Skip to main content

Współpraca międzynarodowa

Kwestie bezpieczeństwa żywności są często kwestiami globalnymi. Handel międzynarodowy, podróże, migracja, a nawet zmiana klimatu mogą mieć wpływ na przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności na szczeblu lokalnym, krajowym i regionalnym.

EFSA nawiązał bliskie kontakty zawodowe z agencjami żywnościowymi w różnych częściach świata oraz z organizacjami międzynarodowymi.

Organizacje międzynarodowe

EFSA wspiera Unię Europejską w jej międzynarodowych zobowiązaniach, zapewniając doradztwo naukowe i techniczne w ramach działań związanych z Kodeksem Żywnościowym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Państwa trzecie

EFSA nadal buduje relacje ze swoimi odpowiednikami na całym świecie.

  • Czasami odbywa się to na podstawie formalnych umów z agencjami regulacyjnymi uprawnionymi do oceny ryzyka, jak np. w Australii, Japonii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.
  • Współpraca z partnerami w wielu innych państwach (w tym w Brazylii, Chile, Chinach, Hongkongu, Korei, Malezji, Singapurze, Tajlandii i na Tajwanie) rozwija się dzięki wymianie doświadczeń, programów prac i poglądów w zakresie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności.

Rozszerzenie UE

Przed przystąpieniem do UE państwo ubiegające się o członkostwo musi spełnić określone wymagania. Kwestie bezpieczeństwa żywności odgrywają ważną rolę w negocjacjach akcesyjnych w sprawie członkostwa w UE.

  • EFSA współpracuje z krajami objętymi procesem rozszerzenia od 2005 r. Obecnie krajami kandydującymi są: Czarnogóra, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja oraz Albania. Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo* mają status potencjalnych kandydatów.
  • EFSA i organy ds. bezpieczeństwa żywności w tych krajach utrzymują szeroko zakrojone kontakty w ramach programów przedakcesyjnych EFSA finansowanych z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Programy mają na celu zwiększenie gotowości organów krajowych do ewentualnej przyszłej współpracy z EFSA jako pełnoprawnych członków UE.

* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Dokumenty

Sąsiedztwo UE

Bezpieczeństwo żywności jest ważnym elementem europejskiej polityki sąsiedztwa UE (EPS). UE współpracuje ze swoimi południowymi i wschodnimi sąsiadami w ramach EPS, aby osiągnąć jak najbliższe stowarzyszenie polityczne i jak największy stopień integracji gospodarczej.

  • Świadomość krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa w zakresie unijnych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa konsumentów – w tym reagowania na kryzysy żywnościowe – oraz swobodnego przepływu żywności/pasz ma kluczowe znaczenie dla ochrony konsumentów przy jednoczesnym wspieraniu handlu regionalnego. Potrzebują one informacji na temat EFSA, oceny ryzyka i komunikacji ryzyka oraz europejskiego systemu bezpieczeństwa żywności, aby w jak największym stopniu dostosować swoje systemy do systemów europejskich.
  • EFSA rozpoczął współpracę z krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa w ramach programu finansowanego z Europejskiego Instrumentu Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) w lutym 2014 r. Za pośrednictwem tego programu EFSA aktywnie dąży do większego zaangażowania w prace tego Urzędu następujących krajów: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Mołdawii, Palestyny**, Tunezji oraz Ukrainy.

** Użycie tej nazwy nie może być traktowane jako uznanie państwa Palestyna i pozostaje bez uszczerbku dla indywidualnych stanowisk państw członkowskich w tej kwestii.

Dokumenty