Skip to main content
Suomi fi

Oikeudellinen huomautus

EFSAn verkkosivustolla oleviin tietoihin liittyy:

 • vastuuvapauslauseke
 • linkityskäytäntö
 • tekijänoikeusilmoitus
 • luottamuksellisia tietoja koskeva lausunto.

Vastuuvapauslauseke

Tätä verkkosivustoa ylläpitää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Sivusto parantaa EFSAn toimia ja aloitteita koskevien tietojen julkista saatavuutta. Tavoitteenamme on saada uudet tiedot sivustolle nopeasti ja pitää ne ajan tasalla. Jos virheitä havaitaan, ne pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

EFSA ei ole vastuussa tämän sivuston tai EFSAn julkaisemien asiakirjojen tietojen käytöstä (mukaan lukien mahdolliset välittömät tai välilliset vahingot tai haitat sivuston käyttäjälle ja/tai jollekin kolmannelle osapuolelle). EFSA ei ole vastuussa verkkosivustolla olevien tekstien virheistä, epätarkkuuksista tai epäjohdonmukaisuuksista tai tekstien mahdollisesta poikkeamisesta EFSAn vastuullisten hallintoelinten virallisesti hyväksymistä, julkaisemista tai puoltamista tieteellisistä tai hallinnollisista asiakirjoista. Jos hyväksytty teksti ja EFSAn verkkosivustolla olevan asiakirjan teksti poikkeavat toisistaan, sovelletaan aina hyväksyttyä tekstiä.

EFSAn verkkosivustolla olevat tiedot:

 • edustavat tietoja ja tietämystä, joka oli saatavilla tietojen hyväksymisen tai vahvistamisen ajankohtana
 • eivät välttämättä ole kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajan tasalla
 • eivät ole ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisneuvontaa, ota aina yhteyttä asianmukaiseen pätevään ammattilaiseen).

EFSA pyrkii minimoimaan teknisten virheiden aiheuttamat häiriöt. Jotkin sivustolla olevat tiedot on kuitenkin saatettu luoda tai järjestää tiedostoihin tai muotoihin, jotka eivät ole virheettömiä. EFSA ei voi taata, että tällaiset ongelmat eivät aiheuta palveluun keskeytyksiä tai muutoin vaikuta siihen.

EFSA ei ole vastuussa tällaisista ongelmista, jotka johtuvat tämän sivuston tai siihen liittyvien ulkoisten sivustojen käytöstä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EFSAn vastuuvelvollisuutta, jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä vaatimuksia on rikottu, eikä poistaa sen vastuuvelvollisuutta asioissa, joita ei voi sulkea pois kyseisen lainsäädännön nojalla.

Linkityskäytäntö

EFSA kannustaa organisaatioita ja yksityishenkilöitä lisäämään linkkejä verkkosivustolleen. Linkkejä ei saa:

 • käyttää halventavissa yhteyksissä
 • esittää siten, että syntyy mielikuva, että EFSA tukee jotakin kaupallista tuotetta tai palvelua, tieteellistä tai hallinnollista tuotetta tai sen tekstin tietoja, jonka yhteydessä linkki julkaistaan
 • käyttää siten, että sisällön lähde on epäselvä toisen verkkosivuston käyttäjille. EFSA on mainittava asianomaisten asiakirjojen lähteenä tai tekijänä
 • esittää mainosten yhteydessä.

Jotkin EFSAn sivut linkittyvät toisiin verkkosivustoihin, joita ylläpitävät ulkopuoliset tahot. EFSA ei hallinnoi tällaisia sivustoja eikä ole niistä vastuussa. Linkkiä toiselle verkkosivustolle ei pidä käsittää EFSAn hyväksynnäksi. Käyttäjiin, jotka napsauttavat linkkejä ja vierailevat toisella sivustolla, sovelletaan kyseisen sivuston käytäntöjä.

Tekijänoikeusilmoitus

Jollei muuta ole ilmoitettu, tämän verkkosivuston koko sisällön tekijänoikeudet (©) omistaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Tietoja saa käyttää uudelleen edellyttäen, että EFSA mainitaan materiaalin lähteenä.

Yksittäisiin asiakirjoihin saatetaan soveltaa edellä esitetyn uudelleenkäytön yleisen periaatteen lisäksi erityisiä ehtoja, joka mainitaan erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Käyttäjiä kehotetaan tutustumaan tällaisiin tekijänoikeusilmoituksiin.

EFSAn logo on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSAn) yksinomaista omaisuutta, ja se on rekisteröity teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan nojalla. Sen käyttö on kielletty ilman EFSAlta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Luottamuksellisia tietoja koskeva lausunto

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002 (yleinen elintarvikelainsäädäntö), jota tarkistettiin asetuksen (EU) 2019/1381 (avoimuusasetus) täytäntöönpanolla 27.3.2021, mukaan EFSAn on varmistettava, että sen elintarvikelainsäädäntöön liittyvä toiminta on avointa. Tämä edellyttää, että EFSA julkaisee verkkosivustollaan kaikista viimeistään 27.3.2021 vastaanottamistaan avoimuusasetuksen alaisista toimeksiannoista ja hakemuksista tiedot, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 artiklan 1 kohdassa tai muussa sovellettavassa EU:n lainsäädännössä edellyttäen, että tietoja ei ole määritetty luottamuksellisiksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 39–39 e artikloissa tai muussa sovellettavassa EU:n lainsäädännössä.

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdan mukaan elintarviketurvallisuusviranomainen voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn hakijan pyynnöstä tiedoille, jos hakija on osoittanut näiden tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja. Luottamuksellisuuspyyntöjä voi tehdä vain tiedoista, jotka on nimenomaisesti lueteltu asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdan a–d alakohdissa ja 39 artiklan 3 kohdassa. Nämä on lueteltu EFSAn avoimuutta ja luotettavuutta koskevia käytännön järjestelyjä käsittelevän asiakirjan liitteessä. 39 artiklan 2 kohdan a–d alakohdilla ja 39 artiklan 3 kohdalla ei rajoiteta 39 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 39 artiklan 4 kohdan b alakohtaa, jotka koskevat tietojen luovuttamista, jos kiireelliset toimet ovat tarpeen ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, esimerkiksi hätätilanteissa, tai tietoja, jotka muodostavat osan elintarviketurvallisuusviranomaisen esittämien tieteellisten selvitysten, myös tieteellisten lausuntojen, päätelmiä ja jotka liittyvät ennakoitavissa oleviin ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin.

38 artiklan 1 a kohdan mukaan a) hakemusten tueksi esitetyt tieteelliset tiedot, tutkimukset ja muut tiedot, mukaan luettuna hakijoiden toimittamat täydentävät tiedot, sekä tieteellisiä selvityksiä, myös tieteellistä lausuntoa, koskevia Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden pyyntöjä tukevat muut tieteelliset tiedot ja b) tiedot, joihin elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset selvitykset perustuvat, myös tieteelliset lausunnot, eivät rajoita seuraavien soveltamista:

 1. nykyiset teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt, jotka rajoittavat julkistettujen asiakirjojen tai niiden sisällön tiettyjä käyttötapoja
 2. säännökset, joilla suojataan investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja asianomaisten lupahakemusten tueksi (”tietojen yksinoikeutta koskevat säännöt”).

Tämän oikeudellisen huomautuksen ehtojen ja sovellettavan lainsäädännön muiden sitovien rajoitusten nojalla tiedot ja asiakirjat, jotka elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisee tällä verkkosivustolla, voi ladata tai tulostaa kokonaan tai osittain edellyttäen, että käyttäjä noudattaa sovellettavia ehtoja ja hyväksyy, että EFSA ei ole vastuussa kyseisten tietojen tai asiakirjojen käytöstä.

Toimeksiantoihin ja hakemuksiin, jotka elintarviketurvallisuusviranomainen on vastaanottanut ennen 27.3.2021, sovelletaan yleisen elintarvikelainsäädännön aiemman version 38 artiklan ja 39 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

EFSAn verkkosivustolla, OpenEFSA-portaalissa tai EFSAan liittyvillä verkkosivustoilla julkaistujen tietojen ja asiakirjojen jäljentäminen, jakelu ja jatkokäyttö on saatettu suojata immateriaalioikeuksia koskevilla asetuksilla tai muulla sovellettavalla lainsäädännöllä, ja tietojen ja asiakirjojen käyttö ilman niiden oikeudenhaltijan tai oikeudenhaltijoiden etukäteen antamaa lupaa voi rikkoa kyseisen oikeudenhaltijan tai oikeudenhaltijoiden oikeuksia.