Skip to main content

Компетентни организации в държавите членки

Понастоящем над 300 университета, института, правителствени, обществени и други научни организации формират мрежа от организации на държавите членки, които действат в области, попадащи в обхвата на мисията на ЕОБХ.

ЕОБХ насърчава връзките между тези организации чрез координиране на съвместни дейности, обмен на информация, разработване и изпълнение на съвместни научни проекти. Тази работа в мрежа допълнително стимулира споделянето на експертни познания и най-добри практики в тези научни области.

Компетентните организации в държавите членки изпълняват различни задачи в подкрепа на работата на ЕОБХ, включително подготвителна работа за научни становища, научна и техническа помощ, събиране на данни и идентифициране на възникващи рискове. Някои от тези задачи могат да се подкрепят финансово под формата на безвъзмездни средства.

Само организации, включени в Списъка на компетентните организации (известен също като Списък по член 36), имат право да получават безвъзмездни средства. Съставянето на Списъка на компетентните организации, оправомощени от държавите членки, се изисква съгласно член 36 от учредителния регламент на ЕОБХ.

През 2019 г. Списъкът на компетентните организации беше подновен, като бяха приложени нови процес и инструмент.

Списъкът се актуализира постоянно. Държавите, които имат право да оправомощават организации за Списъка, са държавите — членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

По-долу ще намерите отговори на някои от най-често задаваните въпроси. За допълнителна информация се свържете с Вашата национална фокусна точка за ЕОБХ или с ЕОБХ (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (cooperation[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Често задавани въпроси

1. Какво представляват „компетентните организации“?

Терминът произтича от член 36 на учредителния регламент на ЕОБХ (Регламент № 178/2002), поради което тези организации са известни и като „организации по член 36“.

Организации могат да се считат за компетентни организации, ако:

  • действат в области, попадащи в обхвата на мисията на ЕОБХ;
  • отговарят на набор от критерии за допустимост, които гарантират примерно независимост и научен експертен опит; и
  • са оправомощени от държава членка за включване в списъка на компетентните организации.

2. Как се оправомощава дадена организация от държава членка?

Организациите, които отговарят на критериите за допустимост, посочени в правилата за прилагане (Регламент № 2230/2004), могат да бъдат оправомощени от държавите членки за включване в списъка. Националните фокусни точки за ЕОБХ подпомагат своите национални организации в процеса на определяне. Управителният съвет на ЕОБХ редовно актуализира Списъка на компетентните организации въз основа на информацията, получена от държавите членки.

3. Как се актуализира списъкът?

Списъкът на компетентните организации се актуализира постоянно от управителния съвет на ЕОБХ. Целта е списъкът да се поддържа актуален и да бъде полезен за работата в мрежа, като се включват нови организации, оправомощени от държавите членки, и като се премахват организации, които са били оттеглени.

Националните фокусни точки на ЕОБХ подпомагат и улесняват поддържането на списъка на национално равнище.

4. Каква е ролята на фокусната точка в актуализирането на списъка?

Фокусните точки са натоварени със задачата да улесняват и подпомагат управляването на Списъка на компетентните организации на национално равнище.

По-конкретно, националните фокусни точки на ЕОБХ осъществяват контакти с организациите и другите участници в тяхната страна, за да:

  • поддържат активни контакти с мрежата от компетентни организации;
  • събират информация за дадена организация, с цел извършване на проверката за съответствие на национално равнище;
  • улеснят проверката за съответствие на национално равнище;
  • подпомогнат процедурата за определяне на национално равнище;
  • се свържат с ЕОБХ, за да наблюдава процеса на актуализиране на Списъка на компетентните организации за тяхната държава.

5. Какви са сроковете за актуализиране на списъка?

Включването на нови организации в списъка се разрешава от управителния съвет на ЕОБХ, който провежда редовни заседания четири пъти в годината. Нови определения или съществени промени в организациите трябва да бъдат изпратени на ЕОБХ от постоянното представителство/мисията на държавата към ЕС в Брюксел най-малко един месец преди заседанието на управителния съвет.

Организациите могат да актуализират своите данни за контакт директно онлайн.

6. Какво трябва да направи една организация, ако желае да се включи в списъка?

Организация, която желае да се включи в списъка, следва да се свърже със своята национална фокусна точка, която ще обясни процедурата.

Данните за връзка с фокусните точки са достъпни на уебсайта на ЕОБХ тук.

7. Какво следва да направи дадена компетентна организация, която е включена в списъка, ако има промени в организацията?

Ако има промени в организациите, включени в списъка, съответната фокусна точка следва да бъде уведомена незабавно. Фокусната точка ще провери вида на промените и ще подпомогне инициирането на съответните процедури.