Skip to main content

Misija ir vertybės

Misija

Maisto grandinės sauga „nuo ūkio iki stalo“ yra EFSA pagrindas. Prisidedame prie žmonių gyvybės ir sveikatos apsaugos, atsižvelgdami į gyvūnų sveikatą ir gerovę, augalų sveikatą ir aplinką.

Teikiame nepriklausomas ir skaidrias mokslines konsultacijas politikos formuotojams bendradarbiaudami su mūsų partneriais ir palaikydami atvirą dialogą su visuomene.

Vertybės

Visa EFSA veikla grindžiama pagrindinėmis vertybėmis. Esame įsipareigoję jų laikytis visose savo veiklos srityse.

Kompetencija

Atliekame griežtus ir patikimus rizikos vertinimus, remdamiesi naujausiais mokslo pasiekimais. Bendraujame, kad būtų atitikti mūsų skirtingų auditorijų poreikiai.

Nepriklausomumas

Užtikriname savo mokslinių rezultatų nešališkumą. Darbuotojai ir ekspertai, neturintys interesų konfliktų, analizuoja duomenis ir objektyviai taiko metodus. Grupinis sprendimų priėmimas sudaro sąlygas įvairovei ir tarpusavio peržiūrai.

Atvirumas

Mūsų rizikos vertinimai ir komunikacija yra prieinami ir suprantami. Jie rengiami taikant skaidrius procesus, kuriuos sustiprina atviras dialogas su visomis suinteresuotosiomis šalimis.

Atskaitomybė

Dirbame viešojo intereso labui, siekdami pagerinti maisto saugą „nuo ūkio iki stalo“. Išteklius naudojame efektyviai, atsakingai ir tvariai.

Bendradarbiavimas

Manome, kad bendradarbiavimas yra vienintelis būdas įveikti sudėtingus ateities iššūkius. Investuojame į ilgalaikės partnerystės kūrimą siekiant abipusės naudos.