Skip to main content
Nederlands

Juridische mededeling

De informatie op de website van EFSA is onderworpen aan:

 • een afwijzing van aansprakelijkheid;
 • een koppelingsbeleid;
 • een verklaring betreffende het auteursrecht;
 • een verklaring over vertrouwelijke informatie.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) wil met deze website haar activiteiten en initiatieven beter toegankelijk maken voor het publiek. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en nauwkeurig is. Als wij op onjuistheden worden gewezen, zullen wij trachten deze te verbeteren.

EFSA wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe of gevolgschade die u en/of een andere derde lijdt) af die voortvloeit uit of verband houdt met de informatie op deze website, met inbegrip van informatie over de documenten die zij publiceert. EFSA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, onjuistheden of tegenstrijdigheden met betrekking tot teksten die op haar website staan en afwijken van wetenschappelijke en administratieve documenten die officieel zijn vastgesteld, afgegeven of goedgekeurd door de verantwoordelijke bestuursorganen. In geval van strijdigheden tussen de vastgestelde tekst en het document dat op de website van EFSA is gepubliceerd, prevaleert de vastgestelde tekst te allen tijde.

De informatie op de website van EFSA:

 • is een weergave van de informatie en de kennis die beschikbaar waren op de datum dat deze is vastgesteld of goedgekeurd;
 • is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of actueel;
 • moet niet worden opgevat als professioneel of juridisch advies (voor specifiek advies dient u altijd een daarvoor gekwalificeerde deskundige te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze website kunnen echter in bestanden of formaten zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of niet anderszins door dergelijke problemen wordt beïnvloed.

EFSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de problemen die ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen.

Met deze afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van EFSA te beperken in strijd met de in het toepasselijke nationale recht vervatte voorschriften, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van dat recht niet mogen worden uitgesloten.

Koppelingsbeleid

EFSA moedigt organisaties en personen aan om koppelingen naar haar website te plaatsen. Koppelingen mogen niet:

 • worden gebruikt in een lasterlijke context;
 • worden weergegeven op een wijze die suggereert dat EFSA goedkeuring verleent aan een commercieel product of een commerciële dienst, wetenschappelijke of administratieve output, of de informatie of tekst in het kader waarvan deze zijn gepubliceerd;
 • verwarring zaaien bij de gebruikers van de andere website over de bron van de content. EFSA moet volledig worden erkend als een bron of de auteur van de desbetreffende documenten;
 • naast advertenties worden weergegeven.

Sommige pagina’s van EFSA zijn gekoppeld aan andere websites van externe partijen, waarover zij geen controle heeft en waarvoor zij niet verantwoordelijk is. Koppelingen naar andere websites moeten niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van EFSA. Gebruikers die op een andere website klikken en deze bezoeken, zijn onderworpen aan de beleidsregels die voor de nieuwe website gelden.

Verklaring betreffende het auteursrecht

Tenzij anders is vermeld, ligt het auteursrecht © voor de volledige content van deze website bij: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid – EFSA. Hergebruik is toegestaan, mits EFSA als bron van het materiaal wordt vermeld.

Voor afzonderlijke documenten kan het algemene beginsel voor hergebruik dat hierboven is vermeld aan specifieke voorwaarden worden onderworpen, zoals is aangegeven in de desbetreffende afzonderlijke verklaringen betreffende het auteursrecht. Gebruikers wordt geadviseerd deze afzonderlijke verklaringen betreffende het auteursrecht te raadplegen.

Het EFSA-logo is de exclusieve eigendom van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en is ingeschreven op grond van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Het is niet toegestaan dit logo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EFSA te gebruiken.

Verklaring over vertrouwelijke informatie

In overeenstemming met de wetgeving waarmee EFSA is opgericht, Verordening (EG) nr. 178/2002 (“de algemene levensmiddelenwetgeving”), zoals gewijzigd door de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1381 (“de transparantieverordening”) op 27 maart 2021, verricht EFSA haar werkzaamheden op het gebied van levensmiddelenwetgeving met een hoog niveau van transparantie. Dit brengt met zich mee dat EFSA voor alle mandaten en aanvragen die zij op of na 27 maart 2021 ontvangt en waarop de transparantieverordening van toepassing is, op haar website de informatie uit artikel 38, lid 1, van de algemene levensmiddelenwetgeving of het toepasselijke recht van de Unie openbaar moet maken, tenzij deze als vertrouwelijk wordt beschouwd op grond van de artikelen 39 tot en met 39 sexies van de algemene levensmiddelenwetgeving of het toepasselijke recht van de Unie.

In overeenstemming met artikel 39, lid 2, van de algemene levensmiddelenwetgeving kunnen gegevens op verzoek van een aanvrager vertrouwelijk worden behandeld indien door de aanvrager is aangetoond dat de openbaarmaking van dergelijke informatie zijn belangen aanzienlijk kan schaden. Er kunnen uitsluitend verzoeken om vertrouwelijke behandeling worden ingediend met betrekking tot gegevens die uitdrukkelijk zijn vermeld in de exclusieve positieve lijst in artikel 39, lid 2, punten a) tot en met d), en artikel 39, lid 3, van de algemene levensmiddelenwetgeving zoals is genoemd in de praktische regelingen voor transparantie en vertrouwelijkheid van EFSA (“praktische regelingen van EFSA”). De bepalingen uit artikel 39, lid 2, punten a) tot en met d, en uit artikel 39, lid 3, doen geen afbreuk aan de bepalingen uit artikel 39, lid 4, punten a) en b), die betrekking hebben op de openbaarmaking van informatie indien onmiddellijk optreden noodzakelijk is ter bescherming van de menselijke gezondheid, de diergezondheid of het milieu, zoals in noodsituaties, of op informatie die deel uitmaakt van conclusies van wetenschappelijke output, waaronder wetenschappelijke adviezen, van de Autoriteit en die betrekking heeft op de te verwachten gevolgen voor de menselijke gezondheid, de diergezondheid of het milieu.

Op grond van artikel 38, lid 1 bis, doet de openbaarmaking van a) wetenschappelijke gegevens, studies en andere informatie ter ondersteuning van aanvragen, met inbegrip van de door de aanvragers verstrekte aanvullende informatie, alsmede andere wetenschappelijke gegevens en informatie ter ondersteuning van verzoeken van het Europees Parlement, de Commissie en de lidstaten om een wetenschappelijke output, met inbegrip van een wetenschappelijk advies, b) de informatie waarop wetenschappelijke output van de Autoriteit, met inbegrip van wetenschappelijke adviezen, is gebaseerd geen afbreuk aan:

 1. bestaande voorschriften inzake intellectuele-eigendomsrechten die beperkingen opleggen aan een bepaald soort gebruik van de openbaar gemaakte documenten of de inhoud ervan;
 2. bepalingen ter bescherming van de investeringen die innovators hebben gedaan om de bij de betrokken vergunningsaanvragen ingediende ondersteunende informatie en gegevens te verzamelen (“regels inzake gegevensexclusiviteit”).

Met inachtneming van de voorwaarden van deze juridische mededeling en van andere bindende beperkingen waarin het toepasselijke recht voorziet, mogen de informatie, documenten en gegevens die openbaar zijn gemaakt op de website van de Autoriteit geheel of gedeeltelijk worden gedownload en geprint, mits de gebruiker de geldende voorwaarden erkent en in het bijzonder dat EFSA alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid afwijst voor het gebruik van de informatie, documenten of gegevens.

Voor mandaten en aanvragen die de Autoriteit vóór 27 maart 2021 heeft ontvangen, blijven de transparantie- en vertrouwelijkheidsbepalingen in artikel 38 en artikel 39, lid 1, van de algemene levensmiddelenwetgeving uit de versie voorafgaand aan de transparantieverordening van toepassing.

De reproductie, de verspreiding of het verdere gebruik van informatie, documenten en gegevens die op de website van EFSA, de OpenEFSA-portal of op aan EFSA gekoppelde websites zijn geplaatst of op andere wijze openbaar zijn gemaakt, kan zijn beschermd op grond van regelingen inzake intellectuele-eigendomsrechten of ander toepasselijk recht, en het gebruik ervan zonder het verkrijgen van voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) van de desbetreffende informatie, documenten en gegevens kan een inbreuk vormen op de rechten van de respectieve rechthebbende(n).