Skip to main content

Международен

Въпросите, свързани с безопасността на храните, често са глобални проблеми. Международната търговия, пътуванията, миграцията и дори изменението на климата могат да окажат влияние върху регулирането на безопасността на храните на местно, национално и регионално равнище.

ЕОБХ е развил тесни работни контакти с международни организации и агенции по храните в различни части на света.

Международни организации

ЕОБХ подкрепя Европейския съюз в международните му ангажименти, като предоставя научни и технически консултации относно дейностите, свързани с Кодекс алиментариус на ООН.

Агенции по храните

ЕОБХ продължава да изгражда връзки с партньори от цял свят.

  • Понякога това се извършва чрез официални споразумения с регулаторни агенции с мандат за оценка на риска, например в Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия и САЩ.
  • Сътрудничество с партньори от цял свят, включително Бразилия, Чили, Китай, Хонконг, Малайзия, Република Корея, Сингапур, Тайван и Тайланд.

Разширяване на ЕС

Преди да се присъедини към ЕС, държавата кандидатка трябва да отговаря на определени изисквания. Въпросите, свързани с безопасността на храните, играят важна роля в преговорите за присъединяване към ЕС.

  • ЕОБХ работи с държавите, обхванати от процеса на разширяване на ЕС, от 2005 г. насам. Понастоящем държавите кандидатки са: Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна. Грузия и Косово* имат статут на потенциални кандидати.

  • Съществуват обширни контакти между ЕОБХ и органите по безопасност на храните в бенефициерите по ИПП (понастоящем:  Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция) в рамките на предприсъединителните програми на ЕОБХ, финансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Програмите имат за цел да повишат готовността на националните органи за евентуалното им бъдещо сътрудничество с ЕОБХ като пълноправни членове на ЕС.

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Документи

Съседство на ЕС

Безопасността на храните е важен елемент от Европейската политика за съседство (ЕПС) на ЕС. ЕС работи с южните и източните си съседи чрез ЕПС, за да постигне възможно най-тясно политическо асоцииране и възможно най-голяма степен на икономическа интеграция.

  • Осведомеността на съседните държави относно регламентите и процедурите на ЕС в областта на безопасността на потребителите – включително реакцията при продоволствени кризи – и свободното движение на храни/фуражи са от решаващо значение за защитата на потребителите, като същевременно се насърчава регионалната търговия. Те изискват информация за ЕОБХ, оценката на риска и обмяната на информация за риска, както и за европейската система за безопасността на храните, за да съгласуват своите системи, доколкото е възможно, с тези в Европа.
  • През февруари 2014 г. ЕОБХ започна да си сътрудничи със съседните на ЕС държави чрез Програмата, финансирана от Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП). Чрез тази Програма ЕОБХ активно се стреми към по-тясна интеграция на следните държави в своята работа: Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Палестина**, Тунис и Украйна.

** Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос

Документи