Skip to main content

Juridisks paziņojums

Uz informāciju EFSA tīmekļa vietnē attiecas:

 • atruna;
 • sasaistes politika;
 • autortiesību zīme;
 • paziņojums par konfidenciālu informāciju.

Atruna

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās aktivitātēm un iniciatīvām. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija tiktu sniegta savlaicīgi un lai tā būtu precīza. Ja mums ziņos par kļūdām, mēs centīsimies tās izlabot pēc iespējas ātrāk.

EFSA neuzņemas nekādu atbildību vai saistības (tostarp, bet ne tikai, par jebkādiem tiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var rasties jums un/vai jebkurai citai trešai personai), kas izriet no šajā vietnē esošās informācijas vai saistībā ar to, tostarp informācijas, kas attiecas uz tās publicētajiem dokumentiem. EFSA neuzņemas atbildību par kļūdām, neprecizitātēm vai neatbilstībām saistībā ar tās tīmekļa vietnē pieejamajiem tekstiem, kas nav zinātniski vai administratīvi dokumenti, kurus ir oficiāli pieņēmušas, izdevušas vai apstiprinājušas tās atbildīgās pārvaldības struktūras. Ja rodas domstarpības starp pieņemto tekstu un dokumentu, kas ir publiski pieejams EFSA tīmekļa vietnē, noteicošais vienmēr būs pieņemtais teksts.

Informācija EFSA tīmekļa vietnē:

 • atspoguļo informāciju un zināšanu līmeni, kas ir pieejams tās pieņemšanas vai apstiprināšanas datumā;
 • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
 • nav uzskatāma par profesionāliem vai juridiskiem ieteikumiem (ja vajadzīgs profesionāls vai juridisks ieteikums, jums vienmēr jākonsultējas ar attiecīgi kvalificētu speciālistu).

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūmes. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir sagatavota vai sakārtota tādos failos vai formātos, kas nav droši pret kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas netraucēs mūsu darbībai vai kā citādi to neietekmēs.

EFSA neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās šīs vietnes vai ar to saistītu ārēju vietņu lietošanas dēļ.

Šī atruna nav paredzēta, lai ierobežotu EFSA atbildību pretrunā jebkurām prasībām, kas ir noteiktas piemērojamajos valstu tiesību aktos, nedz arī lai aģentūru atbrīvotu no atbildības par jautājumiem, ko nevar izslēgt saskaņā ar šādiem tiesību aktiem.

Sasaistes politika

EFSA aicina organizācijas un privātpersonas izveidot saites uz tās tīmekļa vietni. Sasaisti nedrīkst:

 • izmantot apmelojošā kontekstā;
 • attēlot veidā, kas liek domāt, ka EFSA atbalsta jebkuru komerciālu produktu vai pakalpojumu, zinātnisku vai administratīvu rezultātu vai informāciju vai tekstu, kura kontekstā tā tiek publicēta;
 • mulsināt citas tīmekļa vietnes lietotājus par satura avotu. EFSA ir pilnībā jāatzīst par attiecīgo dokumentu avotu vai autoru;
 • izvietot kopā ar reklāmām.

Dažās EFSA lapās ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, ko uztur ārējas puses, kuras i nevar kontrolēt un par kurām EFSA nav atbildīga. Par EFSA apstiprinātu nedrīkst uzskatīt sasaisti ar citu tīmekļa vietni. Uz lietotājiem, kuri noklikšķina un apmeklē citu vietni, attiecas jaunajai vietnei piemērojamās politikas nostādnes.

Autortiesību zīme

Autortiesības © uz visu šīs tīmekļa vietnes saturu, ja vien nav norādīts citādi: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – EFSA. Atkārtota izmantošana ir atļauta, ja EFSA tiek atzīta par materiāla avotu.

Atsevišķiem dokumentiem uz iepriekšminēto atkārtotas izmantošanas vispārējo principu var attiekties īpaši nosacījumi, kas ir norādīti tajos ietvertajās atsevišķajās autortiesību atrunās. Lietotājiem ieteicams atsaukties uz šīm individuālajām autortiesību atrunām.

EFSA logotips ir Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) ekskluzīvs īpašums un reģistrēts saskaņā ar Parīzes konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 6. pantu. Tā lietošana bez EFSA iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Paziņojums par konfidenciālu informāciju

Saskaņā ar EFSA dibināšanas tiesību aktiem, t. i., Regulu 178/2002 (“Pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem”), kas 2021. gada 27. martā grozīta ar Regulu (EK) 1381/2019 (“Pārredzamības regulu”), EFSA veic savu darbību pārtikas aprites tiesību aktu jomā ar augstu pārredzamības līmeni. Tas nozīmē, ka par visām pilnvarām un pieteikumiem, ko Iestāde ir saņēmusi, sākot ar 2021. gada 27. martu, un uz kuriem attiecas Pārredzamības regula, EFSA savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu Vispārīgo pārtikas tiesību aktu 38. panta 1. punktā vai piemērojamos Savienības tiesību aktos minēto informāciju, ja vien tā netiek uzskatīta par konfidenciālu saskaņā ar Vispārējo pārtikas aprites tiesību aktu 39.–39.e pantu vai piemērojamiem Savienības tiesību aktiem.

Saskaņā ar Vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu 39. panta 2. punktu pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma informāciju var apstrādāt konfidenciāli, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis, ka izpaušana var būtiski kaitēt viņa interesēm. Konfidencialitātes pieprasījumus var iesniegt tikai par informācijas vienībām, kuras ir skaidri norādītas slēgtajā atļauto vienību sarakstā, kas ir ietverts Vispārējo pārtikas aprites tiesību aktu 39. panta 2. punktā no a) līdz d) apakšpunktam un 39. panta 3. punktā, kā minēts papildinājumā EFSA praktiskās vienošanās par pārredzamību un konfidencialitāti (“EFSA praktiskās vienošanās”). Noteikumi 39. panta 2. punkta a)–d) apakšpunktā un 39. panta 3. punktā neskar 39. panta 4. punkta a) apakšpunktā un 39. panta 4. punkta b) apakšpunktā ietvertos noteikumus, kas attiecas uz informācijas izpaušanu gadījumos, kad ir nepieciešama steidzama rīcība, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi, piemēram, ārkārtas situācijās, vai informāciju, kas ir daļa no iestādes sniegtajiem zinātniskajiem rezultātiem, tostarp zinātniskajiem atzinumiem, un kas attiecas uz paredzamu ietekmi uz cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi.

Saskaņā ar 38. panta 1. punkta a) apakšpunktu uz zinātnisku datu, pētījumu un citas informācijas, kas pamato pieteikumus, tostarp pieteikuma iesniedzēju sniegto papildinformāciju, kā arī citu zinātnisku datu un informācijas, kas pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu pieprasījumus par zinātniskiem rezultātiem, iekļaujot zinātniskus atzinumus, b) informācijas, uz kuru balstās Iestādes zinātniskie rezultāti, tostarp zinātniskie atzinumi, izpaušanu neattiecas:

 1. spēkā esošie noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas nosaka ierobežojumus atklāto dokumentu vai to satura noteiktai izmantošanai;
 2. noteikumi, kuri aizsargā inovatoru ieguldījumus, vācot informāciju un datus, kas pamato attiecīgos licencēšanas pieteikumus (“datu ekskluzivitātes noteikumi”).

Saskaņā ar šā Juridiskā paziņojuma noteikumiem un nosacījumiem un citiem saistošiem ierobežojumiem, kas ir paredzēti piemērojamos tiesību aktos, informācija, dokumenti un dati, kas ir pieejami Iestādes tīmekļa vietnē, var tikt pilnībā vai daļēji lejupielādēti un izdrukāti, ja lietotājs atzīst piemērojamos nosacījumus un jo īpaši to, ka EFSA neuzņemas nekādas saistības un/vai atbildību par jebkādu informācijas, dokumentu vai datu izmantošanu.

Saistībā ar pilnvarām un pieteikumiem, kurus Iestāde ir saņēmusi pirms 2021. gada 27. marta, joprojām tiek piemēroti pārredzamības un konfidencialitātes noteikumi, kas ir ietverti Vispārējo pārtikas aprites tiesību aktu 38. pantā un 39. panta 1. punktā to versijā pirms Pārredzamības regulas.

Informācijas, dokumentu un datu, kas ir publicēti vai kā citādi darīti pieejami EFSA tīmekļa vietnē, OpenEFSA portālā vai tīmekļa vietnēs, kas ir saistītas ar EFSA, pavairošana, izplatīšana vai turpmāka izmantošana var būt aizsargāta saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesību noteikumiem vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem, un to izmantošana bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no attiecīgās informācijas, dokumentu un datu tiesību subjekta(-iem) var pārkāpt attiecīgā(-o) tiesību īpašnieka(-u) tiesības.