Skip to main content

Institiúidí agus gníomhaireachtaí AE

Bíonn teagmháil ar bhonn rialta ag EFSA le bainisteoirí riosca agus le cinnteoirí i gcóras sábháilteachta bia an AE: An Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus Ballstáit AE. Is iadsan is mó a úsáideann comhairle eolaíochta EFSA.

Tá naisc ag EFSA freisin le gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile AE a dhéanann measúnuithe eolaíochta, taighde agus bailiú sonraí i réimsí a bhaineann le hobair EFSA, e.g. sábháilteacht cheimiceach, sábháilteacht mhicribhitheolaíoch, beatha, comhshaol, sláinte an duine agus sláinte ainmhithe.

Institiúidí AE: bainisteoirí riosca agus cinnteoirí

Déanann bainisteoirí riosca AE beartais Eorpacha agus déanann siad cinntí maidir le rioscaí a chosc agus a rialú feadh an bhiashlabhra, lena n-áirítear i gcomhthéacsanna idirnáisiúnta amhail trádáil.

  • Déanann siad reachtaíocht Eorpach maidir le sábháilteacht bia nó beatha a ghlacadh nó a athbhreithniú, cinneann siad cibé acu substaintí rialáilte amhail lotnaidicídí agus breiseáin bhia a fhormheas, nó beartais nua a fhorbairt, mar shampla, i réimsí atá ag teacht chun cinn amhail clónáil nó bianna sintéiseacha.
  • Áirithíonn idirphlé EFSA le bainisteoirí riosca AE go bhfuil a chomhairle eolaíoch úsáideach, tráthúil agus go soláthraítear léi bonn eolaíoch fónta maidir le bainistiú riosca an bhiashlabhra, i ngnáthchúinsí agus le linn éigeandálaí a bhaineann le bia. Tacaíonn ár dtuairimí eolaíocha agus ár gcomhairle eolaíoch le bainisteoirí riosca agus is minic a úsáidtear iad go díreach i mbeartais shonracha agus i ndlí na hEorpa.
  • Tá ról lárnach ag an gCoimisiún Eorpach i mbainistiú riosca ar leibhéal an AE agus is é is mó a iarrann comhairle eolaíoch EFSA. Déanann EFSA idirchaidreamh le hArd-Stiúrthóireacht Sláinte agus Sábháilteachta Bia an Choimisiúin (DG SANTE) chun riachtanais shonracha na n-iarratas a phlé, obair eolaíoch a chur in ord tosaíochta agus rannchuidiú le spriocdhátaí reachtacha a chomhlíonadh. Tá ionadaíocht ag DG SANTE ar Bhord Bainistíochta EFSA agus freastalaíonn a oifigigh ar bhonn rialta ar chruinnithe eolaíochta agus páirtithe leasmhara an Údaráis mar bhreathnóirí.
  • Tá ról tábhachtach ag an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (Coiste ENVI) de chuid Pharlaimint na hEorpa sa reachtaíocht a bhaineann le formhór na réimsí earnála bia a chumhdaíonn EFSA. Gach bliain cuireann Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Údaráis Coiste ENVI ar an eolas faoin obair a rinne an tÚdarás le déanaí agus faoi thosaíochtaí an Údaráis amach anseo agus freagraíonn sé ceisteanna ó Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa.
  • Tugtar cuirí do EFSA freisin freastal ar chruinnithe ábhartha choistí eile (talmhaíocht agus forbairt tuaithe, an margadh inmheánach agus cosaint tomhaltóirí, rialú buiséadach) chun ionchur a thairiscint don Pharlaimint maidir le saincheisteanna eolaíochta laistigh dá réimsí saineolais.

Gníomhaireachtaí AE, comhlachtaí comhairleacha agus taighde

Oibríonn EFSA agus gníomhaireachtaí AE eile i gcomhar go rialta maidir le haschuir eolaíochta chomhpháirteacha agus déanann siad tacaíocht nó sonraí eolaíochta a mhalartú chun cur le hobair a chéile.

Tá comhaontuithe comhair ag EFSA (‘Meabhráin Tuisceana’) lena thrí phríomh-chomhpháirtí gníomhaireachta AE:

  • An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach – chun comhar a chur chun cinn i réimsí gaolmhara (e.g. drugaí tréidliachta) agus chun cuir chuige an mheasúnaithe riosca a bharrfheabhsú ar fud an AE.
  • An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán – chun malartú faisnéise, comhar agus comhthuiscint a fhorbairt tuilleadh, cleachtais oibre a bhunú le haghaidh substaintí a bhfuil comhthéacs sábháilteachta bia ag baint leo.
  • An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú – chun comhar agus malartú faisnéise eolaíche a mhéadú maidir le sábháilteacht bia, galair theagmhálacha, galair thógálacha a chosc agus freagairt éigeandála.
  • Shínigh EFSA Comhaontuithe Comhoibrithe i ndiaidh a chéile le seirbhís eolaíochta inmheánach an Choimisiúin Eorpaigh, an tIonad Comhpháirteach Taighde, chun comhar a neartú i réimsí na sábháilteachta bia agus beatha ainmhithe, sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus cothaithe.
  • Tá EFSA ag féachaint faoi láthair ar chomhar le EEA i réimsí a bhaineann le measúnú riosca comhshaoil.

Roinneann EFSA faisnéis eolaíochta le coistí rialála an Choimisiúin Eorpaigh, an Buanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha agus an dá Bhuanchoiste neamhbhia (maidir le sábháilteacht tomhaltóirí, agus rioscaí sláinte, rioscaí comhshaoil agus rioscaí atá ag teacht chun cinn) araon. D’fhoilsigh an Coimisiún treoirlínte maidir leis an gcineál seo comhair eolaíoch.