Skip to main content
cs Čeština

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji v kontextu internetových stránek úřadu EFSA a platných pravidel

Na této stránce najdete informace o tom, jak úřad EFSA nakládá s vašimi osobními údaji, když používáte naše internetové stránky. Aniž jsou dotčeny soubory cookie, můžete jako uživatelé procházet internetové stránky úřadu EFSA, aniž byste poskytli jakékoli své osobní údaje. V některých případech jsou však osobní údaje vyžadovány, aby úřad EFSA mohl poskytovat elektronické služby, například „Ask EFSA“ (Zeptejte se úřadu EFSA), asistenční služba pro žádosti, přihlášení k odběru zpravodaje úřadu EFSA a veřejné konzultace.

Respektování soukromí a ochrana osobních údajů jsou základními právy, která jsou stanovena v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie. Jakožto agentura EU se úřad EFSA musí řídit nařízením (EU) 2018/1725, které má stejnou právní hodnotu jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) platné v členských státech EU a které je v souladu s pravidly a zásadami GDPR o ochraně osobních údajů.

Úřad EFSA se zavazuje zajistit ochranu osobních údajů osob, se kterými pracuje, bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele o povolení, zúčastněné strany, osoby odebírající zpravodaj úřadu, členy vědeckého výboru, vědeckých komisí a pracovních skupin úřadu EFSA, zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Úřad EFSA bude veškeré osobní údaje, které shromáždí, zpracovávat v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu na základě práva EU nebo při oprávněném výkonu veřejné moci, kterou má úřad EFSA jako agentura EU. Zpracování údajů je také legální, pokud je součástí zákonné nebo smluvní povinnosti nebo pokud s ním dotčená osoba (subjekt údajů) výslovně souhlasila.

Elektronické služby

Cílem elektronické služby na internetových stránkách úřadu EFSA je zlepšit komunikaci mezi uživatelem internetových stránek a úřadem EFSA. Pro každou elektronickou službu správce určuje účely a prostředky případného zpracování osobních údajů a zajišťuje soulad s nařízením (EU) 2018/1725. Konkrétní informace o tom, jak úřad EFSA nakládá s vašimi údaji v souvislosti s konkrétní elektronickou službou, naleznete v příslušné části našich internetových stránek. V souvislosti s každou elektronickou službou budou poskytnuty následující informace:

 • Jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a jakými technickými prostředky: Úřad EFSA shromažďuje osobní informace pouze v rozsahu nezbytném pro splnění konkrétního cíle. Tyto informace nebudou znovu použity pro jiný účel.
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny: Úřad EFSA poskytne informace třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné pro splnění stanoveného účelu (účelů) a uvedeným příjemcům (jejich kategoriím). Úřad EFSA nebude vaše osobní údaje poskytovat pro účely přímého marketingu.
 • Jak můžete uplatnit svá práva: právo na přístup ke svým údajům, na ověření jejich přesnosti a v případě potřeby na jejich opravu nebo na vznesení námitky proti jejich zpracování.
 • Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme: Úřad EFSA uchovává údaje pouze po dobu nutnou ke splnění účelu sběru nebo dalšího zpracování.
 • Kontaktní místo v případě dotazů nebo výkonu vašich práv: Kontaktní údaje správce údajů a pověřence EFSA pro ochranu osobních údajů: DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu
 • Jak můžete jako subjekt údajů podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ), nezávislého dozorového úřadu zřízeného v souladu s nařízením (EU) 2018/1725: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

Mezi konkrétní elektronické služby nabízené na našich internetových stránkách patří:

 • Interaktivní komunikační služby, které vyžadují zpracování vaší e-mailové adresy, jména a příslušnosti: „Ask EFSA“ (Zeptejte se úřadu EFSA) a „Applications helpdesk“ (Asistenční služba pro žádosti) https://www.efsa.europa.eu/en/askefsa, stejně jako veřejné konzultace úřadu EFSA – https://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations.
 • Odběr elektronického zpravodaje prostřednictvím internetových stránek: Pro registraci a správu odběru svého zpravodaje využívá úřad EFSA poskytovatele služeb www.mailchimp.com. Další informace jsou k dispozici v příslušném oddílu internetových stránek úřadu EFSA.
 • Transakční služby, jako jsou veřejné zakázky, nábor zaměstnanců a výběr odborníků a registrace akcí, podporované elektronickými nástroji pro podávání žádostí a správu souborů, u nichž úřad EFSA zajišťuje soulad s platným právním rámcem pro ochranu osobních údajů.
 • Účet organizace na Twitteru: Účet EFSA na Twitteru spravuje oddělení komunikace, zapojení a spolupráce. Úřad EFSA zveřejňuje tweety, které zahrnují tiskové zprávy, internetové zprávy nebo jiné novinky, jako je zahájení veřejných konzultací nebo oficiální korespondence. Další účty na Twitteru zaměřené na konkrétní témata nebo oblasti práce spravují různá oddělení úřadu EFSA. Vezměte prosím na vědomí, že pokud sledujete účet @EFSA_EU nebo jakýkoli jiný účet úřadu EFSA na Twitteru, nebudeme automaticky sledovat my vás. Úřad EFSA aktualizuje a monitoruje svůj účet na Twitteru během pracovní doby, od pondělí do pátku. Kromě toho úřad EFSA monitoruje sociální média, aby zachytil a analyzoval debaty institucionálních partnerů a zúčastněných stran, mapoval nová témata, která občany EU zajímají v oblasti bezpečnosti potravin, a komunikoval a využíval obsah úřadu EFSA a související témata. Více informací o činnosti úřadu EFSA v oblasti monitorování sociálních médií je k dispozici v níže uvedeném rejstříku záznamů.

Soubory cookie a analytika

 • Co to jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který se při návštěvě internetových stránek uloží do paměti vašeho počítače nebo mobilního zařízení prostřednictvím prohlížeče. Úřad EFSA používá soubory cookie k technickému fungování internetových stránek, a pokud s tím souhlasíte, ke shromažďování vašich zkušeností s prohlížením pro anonymizované statistiky s cílem zlepšit naši komunikaci a nabízené služby.

 • Jaké soubory cookie používáme?

Soubory cookie první strany jsou nastaveny pro funkční účely internetových stránek, které navštěvujete. Úřad EFSA také používá externí službu pro analýzu internetových stránek, Piwik PRO, která připravuje souhrnné anonymní statistické zprávy o činnosti při prohlížení, aby mohla analyzovat, jak lidé používají naše internetové stránky. Služba Piwik PRO k tomu nastavuje vlastní soubory cookie a nespoléhá se na externí strany. Umožňuje anonymitu při prohlížení internetových stránek úřadu EFSA díky funkcím, jako je například odstranění identifikace IP adresy.

Soubory cookie třetí strany: Úřad EFSA je aktivní na sociálních sítích Twitter, YouTube a LinkedIn, aby posílil svou on-line přítomnost a viditelnost. Internetové stránky úřadu EFSA nenastavují soubory cookie při zobrazování odkazů na naše kanály sociálních médií. Můžete sledovat videa nahraná na náš oficiální kanál YouTube a z našich internetových stránek můžete sledovat odkazy na Twitter a LinkedIn.

 • Přehled používaných souborů cookie:

Soubory cookie relace

Soubor cookie relace existuje v dočasné paměti po dobu, kdy si uživatel prohlíží dané internetové stránky. Soubory cookie relace se vymažou, když uživatel zavře prohlížeč.

Piwik PRO

Internetové stránky úřadu EFSA používají službu pro webovou analytiku Piwik PRO Analytics Suite Cloud, která shromažďuje informace o způsobu, jakým návštěvníci používají naše stránky. Úřad EFSA tyto informace používá k sestavování zpráv a ke zlepšování stránek. Služba Piwik PRO shromažďuje údaje v podobě technických charakteristik prohlížeče návštěvníka, aktivit ve službách úřadu EFSA a délky pobytu ve službách úřadu EFSA. Celý rozsah údajů, které lze shromažďovat pomocí platformy Piwik PRO, je popsán zde. Všechny soubory cookie, které používá platforma Piwik PRO, jsou uvedeny zde. Údaje se uchovávají po dobu 25 měsíců na serverech Microsoft Azure v Nizozemsku. Služba Piwik PRO neposílá shromážděné údaje dalším dílčím zpracovatelům nebo třetím stranám, ani je nepoužívá pro své vlastní účely. Další informace naleznete zde.

YouTube

Většina videí dostupných na internetových stránkách úřadu EFSA je vložena z oficiálního kanálu úřadu EFSA na YouTube. Je povolen režim YouTube se zvýšenou ochranou soukromí, což znamená, že YouTube nebude ukládat informace o souborech cookie pro přehrávání vložených videí. Další informace naleznete na informační stránce o vkládání videí na YouTube.

Soubory cookie jiných třetích stran

Soubory cookie z přehrávačů multimediálního obsahu, zejména Soundcloud pro audiocasty nebo jiné zvukové či vizuální podpůrné programy vložené na internetové stránky úřadu EFSA.

 • Jak kontrolovat soubory cookie?

Soubory cookie můžete libovolně kontrolovat a/nebo mazat – podrobnosti najdete na webu aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači, a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby používání souborů cookie zabránily. Pokud to však uděláte, možná budete muset při každé návštěvě internetových stránek ručně upravit některé předvolby a některé služby a funkce nebudou možná fungovat.

Jak uplatnit vaše práva subjektu údajů

Obecně platí, že každý má právo být informován o zpracování svých osobních údajů a má právo kdykoli získat přístup k těmto údajům a opravit je, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Za určitých podmínek platí také právo na výmaz, omezení zpracování a námitku proti zpracování. Pokud chcete jako subjekt údajů tato práva uplatnit, musíte se obrátit na správce údajů dané činnosti zpracování údajů.

V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů úřadem EFSA se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu). Můžete také podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů úřadem EFSA u evropského inspektora ochrany údajů.

Rejstřík záznamů o činnostech zpracování osobních údajů

Úřad EFSA je ze zákona povinen vést centrální rejstřík záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, které spravuje. Seznam s odkazy na příslušné záznamy následuje zde: