Skip to main content

Internationaal

Voedselveiligheidskwesties zijn vaak mondiale kwesties. Internationale handel, reizen, migratie en zelfs klimaatverandering kunnen gevolgen hebben voor de regelgeving inzake voedselveiligheid op lokaal, nationaal en regionaal niveau.

EFSA heeft een nauwe samenwerking met levensmiddelenagentschappen in verschillende delen van de wereld en met internationale organisaties tot stand gebracht.

Internationale organisaties

EFSA ondersteunt de Europese Unie bij haar internationale verplichtingen door wetenschappelijk en technisch advies te verstrekken ten behoeve van activiteiten gerelateerd aan de Codex Alimentarius van de Verenigde Naties.

Derde landen

EFSA blijft relaties opbouwen met haar tegenhangers over de hele wereld.

  • Soms gebeurt dit via formele overeenkomsten met regelgevende instanties die als taak hebben om risicobeoordelingen uit te voeren, zoals in Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en de VS.
  • De samenwerking met tegenhangers in vele andere landen (waaronder Brazilië, Chili, China, Hongkong, Korea, Maleisië, Singapore, Thailand en Taiwan) wordt uitgebreid door ervaringen en werkprogramma’s met betrekking tot risicobeoordeling op het gebied van voedselveiligheid uit te wisselen en hierover van gedachten te wisselen.

Uitbreiding van de EU

Voordat een kandidaat-land kan toetreden tot de EU, moet het aan bepaalde eisen voldoen. Voedselveiligheidskwesties spelen een belangrijke rol in de toetredingsonderhandelingen voor EU-lidmaatschap.

  • EFSA werkt sinds 2005 samen met EU-uitbreidingslanden. De huidige kandidaat-lidstaten zijn: Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Albanië. Bosnië en Herzegovina en Kosovo* hebben de status van potentiële kandidaat-lidstaten.
  • EFSA onderhoudt uitgebreid contact met de voedselveiligheidsautoriteiten in deze landen in het kader van de pretoetredingsprogramma’s van EFSA die worden gefinancierd uit het instrument voor pretoetredingssteun (IPA). Deze programma’s hebben tot doel ervoor te zorgen dat de nationale autoriteiten beter voorbereid zijn op hun mogelijke toekomstige samenwerking met EFSA als volwaardige leden van de EU.

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Documenten

EU-nabuurschap

Voedselveiligheid vormt een belangrijk onderdeel van het Europees nabuurschapsbeleid van de EU (ENP). De EU werkt via het ENP samen met haar zuidelijke en oostelijke buurlanden om een zo nauw mogelijke politieke associatie en de grootst mogelijke mate van economische integratie te bewerkstelligen.

  • De bekendheid van nabuurschapslanden met EU-voorschriften en ‑procedures inzake consumentenveiligheid – met inbegrip van de reactie op voedselcrises – en het vrije verkeer van levensmiddelen/diervoeders zijn cruciaal om consumenten te beschermen en tegelijkertijd de regionale handel te bevorderen. Zij hebben informatie over EFSA, risicobeoordelingen en risicocommunicatie en over het Europese voedselveiligheidssysteem nodig om hun systemen zoveel mogelijk af te stemmen op die in Europa.
  • De samenwerking van EFSA met de buurlanden van de EU via het programma dat wordt gefinancierd uit het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI), ging in februari 2014 van start. Via dit programma probeert EFSA actief de volgende landen nauwer bij haar werkzaamheden te betrekken: Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Marokko, Palestina**, Tunesië en Oekraïne.

** Deze benaming hoort niet te worden opgevat als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.

Documenten