Skip to main content

Работни практики

Работният процес за научните продукти на ЕОБХ започва от момента, в който ЕОБХ получи искане за научна консултация или започне собствена дейност, и продължава до момента, в който тя публикува своята констатация.

Основните етапи са три:

  1. Искане
  2. Оценка
  3. Приемане

I. Искане

ЕОБХ получава искания за научни консултации главно от Европейската комисия, но също и от Европейския парламент или държавите членки. В искането е описано какво се иска от ЕОБХ: въпросът, условията на заданието, времевата рамка и др.

  • Когато получи искането, ЕОБХ разглежда неговото съдържание, обсъжда го с Комисията и разрешава всички въпроси, които се нуждаят от изясняване, например постижимостта на крайния срок. В резултат на тези дискусии ЕОБХ и Комисията договарят мандат, който включва окончателните условия и взаимно договорен краен срок.
  • За пазарни приложения ЕОБХ валидира/проверява изчерпателността на заявлението и може да изисква още научна информация от заявителя.

След това мандатът се възлага на една от научните експертни групи на ЕОБХ или на нейния научен комитет и се предоставя в портала OpenEFSA.

II. Оценка

Обикновено ЕОБХ създава работна група от експерти, които да извършват оценката на риска.

  • Работната група — която обикновено обхваща членове на експертната група плюс допълнителни учени от специализирани области — оценява наличната научна информация, която може да включва данни, предоставени от държавите членки, научноизследователски институти или дружества. Ако са необходими допълнителни данни, тя може да използва мрежите на ЕОБХ за събиране на данни или да публикува открита покана за представяне на данни на уебсайта на ЕОБХ.
  • За заявления на дружества ЕОБХ може да изиска повече данни директно от заявителя — в такъв случай разглеждането се поставя на пауза на етапа на регулаторния график, докато бъдат предоставени тези данни.
  • Работната група разработва проект и го подава на панела за обсъждане.

Често провеждаме обществени консултации относно проекти на продукти, след което разглеждаме коментарите в преразгледания документ.

III. Приемане

  • Оценката се приема от мнозинство от членове на експертната група по време на пленарно заседание на съответната експертна група, като всяко становище на малцинството се записва.
  • Ако експертната група не приеме оценка, документът се изпраща обратно на работната група за допълнително разглеждане и за изготвяне на преразгледан проект за приемане на следващото пленарно заседание.

След това продуктът, който обикновено е научно становище, но може да бъде и декларация, документ с насоки или друг вид продукт, се публикува на уебсайта на ЕОБХ в Бюлетина на ЕОБХ, нашия онлайн научен бюлетин със свободен достъп.