Skip to main content

Behöriga organisationer i medlemsstaterna

Över 300 universitet, institut, statliga, offentliga och andra vetenskapliga organ bildar för närvarande ett nätverk av organisationer i medlemsstaterna som är verksamma på områden som omfattas av Efsas uppdrag.

Efsa främjar banden mellan dessa organisationer genom samordning av gemensam verksamhet, informationsutbyte, utveckling och genomförande av gemensamma vetenskapliga projekt. Detta nätverk främjar ytterligare utbyte av sakkunskap och bästa metoder på dessa vetenskapliga områden.

Behöriga organisationer i medlemsstaterna utför olika uppgifter till stöd för Efsas arbete, bl.a. förberedande arbete för vetenskapliga yttranden, vetenskapligt och tekniskt stöd, insamling av data och identifiering av nya risker. Vissa av dessa uppgifter kan få ekonomiskt stöd i form av bidrag.

Endast organisationer som är upptagna i förteckningen över behöriga organisationer (även kallad artikel 36-förteckningen) är berättigade till bidrag. En förteckning över behöriga organisationer som utsetts av medlemsstaterna ska upprättas enligt artikel 36 i Efsas inrättandeförordning.

Under 2019 förnyades förteckningen över behöriga organisationer med hjälp av en ny process och ett nytt verktyg.

Förteckningen uppdateras löpande. Länder som kan utse organisationer till förteckningen är EU:s medlemsstater, Island och Norge.

Nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna. För mer information, kontakta din nationella Efsa-kontaktpunkt eller Efsa (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (collaboration[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Vanliga frågor

1. Vad är ”behöriga organisationer”?

Termen har sitt ursprung i artikel 36 i Efsas inrättandeförordning (förordning 178/2002), vilket är anledningen till att dessa organisationer också kallas ”artikel 36-organisationer”.

Organisationer kan betraktas som behöriga organisationer om de

  • är verksamma på områden som ingår i Efsas uppdrag,
  • uppfyller en uppsättning kriterier för stödberättigande, t.ex. genom att säkerställa oberoende och vetenskaplig expertis, och
  • har utsetts av en medlemsstat för införande i förteckningen över behöriga organisationer.

2. Hur utses en organisation av en medlemsstat?

Organisationer som uppfyller kriterierna för stödberättigande i genomförandebestämmelserna (förordning (EG) nr 2230/2004) kan utses av medlemsstaterna för upptagande i förteckningen. Nationella Efsa-kontaktpunkter stöder sina landsorganisationer i utnämningsprocessen. Efsas styrelse uppdaterar regelbundet förteckningen över behöriga organisationer på grundval av dessa synpunkter från medlemsstaterna.

3. Hur uppdateras förteckningen?

Förteckningen över behöriga organisationer uppdateras kontinuerligt av Efsas styrelse. Syftet är att hålla förteckningen uppdaterad och användbar för nätverksarbete genom att inkludera nya organisationer som utsetts av medlemsstaterna och ta bort organisationer som har dragits tillbaka.

De nationella Efsa-kontaktpunkterna stöder och underlättar upprätthållandet av förteckningen på nationell nivå.

4. Vilken roll har kontaktpunkten i uppdateringen av förteckningen?

Kontaktpunkterna har till uppgift att underlätta och stödja hanteringen av förteckningen över behöriga organisationer på nationell nivå.

Efsas nationella kontaktpunkter samarbetar med organisationerna och andra aktörer i deras land för att

  • upprätthålla aktiva kontakter med nätverket av behöriga organisationer,
  • samla in information om en organisation för att möjliggöra efterlevnadskontroll på nationell nivå,
  • underlätta kontrollen av efterlevnaden på nationell nivå,
  • stödja utnämningsförfarandet på nationell nivå,
  • kontakta Efsa för att övervaka processen för uppdatering av förteckningen över behöriga organisationer i deras land.

5. Vilka är tidsramarna för att uppdatera förteckningen?

Upptagandet av nya organisationer i förteckningen godkänns av Efsas styrelse, som sammanträder regelbundet fyra gånger om året. Landets ständiga representation i EU i Bryssel måste meddela nya utnämningar eller väsentliga ändringar av organisationer till Efsa senast en månad före styrelsemötet.

Organisationerna kan uppdatera sina kontaktuppgifter direkt på nätet.

6. Vad ska en organisation göra om den vill tas upp på förteckningen?

En organisation som är intresserad av att tas upp på förteckningen bör kontakta sin nationella kontaktpunkt, som redogör för förfarandet.

Kontaktuppgifterna för kontaktpunkterna finns på Efsas webbplats här.

7. Vad bör en behörig organisation på förteckningen göra om det sker ändringar i organisationen?

Om det sker några ändringar i organisationer på förteckningen ska respektive kontaktpunkt informeras omedelbart. Kontaktpunkten kommer att kontrollera vilka ändringar det rör sig om och bistå vid inledningen av relevanta förfaranden i enlighet med detta.