Skip to main content

Cosaint Sonraí Pearsanta

Sonraí pearsanta a láimhseáil i gcomhthéacs shuíomh gréasáin EFSA agus na rialacha is infheidhme

Tugtar eolas ar an leathanach seo maidir le conas a láimhseálann EFSA do chuid sonraí pearsanta nuair a úsáideann tú ár suíomh gréasáin. Gan dochar d’fhianáin, is féidir leat, mar úsáideoir, suíomh gréasáin EFSA a bhrabhsáil gan faisnéis phearsanta ar bith a scaoileadh. I gcásanna áirithe, áfach, bíonn gá le mionsonraí pearsanta chun go mbeidh EFSA in ann ríomhsheirbhísí a sholáthar, amhail ‘Ask EFSA’, deasc chabhrach na n-iarratas, liostáil do nuachtlitir EFSA, agus comhairliúcháin phoiblí.

Is cearta bunúsacha iad príobháideachas agus cosaint sonraí pearsanta, atá leagtha amach in Airteagail 7 agus 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Mar Ghníomhaireacht an AE, tá EFSA faoi réir Rialachán (AE) 2018/1725 a bhfuil an luach dlíthiúil céanna leis agus atá leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (AE) 2016/679 (RGCS) is infheidhme i mBallstáit an AE agus atá ailínithe le rialacha agus prionsabail RGCS maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Tá EFSA tiomanta do chosaint sonraí pearsanta na ndaoine a n-oibríonn sé leo a chinntiú, beag beann ar cé acu an iarratasóirí iad ar údaruithe, geallsealbhóirí, daoine aonair a chláraíonn le nuachtlitir EFSA, comhaltaí de Choiste Eolaíochta EFSA, Painéil agus Grúpaí Oibre, baill foirne nó iarratasóirí poist. Próiseálfaidh EFSA aon sonraí pearsanta a bhaileoidh sé i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725.

Ní phróiseáiltear sonraí pearsanta ach chun tascanna a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail ar bhonn dhlí an Aontais nó i bhfeidhmiú dlisteanach údaráis oifigiúil atá dílsithe do EFSA mar Ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh. De rogha air sin, tá an phróiseáil sonraí dleathach más cuid d’oibleagáid dhlíthiúil nó chonarthach í nó más rud é go bhfuil toiliú tugtha ag an duine aonair lena mbaineann (an t-ábhar sonraí).

Ríomhsheirbhísí

Tá sé mar aidhm le ríomhsheirbhís ar shuíomh gréasáin EFSA feabhas a chur ar an gcumarsáid idir úsáideoir an tsuímh ghréasáin agus EFSA. I gcás gach ríomhsheirbhíse, cinneann rialaitheoir cuspóirí agus modhanna na láimhseála sonraí pearsanta, más ann di, agus áirithíonn sé comhréireacht le Rialachán (AE) 2018/1725. Chun faisnéis shonrach a fháil faoin gcaoi a láimhseálann EFSA do chuid sonraí i ndáil le ríomhsheirbhís ar leith, féach ar an roinn ábhartha ar ár suíomh gréasáin. Maidir le gach ríomhsheirbhís, cuirfear an fhaisnéis seo a leanas ar fáil:

 • An fhaisnéis a bhailítear, an fáth a mbailítear í agus na modhanna teicniúla a úsáidtear: Ní bhailíonn EFSA faisnéis phearsanta ach amháin a mhéid is gá chun cuspóir sonrach a chomhlíonadh. Ní dhéanfar an fhaisnéis a athúsáid chun críche eile;
 • Cé dó a nochtar do chuid faisnéise: Ní nochtfaidh EFSA faisnéis do thríú páirtithe ach amháin má tá sé riachtanach chun an cuspóir/na cuspóirí sainaitheanta a chomhlíonadh agus do na (catagóirí) faighteoirí luaite. Ní nochtfaidh EFSA do shonraí pearsanta chun críocha margaíochta dírí;
 • An chaoi ar féidir leat do chearta a fheidhmiú: an ceart chun rochtain a fháil ar do chuid faisnéise, a cruinneas a fhíorú agus, más gá, í a cheartú nó agóid a dhéanamh i gcoinne a próiseála;
 • Cá fhad a choinnímid do chuid sonraí: Coinníonn EFSA na sonraí chomh fada agus is gá chun críche bailiúcháin nó próiseála breise;
 • Pointe teagmhála má tá ceisteanna agat nó má tá tú chun do chearta a fheidhmiú: Sonraí teagmhála an rialaitheora sonraí agus Oifigeach Cosanta Sonraí EFSA: DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu
 • Mar ábhar sonraí, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS), an t-údarás maoirseachta neamhspleách a bunaíodh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_ga

I measc na ríomhsheirbhísí sonracha a thairgtear ar ár suíomh gréasáin tá:

 • Seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha, a dtacaíonn córas Bainistíochta Caidrimh EFSA ‘Connect.EFSA’ (Ráiteas Príobháideachais Ginearálta) leo den chuid is mó agus a éilíonn próiseáil inter alia do sheolta ríomhphoist, d’ainm agus do chleamhnachta – mar shampla: ‘Ask EFSA’ https://www.efsa.europa.eu/en/askefsa, agus Comhairliúcháin Phoiblí le EFSA – https://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations
 • r-Shíntiús tríd an suíomh gréasáin: Maidir le clárú agus bainistiú na síntiús dá nuachtlitir, braitheann EFSA ar an soláthraí seirbhíse www.salesforce.com/eu. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sa chuid ábhartha de shuíomh gréasáin EFSA;
 • Seirbhísí idirbhirt amhail soláthar poiblí, earcaíocht foirne & roghnú saineolaithe agus clárú imeachtaí, le tacaíocht ó ríomhuirlisí chun iarratais a chur isteach agus chun comhaid a bhainistiú, lena n-áirithíonn EFSA comhréireacht leis an gcreat dlíthiúil um chosaint sonraí is infheidhme;
 • Cuntas Twitter corparáideach:Is í an Roinn Cumarsáide, Rannpháirtíochta & Comhair a bhainistíonn cuntas Twitter EFSA. Eisíonn EFSA tvuíteanna a chlúdaíonn preasráitis, scéalta nuachta gréasáin, nó ábhar nuachta eile amhail seoladh comhairliúchán poiblí nó comhfhreagras oifigiúil. Coinníonn aonaid éagsúla EFSA cuntais bhreise Twitter atá dírithe ar théamaí nó réimsí oibre sonracha. Tabhair faoi deara, le do thoil, má leanann tú cuntas Twitter @EFSA_EU nó aon chuntas Twitter eile de chuid EFSA, ní leanfaimid ar ais thú go huathoibríoch. Déanann EFSA nuashonrú agus faireachán ar a chuntas Twitter le linn uaireanta oifige, ó Luan go hAoine. Ina theannta sin, déanann EFSA faireachán ar na meáin shóisialta chun dioscúrsa comhpháirtithe institiúideacha agus geallsealbhóirí a ghabháil agus a anailísiú, chun ábhair ar ábhar imní do shaoránaigh an Aontais iad atá ag teacht chun cinn i réimse na sábháilteachta bia a mhapáil agus chun idirghníomhú agus úsáid a bhaint as ábhar EFSA agus ábhair ghaolmhara. Tá tuilleadh faisnéise faoi ghníomhaíocht faireacháin EFSA ar na meáin shóisialta ar fáil sa Chlár taifead thíos.

Fianáin agus Anailísíocht

 • Cad is fianáin ann?

Is téacschomhad beag é fianán a stóráiltear i gcuimhne do ríomhaire nó do ghléis mhóibíligh trí do bhrabhsálaí nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin. Úsáideann EFSA fianáin i bhfeidhmiú teicniúil an tsuímh ghréasáin agus, má thoilíonn tú leis, chun faisnéis maidir le d'eispéireas brabhsála a bhailiú le haghaidh staitisticí anaithnidithe, d'fhonn feabhas a chur ar ár gcumarsáid agus ar an tseirbhís a chuirimid ar fáil.

 • Cad iad na fianáin a úsáidimid?

Socraítear fianáin chéad pháirtí chun críocha feidhmiúla tríd an suíomh gréasáin a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air. Baineann EFSA úsáid freisin as seirbhís anailísíochta suímh ghréasáin sheachtraigh, Piwik PRO, a chruthaíonn tuarascálacha staitistiúla comhiomlánaithe agus anaithnide ar ghníomhaíocht bhrabhsála chun anailís a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil daoine ag úsáid ár suíomh gréasáin. Úsáideann Piwik OCP a fhianán féin chun é seo a dhéanamh agus ní bhraitheann sé ar pháirtithe seachtracha. Ligeann Piwik PRO duit a bheith anaithnid agus suíomh gréasáin EFSA á bhrabhsáil agat a bhuí le gnéithe ar nós dí-aithint an tseolta IP.

Fianáin tríú páirtí:Tá EFSA gníomhach ar ardáin na meán sóisialta Twitter, YouTube agus LinkedIn chun cur lenár láithreacht agus infheictheacht ar líne. Ní úsáideann suíomh gréasáin EFSA fianáin nuair a bhíonn naisc chuig ár gcainéil ar na meáin shóisialta á dtaispeáint agat. Is féidir leat féachaint ar fhíseáin atá uaslódáilte ar ár gcainéal oifigiúil YouTube agus is féidir leat naisc a leanúint ónár suíomh gréasáin go Twitter agus LinkedIn.

 • Achoimre ar na fianáin a úsáidtear:

Fianáin seisiúin

Tá fianán seisiúin sa chuimhne shealadach agus an t-úsáideoir ag déanamh nascleanúint tríd an suíomh gréasáin. Scriostar fianáin seisiúin nuair a dhúnann an t-úsáideoir an brabhsálaí.

Piwik PRO

Baineann suíomhanna gréasáin EFSA úsáid as Piwik PRO Analytics Suite Cloud, seirbhís anailísíochta gréasáin, chun faisnéis a bhailiú faoin gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Úsáideann EFSA an fhaisnéis sin chun tuarascálacha staidrimh a thiomsú agus chun eispéireas an úsáideora a bharrfheabhsú. Bailíonn Piwik PRO sonraí céadpháirtí i bhfoirm saintréithe teicniúla bhrabhsálaí an chuairteora, gníomhaíochtaí a dhéantar trí sheirbhísí EFSA, agus an t-achar ama a úsáidtear seirbhísí EFSA, bunaithe ar aitheantóirí ar líne. Tá raon feidhme iomlán na sonraí is féidir a bhailiú ag an ardán Piwik PRO mionsonraithe anseo. Tá na fianáin go léir a úsáideann ardán Piwik PRO liostaithe anseo. Stóráiltear sonraí ar fhreastalaithe Microsoft Azure atá lonnaithe san AE (NL) agus coinnítear iad ar feadh 25 mí. Ní sheolann Piwik PRO na sonraí bailithe chuig fophróiseálaithe eile ná chuig tríú páirtithe agus ní úsáideann sé na sonraí chun a chríocha féin. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

Tabhair faoi deara go mbaineann Piwik PRO úsáid as fianáin chéadpháirtí chun sonraí neamhphearsanta a bhailiú ó gach cuairteoir ar a ngníomhaíocht bhrabhsála ar shuíomhanna gréasáin EFSA, beag beann ar a dtoiliú. Baineann sonraí ar an mbealach seo a bhailítear trí réamhshocrú le faisnéis seisiúin, le himeachtaí, le foinsí tráchta agus le tír.

Faoi réir thoiliú na gcuairteoirí, úsáideann Piwik PRO fianáin agus aitheantas seisiúin chun na sonraí a bhailiú, agus is féidir leis cuairteoirí atá ag filleadh a aithint agus faisnéis a fháil ar shuíomh ar leibhéal na cathrach faoi chuairteoirí.

Mura dtugann cuairteoirí a dtoiliú, bailítear sonraí maidir le gníomhaíochtaí brabhsála neamhphearsanta trí fhianán gearrthéarmach a scriostar tar éis 30 nóiméad nach n-aithníonn cuairteoirí atá ag filleadh agus déantar faisnéis gheoshuímh a chomhiomlánú ar leibhéal na tíre.

I gceachtar cás (toiliú nó gan toiliú), teasctar seoladh IP an chuairteora mar réamhshocrú ar bhealach nach mbailítear aon sonraí pearsanta.

Youtube

Tá formhór na bhfíseán atá ar fáil ar shuíomh gréasáin EFSA leabaithe ó chainéal YouTube oifigiúil EFSA. Tá mód um fheabhsú príobháideachta YouTube i bhfeidhm, rud a chiallaíonn nach stórálfaidh YouTube faisnéis faoi fianáin chun físeáin leabaithe a athsheinm. Tá tuilleadh eolas ar fáil ar leathanach eolais YouTube faoi fhíseáin leabaithe.

Open EFSA

Agus cuairt á tabhairt acu ar EFSA Oscailte den chéad uair, ní mór do chuairteoirí glacadh leis na Téarmaí Úsáide (Fógra um Chearta Maoine Intleachtúla) chun rochtain a fháil ar an suíomh gréasáin. Má ghlactar leis, stóráiltear fianán i mbrabhsálaí na gcuairteoirí chun cuimhneamh ar a rogha féin.

Fianáin tríú páirtí eile

Fianáin ó sheisiúin ar sheinnteoirí ilmheán, go háirithe Soundcloud le haghaidh closchraoltaí nó ríomhchlár tacaíochta fuaime nó amhairc eile atá leabaithe ar shuíomh gréasáin EFSA

 • Conas fianáin a rialú?

Is féidir leat fianáin a rialú agus/nó a scriosadh de réir mar is mian leat – féach aboutcookies.org le haghaidh tuilleadh sonraí. Is féidir leat gach fianán atá ar do ríomhaire cheana féin a scriosadh agus is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe a shocrú chun cosc a chur ar úsáid fianán. Má dhéanann tú amhlaidh, áfach, b’fhéidir go mbeadh ort roinnt sainroghanna a athrú gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh agus b’fhéidir nach n-oibreodh seirbhísí ná feidhmiúlachtaí áirithe.

Conas do chearta a fheidhmiú mar ábhar sonraí

De ghnáth, tá sé de cheart ag aon duine go gcuirfí ar an eolas é/í maidir le próiseáil a s(h)onraí pearsanta, agus rochtain a fháil ar an bhfaisnéis sin tráth ar bith agus í a cheartú má tá sí míchruinn nó neamhiomlán. Faoi choinníollacha áirithe, tá an ceart i bhfeidhm freisin faisnéis a léirscriosadh, srian a chur lena próiseáil agus agóid a dhéanamh i gcoinne a próiseála. Más mian leat, mar ábhar sonraí, na cearta sin a fheidhmiú, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le rialaitheoir na gníomhaíochta próiseála sonraí atá i gceist.

Le haghaidh ceisteanna a bhaineann leis an dóigh a ndéanann EFSA do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu). Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí maidir le próiseáil do shonraí pearsanta.

Clár taifead ar ghníomhaíochtaí próiseála sonraí pearsanta

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar EFSA clár lárnach a choinneáil de thaifid na ngníomhaíochtaí próiseála sonraí pearsanta a bhainistíonn sé. Tá an liosta ina bhfuil naisc chuig na taifid ábhartha mar seo a leanas: