organizacje przewidziane w art. 36”.

Organizacje można uznać za właściwe organizacje, jeżeli:

  • działają w obszarach objętych misją EFSA;
  • spełniają szereg kryteriów kwalifikowalności, zapewniając na przykład niezależność i wiedzę naukową; oraz
  • są wskazane przez państwo członkowskie do umieszczenia w wykazie właściwych organizacji.

2. W jaki sposób organizacja zostaje wskazana przez państwo członkowskie?

Organizacje spełniające kryteria kwalifikowalności określone w przepisach wykonawczych (rozporządzenie nr 2230/2004) mogą być wskazywane przez państwa członkowskie do umieszczenia w wykazie. Krajowe punkty kontaktowe EFSA wspierają swoje organizacje krajowe w procesie wskazywania. Zarząd EFSA regularnie aktualizuje wykaz właściwych organizacji na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich.

3. W jaki sposób aktualizuje się wykaz?

Wykaz właściwych organizacji jest stale aktualizowany przez zarząd EFSA. Celem jest aktualizacja wykazu i zapewnienie jego przydatności do tworzenia sieci kontaktów dzięki włączaniu nowych organizacji wskazywanych przez państwa członkowskie oraz usuwaniu organizacji, które zostały wycofane.

Krajowe punkty kontaktowe EFSA wspierają i ułatwiają prowadzenie wykazu na szczeblu krajowym.

4. Jaka jest rola punktu kontaktowego w aktualizacji wykazu?

Punkty kontaktowe mają za zadanie ułatwiać i wspierać zarządzanie wykazem właściwych organizacji na szczeblu krajowym.

W szczególności krajowe punkty kontaktowe EFSA współpracują z organizacjami i innymi podmiotami w danym państwie w celu:

  • utrzymywania aktywnych kontaktów z siecią właściwych organizacji;
  • gromadzenia informacji o organizacji w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli zgodności na szczeblu krajowym;
  • ułatwiania przeprowadzenia kontroli zgodności na szczeblu krajowym;
  • wspierania procedury wskazywania na szczeblu krajowym;
  • kontaktowania się z EFSA, aby nadzorować proces aktualizacji wykazu właściwych organizacji dla ich państwa.

5. Jakie są ramy czasowe aktualizacji wykazu?

Włączanie nowych organizacji do wykazu jest zatwierdzane przez zarząd EFSA, który zbiera się regularnie cztery razy w roku. Informacje o nowo wskazanych organizacjach lub istotnych zmianach w odniesieniu do organizacji muszą zostać przesłane do EFSA przez stałe przedstawicielstwo/misję danego państwa przy UE w Brukseli co najmniej na miesiąc przed posiedzeniem zarządu.

Organizacje mogą aktualizować swoje dane kontaktowe bezpośrednio online.

6. Co powinna zrobić organizacja, która chce zostać umieszczona w wykazie?

Organizacja, która chce zostać umieszczona w wykazie, powinna skontaktować się ze swoim krajowym punktem kontaktowym, który wyjaśni procedurę.

Dane kontaktowe punktów kontaktowych są dostępne na stronie internetowej EFSA pod tym adresem.

7. Co powinna zrobić właściwa organizacja znajdująca się w wykazie, jeżeli w organizacji nastąpiły zmiany?

W przypadku jakichkolwiek zmian w odniesieniu do organizacji znajdujących się w wykazie należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiedni punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy sprawdzi rodzaj zmian i odpowiednio pomoże w uruchomieniu właściwych procedur.