Skip to main content
Gaeilge

Rannpháirtíocht páirtithe leasmhara

Tá rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara ríthábhachtach d’obair EFSA agus léiríonn sé a thiomantas d’oscailteacht, do thrédhearcacht agus d’idirphlé.

Cé hiad ‘páirtithe leasmhara’ EFSA?

Is eagraíochtaí ionadaíocha iad páirtithe leasmhara EFSA a bhfuil leas acu in obair an Údaráis nó san earnáil bhia agus bheatha níos leithne. Roinneann EFSA páirtithe leasmhara ina seacht mórghrúpa:

Eagraíochtaí tomhaltóirí

TomhaltóiríEagraíochtaí arb iad a bpríomhchuspóirí leasanna tomhaltóirí a chosaint agus a chur chun cinn.

ENRanna agus grúpaí abhcóideachta

comhshaol _1.pngGrúpaí neamhrialtasacha atá neamhspleách ar an tionscal, ar an tráchtáil agus ar ghnó agus arb iad a bpríomhchuspóirí agus a bpríomhghníomhaíochtaí cosaint an chomhshaoil nó sláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí a chur chun cinn. D’fhéadfadh sé go mbeadh baint ag grúpaí abhcóideachta le saincheisteanna cothrománacha níos leithne nach mbaineann go díreach le sábháilteacht bia amhail áit na heolaíochta i gceapadh beartas nó trédhearcacht sa riarachán poiblí.

Tionscal an ghnó agus an bhia

Tionscal an ghnó agus an bhiaComhlachais a dhéanann ionadaíocht ar leasanna cuideachtaí atá ag feidhmiú in aon earnáil tionscail atá ábhartha d’obair EFSA.

Dáileoirí agus HORECA

Dáileoirí agus HORECA (tionscal na seirbhíse bia a ullmhaíonn agus a riarann bia agus deochanna)Eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar leasanna na bpáirtithe leasmhara a bhfuil baint acu le bia a ullmhú, a dháileadh agus a riar, amhail mórdhíoltóirí, miondíoltóirí, óstáin, bialanna agus lónadóirí (HORECA).

Comhlachais chleachtóirí

Comhlachais chleachtóiríEagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine gairmiúla atá ag obair i réimsí atá ábhartha do shainchúram EFSA maidir le sábháilteacht bia agus sláinte phoiblí, amhail dochtúirí leighis, bia-eolaithe, altraí, cógaiseoirí agus tréidlianna.

An saol acadúil

An saol acadúilGrúpaí a dhéanann ionadaíocht ar phobail eolaíochta agus theicneolaíochta, lena n-áirítear cumainn eolaíochta, ollscoileanna, institiúidí taighde nó grúpaí eile acadóirí.

Feirmeoirí agus príomhtháirgeoirí

Feirmeoirí agus príomhtháirgeoiríEagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht orthu siúd ag tús an bhiashlabhra. D’fhéadfaí a áireamh orthu sin, mar shampla, comhlachais feirmeoirí, iascairí, foraoiseoirí, póraitheoirí, beachairí agus gairneoirí.