Skip to main content
Български

Защита на лични данни

Операции с лични данни в контекста на уебсайта на ЕОБХ и приложими правила

В тази страница се предоставя информация за операциите, които ЕОБХ извършва с личните Ви данни, когато използвате нашия уебсайт. Без да се засягат правилата във връзка с „бисквитките“, като потребител можете да преглеждате уебсайта на ЕОБХ, без да предоставяте личните си данни. В някои случаи обаче са необходими лични данни, за да може ЕОБХ да предоставя електронни услуги, например „Ask EFSA“ („Въпроси към ЕОБХ“), помощ преди подаване на заявления, абонамент за бюлетина на ЕОБХ и обществени консултации.

Зачитането на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни са основни права, установени в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Като агенция на ЕС, за ЕОБХ се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725, който има еднаква правна сила с приложимия в държавите — членки на ЕС, Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (ОРЗД), и е съгласуван с правилата и принципите на ОРЗД относно защитата на личните данни.

ЕОБХ се ангажира да гарантира защитата на личните данни на физическите лица, с които работи, независимо дали са заявители за разрешения, заинтересовани партньори, физически лица, които са абонати на бюлетина на ЕОБХ, членове на научния комитет, експертните и работните групи на ЕОБХ, служители, кандидати за работа или лица, които проявяват интерес към работата на ЕОБХ. ЕОБХ обработва всички лични данни, които събира, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Личните данни се обработват единствено за изпълнението на задачи от обществен интерес въз основа на правото на ЕС или при законното упражняване на предоставените на ЕОБХ официални правомощия като агенция на ЕС. Като алтернатива, обработването на данни е законосъобразно, когато то е част от правно или договорно задължение или когато съответното физическо лице (субектът на данните) е дало съгласието си.

Електронни услуги

Електронните услуги на уебсайта на ЕОБХ имат за цел подобряването на комуникацията между ползвателя на уебсайта и ЕОБХ. За всяка електронна услуга администратор на данните определя целите и средствата за обработването на лични данни, ако има такива, и гарантира съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725. За конкретната информация относно начина, по който ЕОБХ обработва Вашите лични данни във връзка с конкретна електронна услуга, направете справка в съответния раздел на уебсайта ни. Във връзка с всяка електронна услуга се предоставя следната информация:

 • каква информация се събира, с каква цел и чрез какви технически средства — ЕОБХ събира лична информация само доколкото това е необходимо за изпълнението на конкретна цел. Информацията не се използва повторно за друга цел.
 • на кого се разкриват Вашите данни — ЕОБХ разкрива информация на трети страни само ако това е необходимо за изпълнението на определената(-ите) цел(-и) и на посочените (категории) получатели. ЕОБХ не разпространява личните Ви данни за целите на директен маркетинг.
 • как можете да упражните правата си — правото на достъп до Вашите данни, на проверка на точността им и, ако е необходимо, на коригирането им, или правото да възразите срещу обработването им.
 • колко дълго съхраняваме личните Ви данни — ЕОБХ съхранява данните само докато това е необходимо за изпълнение на целите, с които са събрани, или за последваща обработка.
 • данни за връзка, ако имате въпроси или желаете да упражните правата си — данни за връзка с администратора на лични данни и с длъжностното лице на ЕОБХ по защита на данните: DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu
 • Как можете като субект на данни да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) — независимия надзорен орган, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

Конкретни електронни услуги, предлагани на нашия уебсайт:

 • Интерактивни комуникационни услуги, повечето от които са подкрепени от системата на ЕОБХ за управление на връзките „Connect.EFSA“ (Обща декларация за поверителност) и изискват обработване, освен други данни, на вашия имейл адрес, име и принадлежност — например: „Въпроси към ЕОБХ“ https://www.efsa.europa.eu/en/askefsa, и обществени консултации на ЕОБХ - https://www.efsa.europa.eu/bg/calls/consultations
 • Електронен абонамент чрез уебсайта: За регистрацията и управлението на абонаментите за бюлетина си ЕОБХ ползва доставчика на услуги www.salesforce.com/eu. Допълнителна информация може да бъде намерена в съответния раздел на уебсайта на ЕОБХ.
 • Междуведомствени услуги, свързани със сключване на договори, като възлагане на обществени поръчки, подбор и назначаване на експерти и персонал и регистриране за събития, с помощта на електронни инструменти за подаване на заявления и управление на досиета, за които ЕОБХ гарантира спазването на приложимата правна рамка в областта на защита на данните.
 • Профил в корпоративната секция на Twitter: Профилът на ЕОБХ в Twitter се управлява от отдел „Комуникации, взаимодействие и сътрудничество“. ЕОБХ публикува туитове, отразяващи съобщения за медиите, новини в интернет или друго новинарско съдържание, напр. започването на обществени консултации или официална кореспонденция. Различни звена на ЕОБХ поддържат допълнителни профили в Twitter, насочени към конкретни теми или области на дейност. Добре е да се има предвид, че при следване на @EFSA_EU или на друг профил на ЕОБХ в Twitter, няма да бъдете последвани автоматично в отговор. ЕОБХ актуализира и следи профила си в Twitter в работно време в дните от понеделник до петък. Освен това ЕОБХ следи и социалните медии, за да проследява и анализира дискусиите на институционалните партньори и заинтересованите страни, да набелязва нововъзникващи теми, които вълнуват гражданите на ЕС в областта на безопасността на храните, и да взаимодейства и използва съдържание на ЕОБХ и свързаните с това теми. Повече информация за дейността на ЕОБХ по наблюдение на социалните медии може да бъде намерена в регистъра на записите по-долу.

„Бисквитки“ и анализи

 • Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитка“ е малък текстови файл, който се съхранява в паметта на компютъра или мобилното Ви устройство чрез Вашия браузър, когато посещавате уебсайт. ЕОБХ използва „бисквитки“ за техническото функциониране на уебсайта и при дадено съгласие от потребителя — за събиране на данни за посетените раздели при сърфирането с цел съставяне на анонимизирани статистически данни за целите на подобряването на нашата комуникация и предлаганата услуга.

 • Какви „бисквитки“ използваме?

Собствените „бисквитки“ се създават за функционални цели от уебсайта, който се посещава. ЕОБХ също така използва външна услуга за анализ на уебсайтове, Piwik PRO, която изготвя обобщени, анонимни статистически доклади за дейността по сърфиране и анализира как хората използват нашия уебсайт. Piwik PRO създава своя собствена „бисквитка“ за тази цел и не разчита на външни страни. Piwik PRO дава възможност да се запази анонимност при сърфиране на уебсайта на ЕОБХ благодарение на характеристики като деидентификация на IP адреса.

„Бисквитки“ на трети страни: ЕОБХ работи с платформите на социалните медии Twitter, YouTube и LinkedIn, за да засили присъствието и разпознаваемостта си онлайн. Уебсайтът на ЕОБХ не създава „бисквитки“, когато показва връзки към каналите ни в социалните медии. Можете да гледате видеоклипове, качени в официалния ни канал в YouTube, и да последвате връзките от нашия уебсайт към Twitter и LinkedIn.

 • Преглед на използваните „бисквитки“:
„Бисквитки“ за сесията„Бисквитка“ за сесията съществува във временната памет, докато потребителят навигира из уебсайта. „Бисквитките“ за сесията се изтриват, когато потребителят затвори браузъра.
Piwik PRO

Уебсайтът на ЕОБХ използва Piwik PRO Analytics Suite Cloud, услуга за уеб анализ за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашия сайт. ЕОБХ използва тази информация за изготвяне на статистически доклади и с цел оптимизиране на потребителския опит. Piwik PRO събира данни за собствено ползване под формата на техническа информация за браузъра на посетителя, дейността му във връзка с услугите на ЕОБХ и продължителността на посещението в услуги на ЕОБХ въз основа на онлайн идентификатори. Пълният набор от данни, които могат да бъдат събирани от платформата Piwik PRO, е подробно описан тук. Всички „бисквитки“, използвани от платформата Piwik PRO, са изброени тук. Данните се съхраняват на разположени в ЕС (Нидерландия) сървъри на Microsoft Azure и се запазват в продължение на 25 месеца. Piwik PRO не изпраща събраните данни на други обработващи лични данни подизпълнители или трети страни, нито ги използва за някакви собствени цели. Повече информация можете да намерите тук.

Имайте предвид, че Piwik PRO използва собствени бисквитки за събиране на неперсонализирани данни от всички посетители относно тяхната дейност по сърфиране на уебсайтовете на ЕОБХ, независимо от тяхното съгласие. Данните, събирани по този начин, по подразбиране се отнасят до свързани със сесията информация, събития, източници на трафик и държава.

Ако посетителите дадат съгласието си, Piwik PRO използва бисквитки и идентификатор на сесията за събиране на данните и може да разпознава завръщащите се посетители и да получава информация за местоположението на посетителите на ниво град.

Ако посетителите не дадат съгласие, неперсонализираните данни за дейностите по сърфиране се събират чрез краткосрочна бисквитка, която се изтрива след 30 минути и която не разпознава завръщащите се посетители, а информацията за географското местоположение се обобщава на ниво страна.

И в двата случая (съгласие или липса на съгласие) IP адресът на посетителя се съкращава по подразбиране по такъв начин, че да не се събират лични данни.

YouTubeПовечето видеоклипове, достъпни на уебсайта на ЕОБХ, са включени от официалния канал на ЕОБХ в YouTube. В YouTube е активиран режимът за повишена защита на личните данни, което означава, че YouTube не съхранява информация в „бисквитки“ при възпроизвеждане на включените видеоклипове. Повече информация се дава на информационната страница на YouTube за включените видеоклипове.
Open EFSAКогато посещават Open EFSA за първи път, посетителите трябва да приемат Условията за използване (Съобщение за правата върху интелектуална собственост), за да получат достъп до уебсайта. Ако бъде приета, бисквитката се съхранява в браузъра на посетителите, за да запомни техния избор.
Други „бисквитки“ на трети страни„Бисквитки“ от сесии с гледано мултимедийно съдържание, по-специално Soundcloud за аудиокастове или други помощни програми за звукова или визуална подкрепа, вградени на уебсайта на ЕОБХ.

 • Как да контролирате „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитки“, когато желаете — за подробности посетете aboutcookies.org. Можете да изтриете всички „бисквитки“, съхранени на Вашия компютър, и можете да настроите повечето браузъри, така че да забраните да се използват „бисквитки“. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да въвеждате някои предпочитани от Вас параметри всеки път, когато посещавате даден уебсайт, а някои услуги и функционални характеристики може да не функционират.

Как да упражните правата си като субект на данни

Като общо правило всеки има право да бъде информиран за обработването на личните си данни, да има достъп до тази информация по всяко време и да я коригира, ако е неточна или непълна. При определени условия се прилага и правото на изтриване, ограничаване на обработването и възражение срещу обработването. Ако, като субект на данни, желаете да упражните тези права, трябва да се свържете с администратора на данни за въпросната дейност по обработване на данните.

За въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни от ЕОБХ, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu). Можете също така да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни от ЕОБХ до Европейския надзорен орган по защита на данните.

Регистър на записите за дейностите по обработване на лични данни

ЕОБХ е правно задължен да поддържа централен регистър на дейностите по обработване на лични данни, които управлява. Списъкът с връзки към съответните записи е, както следва: