Skip to main content

ES institucijos ir agentūros

EFSA nuolat palaiko ryšius su rizikos valdytojais ir sprendimų priėmėjais ES maisto saugos sistemoje: Europos Komisija, Europos Parlamentu ir ES valstybėmis narėmis. Šie rizikos valdytojai ir sprendimų priėmėjai daugiausiai iš visų naudojasi EFSA mokslinėmis rekomendacijomis.

EFSA taip pat palaiko ryšius su kitomis ES agentūromis ir įstaigomis, atliekančiomis mokslinius vertinimus, mokslinius tyrimus ir duomenų rinkimą su EFSA veikla susijusiose srityse, pvz., cheminės saugos, mikrobiologinės saugos, pašarų, aplinkos, žmonių ir gyvūnų sveikatos srityse.

ES institucijos: rizikos valdytojai ir sprendimų priėmėjai

ES rizikos valdytojai formuoja Europos politiką ir priima sprendimus dėl rizikos prevencijos ir kontrolės visoje maisto grandinėje, įskaitant tarptautines aplinkybes, pvz., prekybą.

 • Jie priima arba peržiūri Europos teisės aktus dėl maisto ar pašarų saugos, sprendžia, ar patvirtinti reguliuojamas chemines medžiagas, pvz., pesticidus ir maisto priedus, arba formuoja naują politiką, pavyzdžiui, tokiose naujose srityse kaip klonavimas ar sintetiniai maisto produktai.
 • EFSA dialogas su ES rizikos valdytojais padeda užtikrinti, kad jos mokslinės rekomendacijos būtų naudingos, teikiamos laiku ir suteiktų patikimą mokslinį pagrindą valdant maisto grandinės riziką tiek įprastomis aplinkybėmis, tiek su maistu susijusių ekstremaliųjų situacijų metu. Mūsų mokslinės nuomonės ir patarimai padeda rizikos valdytojams ir dažnai tiesiogiai prisideda prie konkrečių politikos krypčių ir Europos teisės aktų.
 • Europos Komisija atlieka svarbų vaidmenį rizikos valdymo srityje ES lygmeniu ir ji dažniausiai konsultuojasi su EFSA moksliniais klausimais. EFSA palaiko ryšius su Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generaliniu direktoratu (DG SANTE), kad aptartų konkrečius prašymų reikalavimus, nustatytų mokslinio darbo prioritetus ir prisidėtų prie teisės aktuose nustatytų terminų laikymosi. SANTE GD yra atstovaujama EFSA valdančiojoje taryboje, o jos pareigūnai nuolat dalyvauja Tarnybos moksliniuose ir suinteresuotųjų subjektų posėdžiuose stebėtojų teisėmis.
 • Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas (ENVI komitetas) atlieka svarbų vaidmenį rengiant teisės aktus, susijusius su dauguma maisto sektoriaus sričių, kuriose EFSA turi kompetenciją. Kiekvienais metais Tarnybos vykdomasis direktorius informuoja ENVI komitetą apie naujausią Tarnybos darbą ir būsimus prioritetus, taip pat atsako į Europos Parlamento narių klausimus.
 • EFSA taip pat kviečiama į atitinkamus kitų komitetų (žemės ūkio ir kaimo plėtros, vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, biudžeto kontrolės) posėdžius, kad galėtų Parlamentui teikti informaciją moksliniais klausimais savo kompetencijos srityse.

ES agentūros, patariamosios ir mokslinių tyrimų įstaigos

EFSA ir kitos ES agentūros nuolat bendradarbiauja siekdamos bendrų mokslinių rezultatų ir keičiasi parama ar moksliniais duomenimis, kad padėtų viena kitos darbui.

 • EFSA priklauso ES agentūrų tinklui, kuris veikia kaip forumas, skirtas keistis nuomonėmis ir patirtimi, susijusia su bendro intereso klausimais ir naujomis tendencijomis.
 • EFSA yra ES agentūrų mokslinių konsultacijų tinklo (EU-ANSA) narė.

EFSA yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus (toliau – susitarimo memorandumai) su trimis pagrindiniais ES agentūros partneriais:

 • Europos vaistų agentūra, siekdama toliau bendradarbiauti susijusiose srityse (pvz., veterinarinių vaistų) ir optimizuoti rizikos vertinimo metodus visoje ES.
 • Europos cheminių medžiagų agentūra, siekdama toliau plėtoti keitimąsi informacija, bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą, nustatyti su cheminėmis medžiagomis susijusią darbo praktiką maisto saugos kontekste.
 • Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, siekdama stiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi moksline informacija apie maisto saugą, užkrečiamąsias ligas, infekcinių ligų prevenciją ir reagavimą į ekstremaliąsias situacijas.
 • EFSA pasirašė kelis bendradarbiavimo susitarimus su Europos Komisijos vidaus mokslo tarnyba, Jungtiniu tyrimų centru, siekdama stiprinti bendradarbiavimą maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir mitybos srityse.
 • Šiuo metu EFSA nagrinėja bendradarbiavimo su EAA galimybę rizikos aplinkai vertinimo srityse.

EFSA dalijasi moksline informacija su Europos Komisijos reguliavimo komitetais, Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniu komitetu ir dviem ne maisto nuolatiniais komitetais (dėl vartotojų saugos ir sveikatos, aplinkos ir kylančios rizikos). Komisija paskelbė tokio tipo mokslinio bendradarbiavimo gaires.