Skip to main content

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της EFSA υπόκεινται σε:

 • δήλωση αποποίησης ευθύνης·
 • πολιτική εξωτερικών συνδέσμων·
 • ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·
 • δήλωση απορρήτου.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων (EFSA) διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβείς και συνεχώς επικαιροποιημένες πληροφορίες. Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να τα διορθώσουμε.

Η EFSA δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή παρεπόμενων απωλειών ή ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε εσάς και/ή σε τρίτο μέρος) που απορρέει από ή σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχει αυτός ο ιστότοπος, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν τα έγγραφα που δημοσιεύονται σε αυτόν. Η EFSA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλματα, ανακρίβειες ή ασυνέπειες των κειμένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της, τα οποία διαφέρουν από τα επιστημονικά και διοικητικά έγγραφα που έχουν επίσημα εγκριθεί, εκδοθεί ή επικυρωθεί από τα αρμόδια διοικητικά όργανά της. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου κειμένου και του εγγράφου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της EFSA, υπερισχύει πάντα το εγκεκριμένο κείμενο.

Οι πληροφορίες που περιέχει ο ιστότοπος της EFSA:

 • αντικατοπτρίζουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία έγκρισης και επικύρωσής τους·
 • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες·
 • δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν συμβουλές επαγγελματικού ή νομικού χαρακτήρα (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα.

Η EFSA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της EFSA κατά παράβαση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

Πολιτική εξωτερικών συνδέσμων

Η EFSA ενθαρρύνει τη δημιουργία συνδέσμων προς τον ιστότοπό της από οργανισμούς και ιδιώτες. Η δημιουργία συνδέσμων δεν πρέπει:

 • να χρησιμοποιείται για σκοπούς δυσφήμισης·
 • να παρουσιάζεται με τρόπο που να υποδηλώνει ότι η EFSA εγκρίνει οποιοδήποτε εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία, επιστημονικό ή διοικητικό αποτέλεσμα ή τις πληροφορίες ή το κείμενο στο πλαίσιο του οποίου δημοσιεύονται·
 • να προκαλεί σύγχυση στους χρήστες του εξωτερικού ιστότοπου σχετικά με την πηγή του περιεχομένου. Η EFSA θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως ως πηγή ή συντάκτης των σχετικών εγγράφων·
 • να εμφανίζεται παράλληλα σε διαφημίσεις.

Ορισμένες σελίδες της EFSA περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που διατηρούν εξωτερικά μέρη, των οποίων η EFSA δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν φέρει ευθύνη. Η παρουσία συνδέσμων προς άλλους ιστοτόπους δεν πρέπει να θεωρείται έγκριση της EFSA. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε άλλον ιστότοπο ή επισκέπτονται άλλον ιστότοπο, υπόκεινται στις πολιτικές που ισχύουν για τον νέο ιστότοπο.

Ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © για το σύνολο του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων – EFSA. Η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται, εφόσον η EFSA αναγνωρίζεται ως η πηγή του υλικού.

Για μεμονωμένα έγγραφα, η γενική αρχή περαιτέρω χρήσης που περιγράφεται ανωτέρω μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους, όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται σε αυτά. Συνιστάται οι χρήστες να ανατρέχουν σε αυτές τις μεμονωμένες ανακοινώσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο λογότυπος της EFSA αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων – EFSA και καταχωρείται δυνάμει του άρθρου 6β της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της EFSA.

Δήλωση απορρήτου

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ίδρυσής της, κανονισμός 178/2002 («γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα»), όπως τροποποιήθηκε με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1381/2019 («κανονισμός περί διαφάνειας») στις 27.03.2021, η EFSA διεξάγει τις δραστηριότητές της στον τομέα της νομοθεσίας για τα τρόφιμα με υψηλό βαθμό διαφάνειας. Αυτό συνεπάγεται ότι για όλες τις εντολές και τις αιτήσεις που λαμβάνει η Αρχή στις 27.03.2021 και μεταγενέστερα, για τις οποίες ισχύει ο κανονισμός περί διαφάνειας, η EFSA δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες που συγκαταλέγονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή στο εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης, εκτός εάν θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39ε της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, μπορεί να χορηγηθεί εμπιστευτική μεταχείριση μόνο σε σχέση με συγκεκριμένα στοιχεία, όταν ο αιτών αποδεικνύει ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά του σε σημαντικό βαθμό. Τα αιτήματα εμπιστευτικότητας υποβάλλονται μόνο για συγκεκριμένα στοιχεία που ορίζονται ρητά στον κλειστό θετικό κατάλογο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 39 παράγραφος 3 της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτημα Πρακτικές ρυθμίσεις για θέματα διαφάνειας και εμπιστευτικότητας της EFSA («Πρακτικές ρυθμίσεις της EFSA»). Οι διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και του άρθρου 39 παράγραφος 3 ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 4 στοιχείο α) και του άρθρου 39 παράγραφος 4 στοιχείο β) που αφορούν την αποκάλυψη πληροφοριών σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η ανάληψη επείγουσας δράσης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος, όπως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ή πληροφορίες που αποτελούν μέρος των συμπερασμάτων των επιστημονικών αποτελεσμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές γνώμες, που παρέχει η Αρχή και αφορούν προβλέψιμες συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αποκάλυψη α) επιστημονικών δεδομένων, μελετών και άλλων πληροφοριών που υποστηρίζουν τις αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχονται από τους αιτούντες, καθώς και άλλων επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών που υποστηρίζουν αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών για επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής γνώμης, β) πληροφοριών στις οποίες βασίζονται τα επιστημονικά αποτελέσματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές γνώμες, ισχύει με την επιφύλαξη:

 1. υφιστάμενων κανόνων σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ορίζουν περιορισμούς για ορισμένες χρήσεις των αποκαλυφθέντων εγγράφων ή του περιεχομένου τους.
 2. διατάξεων οι οποίες προστατεύουν τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν καινοτόμες επιχειρήσεις για τη συγκέντρωση των πληροφοριών και των δεδομένων που υποστηρίζουν τις σχετικές αιτήσεις έγκρισης («κανόνες για την αποκλειστικότητα των δεδομένων»).

Εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου και άλλοι δεσμευτικοί περιορισμοί που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία, οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Αρχής μπορούν να μεταφερθούν και να εκτυπωθούν, στο σύνολό τους ή εν μέρει, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης αναγνωρίζει τους εφαρμοστέους όρους και, ιδίως, η EFSA δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων.

Όσον αφορά τις εντολές και τις αιτήσεις που λαμβάνει η Αρχή πριν από τις 27.03.2021, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί διαφάνειας και εμπιστευτικότητας των άρθρων 38 και 39 παράγραφος 1 της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα στην έκδοσή της πριν από τον κανονισμό περί διαφάνειας.

Η αναπαραγωγή, διανομή ή περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων που αναρτώνται ή δημοσιεύονται με άλλον τρόπο στον ιστότοπο της EFSA, στην πύλη OpenEFSA ή σε συνδεδεμένους με την EFSA ιστοτόπους μπορεί να υπόκειται σε προστασία βάσει των κανονισμών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας και η χρήση τους χωρίς να έχει ληφθεί η προηγούμενη έγκριση του(των) δικαιούχου(-ων) των αντίστοιχων πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του(των) αντίστοιχου(-ων) δικαιούχου(-ων).