Skip to main content

EU-instellingen en ‑agentschappen

EFSA heeft regelmatig contact met risicomanagers en besluitvormers binnen het Europese voedselveiligheidssysteem: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Zij maken het meest gebruik van het wetenschappelijk advies van EFSA.

EFSA onderhoudt tevens contact met andere EU-agentschappen en ‑organen die zich bezighouden met wetenschappelijke beoordelingen, wetenschappelijk onderzoek en gegevensverzameling op de werkterreinen van EFSA, zoals chemische veiligheid, microbiologische veiligheid, diervoeders, milieu en gezondheid van mens en dier.

EU-instellingen: risicomanagers en besluitvormers

EU-risicomanagers stellen Europees beleid vast en nemen besluiten over het voorkomen en beheersen van risico’s in de hele voedselketen, ook in internationale contexten zoals de handel.

 • Zij stellen Europese wetgeving inzake de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders vast of herzien deze, besluiten of gereguleerde stoffen zoals pesticiden en levensmiddelenadditieven worden goedgekeurd of ontwikkelen nieuw beleid, bijvoorbeeld op opkomende gebieden zoals klonen of synthetische levensmiddelen.
 • Door de dialoog met EU-risicomanagers kan EFSA nuttig en tijdig wetenschappelijk advies leveren en een gedegen wetenschappelijke basis bieden voor het risicomanagement van de voedselketen, zowel onder normale omstandigheden als in voedselgerelateerde noodgevallen. Onze wetenschappelijke adviezen ondersteunen risicomanagers en worden vaak rechtstreeks opgenomen in specifiek beleid en Europese wetgeving.
 • De Europese Commissie speelt een sleutelrol in het risicomanagement op EU-niveau en vraagt EFSA het meest om wetenschappelijk advies. EFSA onderhoudt contact met het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) van de Commissie om de specifieke vereisten van verzoeken te bespreken, te bepalen welk wetenschappelijk werk prioriteit krijgt, en te helpen termijnen voor de vaststelling van wetgeving te halen. DG SANTE is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van EFSA, en zijn functionarissen nemen als waarnemers regelmatig deel aan de wetenschappelijke vergaderingen en bijeenkomsten met belanghebbenden van de Autoriteit.
 • De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (Commissie ENVI) van het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in de wetgeving op de meeste gebieden van de levensmiddelensector die tot het werkterrein van EFSA behoren. Elk jaar brengt de uitvoerend directeur van de Autoriteit de Commissie ENVI op de hoogte van de recente activiteiten en toekomstige prioriteiten van de Autoriteit en beantwoordt vragen van leden van het Europees Parlement.
 • EFSA wordt ook gevraagd deel te nemen aan relevante vergaderingen van andere commissies (landbouw en plattelandsontwikkeling, interne markt en consumentenbescherming, begrotingscontrole) om het Parlement te adviseren over wetenschappelijke aangelegenheden op haar expertisegebieden.

EU-agentschappen, adviesorganen en onderzoeksinstellingen

EFSA en andere agentschappen van de EU werken regelmatig samen aan gezamenlijke wetenschappelijke resultaten, bieden elkaar ondersteuning en wisselen wetenschappelijke gegevens uit om deze mee te nemen in hun onderzoek.

 • EFSA maakt deel uit van het netwerk van EU-agentschappen, dat een forum biedt voor het uitwisselen van gedachten en ervaringen over kwesties van gemeenschappelijk belang en nieuwe ontwikkelingen.
 • EFSA is lid van het netwerk van EU-agentschappen voor wetenschappelijk advies (EU-ANSA).

EFSA heeft samenwerkingsovereenkomsten (“memoranda van overeenstemming”) met haar drie belangrijkste EU-partneragentschappen:

 • het Europees Geneesmiddelenbureau – om de samenwerking op gerelateerde gebieden (bv. diergeneesmiddelen) te bevorderen en benaderingen van de risicobeoordeling in de EU te optimaliseren;
 • het Europees Agentschap voor chemische stoffen – om de informatie-uitwisseling, de samenwerking en het wederzijdse begrip verder te ontwikkelen en werkpraktijken voor stoffen met een voedselveiligheidscontext vast te stellen;
 • het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding – om de samenwerking en uitwisseling van wetenschappelijke gegevens over voedselveiligheid, overdraagbare ziekten, preventie van infectieziekten en noodrespons uit te breiden.
 • EFSA heeft achtereenvolgende samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, om de samenwerking op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, de gezondheid en het welzijn van dieren, de gezondheid van planten en voeding te versterken.
 • EFSA verkent momenteel mogelijkheden voor samenwerking met het EEA op het gebied van milieurisicobeoordeling.

EFSA deelt wetenschappelijke gegevens met de regelgevende comités van de Europese Commissie, zowel het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders als de twee permanente comités voor niet-levensmiddelen (voor consumentenveiligheid en voor gezondheids-, milieu- en opkomende risico’s). De Commissie heeft richtsnoeren voor dit type wetenschappelijke samenwerking gepubliceerd.