Skip to main content

Apie mus

Kas mes esame

Esame 2002 m. įsteigta Europos Sąjungos agentūra, kuri yra nešališkas mokslinių konsultacijų rizikos valdytojams šaltinis ir kuri informuoja apie riziką, susijusią su maisto grandine. Bendradarbiaujame su suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų skatinamas ES mokslinių konsultacijų nuoseklumas. Suteikiame mokslinį pagrindą įstatymams ir kitiems teisės aktams, kuriais siekiama apsaugoti Europos vartotojus nuo su maistu susijusios rizikos – nuo ūkio iki stalo.

Kaip mes dirbame

Mūsų veiklos esmė – rinkti, vertinti ir integruoti mokslinius įrodymus, kad galėtume atsakyti į klausimus apie riziką. Mūsų darbo rezultatas – mokslinės konsultacijos rizikos valdytojams, kurias bendrai parengė nepriklausomi ekspertai ir EFSA darbuotojai. Viską, ką darome, grindžiame tokiomis vertybėmis kaip kompetencija, nepriklausomybė, atvirumas, atskaitomybė ir bendradarbiavimas. Mūsų procesų skaidrumas ir dalyvavimo veikla leidžia suinteresuotosioms šalims tikrinti mūsų darbą ir bendrauti su mumis per atvirą dialogą vienodomis sąlygomis. Informuojame apie riziką maisto grandinėje nepriklausomai ir taip, kad tai atitiktų mūsų auditorijos poreikius. Kartu su mūsų valstybių narių partneriais kuriame Europos maisto saugos žinių ekosistemą, užtikrindami saugų maistą kaip sveikos mitybos pagrindą ir tvarias maisto sistemas.

Mūsų partneriai

Individualūs ekspertai ir kompetentingos organizacijos yra pagrindiniai mūsų žinių partneriai. Siekdami puoselėti šiuos santykius, intensyviai bendradarbiaujame su valstybių narių rizikos vertinimo organizacijomis per Patariamąjį forumą, pagrindinius nacionalinius centrus ir mūsų mokslinius tinklus. Taip pat bendradarbiaujame su kitomis ES agentūromis, tarptautinėmis organizacijomis ir rizikos vertintojais trečiosiose šalyse, siekdami padidinti informavimo veiklą ir bendrą poveikį maisto saugai. ES piliečiai yra galutiniai mūsų darbo naudos gavėjai: bendradarbiaujame su jais ir mūsų suinteresuotaisiais subjektais per daugybę platformų ir forumų.

Didžioji dalis EFSA darbo atliekama reaguojant į Europos Komisijos, Europos Parlamento ir ES valstybių narių prašymus suteikti mokslines konsultacijas.

Mes taip pat atliekame mokslinį darbą savo iniciatyva, visų pirma siekdami išnagrinėti kylančias problemas ir naujus pavojus bei atnaujinti savo vertinimo metodus ir požiūrius. Tai vadinama „savo užduotimi“ (angl. self-tasking).

  • EFSA rengia savo metinę ir daugiametę darbo programą pagal prioritetus, dėl kurių susitarta su Europos Komisija ir kitais partneriais atsižvelgiant į turimus išteklius.
  • Glaudžiai bendradarbiaujame siekdami užtikrinti, kad mūsų programa papildytų mūsų partnerių – visų pirma ES valstybių narių nacionalinių valdžios institucijų ir maisto saugos agentūrų – programą ir kad būtų išvengta darbo ir pastangų sutapimų ar pasikartojimo.
  • EFSA mokslines konsultacijas daugiausia teikia jos mokslinės grupės ir mokslinis komitetas, kurių nariai skiriami taikant atvirą atrankos procedūrą.
  • EFSA darbuotojai agentūros vardu taip pat gali parengti mokslinius rezultatus, pavyzdžiui, pesticiduose esančių veikliųjų medžiagų vertinimo tarpusavio vertinimus arba atsakymus į skubius prašymus suteikti konsultaciją. EFSA darbuotojai taip pat stebi ir analizuoja informaciją ir duomenis apie biologinius pavojus, cheminius teršalus, maisto vartojimą ir kylančią riziką.

Principai ir praktika

EFSA laikosi įvairių principų ir praktikos, kuriais siekiama užtikrinti mūsų darbo kompetenciją. Tai yra:

  • įsipareigojimas siekti atvirumo ir skaidrumo visuose mūsų darbuose;
  • išsamaus gerosios rizikos vertinimo patirties rinkinio, kuriuo vadovautųsi mūsų mokslinis komitetas ir grupės ekspertai, parengimas;
  • kokybės valdymo sistema, kuria nuolat stebima ir gerinama EFSA mokslinio darbo kokybė. Tai apima savikontrolės ir klientų atsiliepimų sistemas, kurios užtikrina, kad moksliniai procesai būtų nuosekliai ir nuolat tobulinami. EFSA kokybės valdymo sistemai buvo suteiktas ISO 9001:2015 sertifikatas, tarptautinis kokybės valdymo standartas;
  • peržiūros ir patikrinimai, kuriuos atlieka vidaus auditorius, teikiantis ataskaitas EFSA valdančiosios tarybos audito komitetui, kuris pataria vyresniajai vadovybei dėl galimo darbo praktikos tobulinimo;
  • išorės vertinimas: EFSA steigimo reglamentu Tarnyba įpareigojama užsakyti nepriklausomus jos darbo ir darbo praktikos išorės vertinimus. Remdamasi šiais vertinimais, valdančioji taryba teikia rekomendacijas dėl EFSA būsimų valdymo planų ir strategijų. Trečiasis ir naujausias vertinimas buvo baigtas 2018 m. ir apėmė 2011–2016 m. laikotarpį;
  • sveikatos, saugos ir aplinkos valdymo sistema, kuria siekiama nuolat gerinti darbo sąlygas ir užtikrinti tvarią veiklą. Reguliarūs trečiųjų šalių auditai patvirtina, kad sistema yra visiškai suderinta su atitinkamais šios srities standartais ir taisyklėmis (t. y. BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 ir EMAS reglamentu).

Be to, agentūra yra teisiškai įpareigota laikytis Europos Sąjungos teisės aktų tokiais klausimais kaip galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais.