Skip to main content

Efsas flerspråkighetspraxis

Som en del av Europeiska unionens institutionella miljö främjar Efsa unionens flerspråkiga karaktär och ansluter sig till Europeiska unionens språkpolicy. Flerspråkigheten är förankrad i förordning nr 1 från 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen1 och i annan primär EU-lagstiftning2.

Efsa anser att tillgång till information på ett känt språk gör det möjligt för intressenter och medborgare att delta i EU:s demokratiska process på ett öppet sätt. Efsa är därför fast besluten att tillhandahålla information på så många olika språk som möjligt så att alla intressenter och EU-medborgare kan förstå det arbete vi gör.

I linje med Europeiska ombudsmannens rekommendationer om användningen av officiella EU-språk i kommunikationen med allmänheten antog Efsas styrelse 2018 en flerspråkighetspolicy för sin övergripande strategi för intressenters engagemang samt riskkommunikation.

[1] Förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT P 017, 6.10.1958, s. 385). 
[2] Se artikel 3.3 i den konsoliderade versionen av fördraget om Europeiska unionen, artiklarna 20.2 d och 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) och artiklarna 21 och 41.4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Flerspråkighetspraxis

Merparten av Efsas kommunikationsmaterial finns på Efsas webbplats (www.efsa.europa.eu) på alla officiella EU-språk (23). Översättningar är tillgängliga antingen direkt på de relevanta språkversionerna av sidorna eller genom att standardspråket ändras i rullgardinsmenyn som finns i det övre högra hörnet på varje sida.

I enlighet med beslutet om Efsas språkordning är engelska det språk som är myndighetens primära arbetsspråk och det giltiga språket för handlingar som utfärdas av myndigheten. Dokument och publikationer som finns tillgängliga på andra officiella EU-språk översätts från den relevanta engelska giltiga versionen med hjälp av en kombination av mänsklig översättning och maskinöversättning. Efsa använder sig av tjänster från Översättningscentrum för Europeiska unionens organ och interna översättare.

Efsas vetenskapliga produkter finns för närvarande endast på engelska, som är det primära vetenskapliga språket i EU, och de tekniska/vetenskapliga experterna kan förstå Efsas specialiserade innehåll på det språket. Sammanfattningar på ett enkelt språk av utvalda vetenskapliga resultat som anses vara särskilt relevanta eller av intresse för allmänheten görs tillgängliga på franska, tyska, italienska och spanska.

Innehållsöversikt per målgrupp och tillgängliga språk på Efsas webbplats

Målgrupp

Innehållstyp

Språk

Kanal/verktyg

Allmänheten

 • Information om myndigheten (avsnittet ”Om oss”, rättsligt meddelande, skydd av personuppgifter, tillgänglighet)
 • Nyhetsartiklar
 • Artiklar i fokus

Alla officiella EU-språk

Webbplats

 • Videor
 • Multimedieprodukter (infografik, datavisualisering, skrollare)

Engelska, franska, tyska, italienska och spanska

Webbplats/YouTube/sociala medier

 • Sammanfattningar på ett enkelt språk

Engelska, franska, tyska, italienska och spanska

Webbplats/EFSA Journal

 • Ämnen av allmänt intresse

Alla officiella EU-språk

Webbplats

 • Meddelanden om ledig tjänst

Engelska

Webbplats

 • Poddradio

Engelska

Webbplats/
poddradioplattformar

 • Kampanjer

Engelska + utvalda språk

Webbplats/affischer/
broschyrer

Medier

 • Pressmeddelanden
 • Berättelser i fokus
 • Multimedieprodukter
 • Vanliga frågor och svar
 • Engelska, franska, tyska, italienska, spanska (efter förhandsanmälan och baserat på träffkvot)
 • Alla officiella EU-språk (vid publicering)

Webbplats/mediekanaler (presskontoret)

 • Sammanfattningar på ett enkelt språk

Engelska, franska, tyska, italienska och spanska

Webbplats/mediekanaler

Intressenter

 • Kampanjer

Engelska + utvalda språk

Webbplats/affischer/
broschyrer/sociala medier/tv

 • Avsiktsförklaringar från Efsas rådgivande grupp om oberoende

Engelska

Webbplats

 • Åtagandeförklaring

Engelska + alla officiella EU-språk

Webbplats

 • Årliga intresseförklaringar

Engelska

Webbplats

Rådgivande gruppen

 • Styrelsens beslut om den rådgivande gruppens verksamhet

 

 

Engelska

Webbplats

 • Årsrapport
 • Strategisk plan
 • Arbetsplan
 • Årliga intresseförklaringar

Engelska

Webbplats

 • Vetenskapliga resultat
 • Datarapporter

Engelska

Webbplats/EFSA Journal

 • Sammanfattningar på ett enkelt språk

Engelska, franska, tyska, italienska och spanska

Webbplats/EFSA Journal

Styrelsen

 • Riktlinjer för nya kontaktpunkter
 • Årliga intresseförklaringar

Engelska

Webbplats

Forskare/vetenskaplig personal/vetenskapliga paneler och experter

Årliga intresseförklaringar

EngelskaWebbplats

Webbplats

De avsnitt på Efsas webbplats som anses vara av särskild betydelse för allmänheten översätts av människor och finns tillgängliga på alla officiella EU-språk (t.ex. avsnitten ”Om oss”, rättsligt meddelande, tillgänglighetsutlåtande, skydd av personuppgifter osv.).

Automatiserad maskinöversättning finns tillgänglig på alla officiella EU-språk för allt annat innehåll, genomsökningsnivåer, meny och navigeringsobjekt på webbplatsen.  En lämplig ansvarsfriskrivning läggs till.

Se tabellen ovan för mer detaljerad information om tillgången till flerspråkiga versioner för de olika typerna av innehåll.

Sociala medier

Engelska är det språk som vanligtvis används för våra sociala medier. Innehåll på ett visst antal språk kan översättas baserat på allmän relevans och/eller allmänt intresse.

Direkt kommunikation med allmänheten

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt säkerställer Efsa att medborgare som skriver till myndigheten på valfritt officiellt EU-språk får svar på samma språk inom en rimlig tidsram (15 arbetsdagar).

Mer information:

Offentliga samråd

I enlighet med Efsas inrättandeförordning och dess policy om öppenhet och insyn genomför Efsa offentliga samråd om utkast till vetenskapliga resultat för att få in synpunkter från forskarsamhället och intressenter. De offentliga samråden publiceras endast på engelska, men deltagarna kan skicka in bidrag på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Upphandlingar

För inköp vars värde överstiger 143 000 euro använder Efsa det öppna anbudsförfarandet.

Öppna anbudsinfordringar offentliggörs i onlineversionen av tillägget till Europeiska unionens officiella tidning – portalen Funding & Tenders Portal – där den grundläggande informationen för anbud finns tillgänglig på alla officiella EU-språk.

Ekonomiska aktörer som är intresserade uppmanas att lämna anbud på ett av Europeiska unionens officiella språk.

För inköp till ett värde av över 15 000 euro och upp till 143 000 euro använder Efsa det förhandlade upphandlingsförfarandet, vilket innebär att kandidater som Efsa valt ut bjuds in att lämna anbud. Det eller de språk som används för förfarandet fastställs från fall till fall på grundval av typen av inköp och avsedd marknad och med beaktande av Efsas beslut om sin språkordning.

Bidrag

Efsa beviljar bidrag eller subventioner för projekt och verksamheter som bidrar till Efsas uppdrag genom förslagsinfordringar. Förslag kan lämnas på alla officiella EU-språk. Eftersom Efsas arbetsspråk är engelska går det dock snabbare att utvärdera förslagen om de lämnas in på engelska.

Policyöversyn

Efsa kommer att fortsätta att se över denna policy, mäta dess resultat och anpassa den i enlighet med framtida verksamhetskrav och intressenternas och allmänhetens behov.