Skip to main content

Zaštita osobnih podataka

Postupanje s osobnim podatcima u kontekstu internetske stranice EFSA-e i primjenjiva pravila

Na ovoj su stranici navedene informacije o tome kako EFSA postupa s vašim osobnim podatcima kada se koristite našom internetskom stranicom. Ne dovodeći u pitanje kolačiće, kao korisnik možete pregledavati internetsku stranicu EFSA-e bez odavanja osobnih podataka. No, u nekim slučajevima osobni podatci potrebni su kako bi EFSA mogla pružati e-usluge, kao što su „Pitajte EFSA-u”, opći savjeti prije podnošenja zahtjeva, pretplata na bilten EFSA-e i javna savjetovanja.

Poštivanje privatnosti i zaštita osobnih podataka temeljna su prava navedena u člancima 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. EFSA, kao agencija EU-a, podliježe Uredbi (EU) 2018/1725 koja ima jednaku pravnu vrijednost kao Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (OUZP), a primjenjuje se u državama članicama EU-a i u skladu je s pravilima i načelima OUZP-a o zaštiti osobnih podataka.

EFSA nastoji osigurati zaštitu osobnih podataka pojedinaca s kojima surađuje, bez obzira na to jesu li podnositelji zahtjeva za odobrenje, dionici, pojedinci pretplaćeni na EFSA-in bilten, članovi Znanstvenog odbora, povjerenstava i radnih skupina EFSA-e, članovi njezina osoblja, kandidati za posao ili pojedinci zainteresirani za rad EFSA-e. EFSA će obraditi sve osobne podatke koje prikuplja u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Osobni podatci obrađuju se samo za obavljanje zadataka koji se provode u interesu javnosti na temelju prava Unije ili u legitimnom izvršavanju službenih ovlasti koje ima EFSA kao Agencija Unije. Alternativno, obrada podataka je zakonita ako je dio zakonske ili ugovorne obveze ili kada je dotični pojedinac (ispitanik) dao privolu.

E-usluge

Cilj e-usluge na internetskoj stranici EFSA-e je poboljšati komunikaciju između korisnika internetske stranice i EFSA-e. Voditelj obrade za svaku e-uslugu utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, ako postoje, te osigurava usklađenost s Uredbom (EU) 2018/1725. Određene informacije o tome kako EFSA postupa s vašim podatcima u vezi s određenom e-uslugom, potražite u odgovarajućem odjeljku naše internetske stranice. Za svaku e-uslugu dostavit će se sljedeće informacije:

 • koji podatci su prikupljeni, u koju svrhu i s pomoću kojih tehničkih sredstava: EFSA prikuplja osobne podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje određene svrhe informacije se neće ponovno upotrijebiti u drugu svrhu
 • kome se podatci otkrivaju: EFSA će otkriti podatke trećim stranama samo ako je to potrebno za ispunjenje utvrđene svrhe i spomenutim (kategorijama) primatelja EFSA neće objavljivati osobne podatke u svrhe izravnog marketinga
 • kako možete ostvariti svoja prava: pravo na pristup svojim podatcima, provjeru njihove točnosti i, ako je potrebno, njihovo ispravljanje ili prigovor na obradu
 • koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke: EFSA čuva podatke samo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe prikupljanja ili daljnje obrade
 • kontaktna točka ako imate pitanja ili radi ostvarivanja svojih prava: kontaktni podatci voditelja obrade podataka i EFSA-inog službenika za zaštitu podataka: DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu
 • kako kao ispitanik možete podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS), neovisnom nadzornom tijelu uspostavljenom u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

Posebne e-usluge koje su ponuđene na našoj internetskoj stranici su sljedeće:

 • usluge interaktivne komunikacije, od kojih je većina podržana EFSA-inim sustavom upravljanja odnosima „Connect.EFSA” (opća izjava o zaštiti osobnih podataka) i koje zahtijevaju, među ostalim, obradu vaše e-adrese, imena i povezanosti, na primjer: „Pitajte EFSA-u” https://www.efsa.europa.eu/en/askefsa i javna savjetovanja EFSA-e – https://www.efsa.europa.eu/en/calls/consultations
 • e-pretplata putem internetske stranice: za registraciju i upravljanje pretplatama na bilten, EFSA se oslanja na pružatelja usluga www.salesforce.com/eu više informacija dostupno je u odgovarajućem odjeljku na internetskoj stranici EFSA-a
 • transakcijske usluge kao što su javna nabava, zapošljavanje osoblja i odabir stručnjaka te registracija događaja, podržani e-alatima za podnošenje zahtjeva i upravljanje datotekama za koje EFSA osigurava usklađenost s primjenjivim pravnim okvirom za zaštitu podataka
 • poslovni račun na mreži Twitter: računom EFSA-e na platformi Twitter upravlja Odjel za komunikaciju, zapošljavanje i suradnju EFSA objavljuje tvitove koji pokrivaju priopćenja za tisak, vijesti na internetu ili druge sadržaje kao što je pokretanje javnih rasprava ili službena korespondencija. Dodatne račune na platformi Twitter usmjerene na određene teme ili područja rada održavaju različiti odjeli EFSA-e. Imajte na umu da ako pratite @EFSA_EU ili bilo koji drugi EFSA-in račun na platformi Twitter, nećemo automatski uzvratiti praćenje. EFSA ažurira i nadzire račun na platformi Twitter tijekom radnog vremena, od ponedjeljka do petka. Osim toga, EFSA nadzire društvene medije kako bi uhvatila i analizirala rasprave institucionalnih partnera i dionika, mapirala nove teme koje zanimaju građane EU-a u području sigurnosti hrane te radi interakcije i upotrebe sadržaja EFSA-e i povezanih tema. Više informacija o aktivnosti nadzora društvenih medija EFSA-e dostupno je u Registru evidencija u nastavku.

Kolačići i analitika

 • Što su kolačići?

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje u memoriji računala ili mobilnog uređaja putem preglednika pri posjeti internetskoj stranici. EFSA upotrebljava kolačiće za tehnički rad internetske stranice i, ako pristanete na to, za prikupljanje iskustva pregledavanja za anonimiziranu statistiku, u svrhu poboljšanja naše komunikacije i ponuđene usluge.

 • Kakve kolačiće upotrebljavamo?

Kolačiće prve strane postavlja internetska stranica koju posjećujete u funkcionalne svrhe. EFSA upotrebljava i vanjsku uslugu analitike internetske stranice, Piwik PRO, koja priprema skupna, anonimna statistička izvješća o aktivnosti pregledavanja kako bi se analiziralo kako ljudi upotrebljavaju našu internetsku stranicu. Piwik PRO postavlja vlastiti kolačić za to i ne oslanja se na vanjske strane. Piwik PRO omogućuje vašu anonimnost tijekom pregledavanja internetske stranice EFSA-e zahvaljujući značajkama kao što je anonimizacija IP adrese.

Kolačići treće strane: EFSA je aktivna na platformama društvenih medija Twitter, YouTube i LinkedIn kako bi ojačala svoju prisutnost i vidljivost na internetu. Internetska stranica EFSA-e ne postavlja kolačiće kada prikazuje poveznice na kanale društvenih medija. Možete gledati videozapise prenesene na službeni kanal na platformi YouTube i možete pratiti poveznice s naše internetske stranice na Twitter i LinkedIn.

 • Pregled kolačića u upotrebi:

Privremeni kolačići

Privremeni kolačić postoji u privremenoj memoriji dok korisnik pregledava internetsku stranicu. Privremeni kolačići brišu se kada korisnik zatvori preglednik.

Piwik PRO

Na mrežnom mjestu EFSA-e upotrebljava se Piwik PRO Analytics Suite Cloud, usluga mrežne analitike, za prikupljanje informacija o načinu na koji posjetitelji upotrebljavaju naše stranice. EFSA te informacije upotrebljava za sastavljanje statističkih izvješća i u svrhu optimizacije korisničkog iskustva. Piwik PRO prikuplja podatke prve strane, tj. podatke izravno prikupljene od korisnika (engl. first-party data), u obliku tehničkih karakteristika preglednika posjetitelja, aktivnosti i duljini boravka na EFSA-inim uslugama. Ovdje je opisan cijeli raspon podataka koje može prikupiti platforma Piwik PRO. Svi kolačići koje upotrebljava platforma Piwik PRO navedeni su ovdje. Podatci se pohranjuju na poslužiteljima Microsoft Azure koji se nalaze u EU-u (NL) i čuvaju se 25 mjeseci. Piwik PRO ne dijeli prikupljene podatke s drugim podizvršiteljima obrade ili trećim stranama i ne upotrebljava ih za vlastite potrebe. Više informacija možete pronaći ovdje.

Valja napomenuti da Piwik PRO upotrebljava kolačiće prve strane (engl. first-party cookies) za prikupljanje nepersonaliziranih podataka od svih posjetitelja o njihovim aktivnostima pregledavanja na mrežnim mjestima EFSA-e, bez obzira na njihovu suglasnost. Podatci koji se na taj način automatski prikupljaju odnose se na podatke o sesiji, događajima, izvorima prometa i zemlji.

Uz privolu posjetitelja Piwik PRO upotrebljava kolačiće i identifikacijsku oznaku sesije za prikupljanje podataka te može prepoznati povratne posjetitelje i dobiti podatke o lokaciji posjetitelja na razini grada.

Ako posjetitelji ne daju privolu, nepersonalizirani podatci o aktivnostima pretraživanja prikupljaju se s pomoću kratkoročnog kolačića koji se briše nakon 30 minuta i koji ne prepoznaje povratne posjetitelje, a informacije o geolokaciji objedinjuju se na razini zemlje.

U bilo kojoj od situacija (privola ili izostanak privole) IP adresa posjetitelja automatski se skraćuje tako da se osobni podatci ne prikupljaju.

YouTube

Većina videozapisa koji su dostupni na internetskoj stranici EFSA-e umetnuti su sa službenog kanala EFSA-e na platformi YouTube. Omogućen je način rada platforme YouTube s poboljšanom privatnošću što znači da YouTube neće spremati informacije o kolačićima za reprodukcije umetnutih videozapisa. Više informacija dostupno je na stranici platforme YouTube s informacijama za umetanje videozapisa.

Open EFSA

Kada posjećuju stranicu Open EFSA prvi put, posjetitelji moraju prihvatiti uvjete pružanja usluge (obavijest o pravima intelektualnog vlasništva) kako bi mogli pristupiti mrežnom mjestu. Ako je prihvaćen, kolačić se pohranjuje u pregledniku posjetitelja kako bi zapamtio njegov odabir.

Drugi kolačići treće strane

Kolačići iz sesija uređaja za reproduciranje multimedijskog sadržaja, posebno Soundcloud za emitiranja audiosadržaja ili druge zvučne ili vizualne programe potpore koji su umetnuti u internetsku stranicu EFSA-e

 • Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati i brisati ih kako želite; pojedinosti potražite na aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji se već nalaze na vašem računalu i možete postaviti većinu preglednika da spriječe upotrebu kolačića. No, ako to učinite, možda ćete morati ručno prilagoditi neke postavke svaki put kada posjetite mrežno mjesto, a neke usluge i funkcije možda neće raditi.

Kako ostvariti svoja prava kao ispitanik

Općenito, svatko ima pravo biti obaviješten o obradi svojih osobnih podataka te u svakom trenutku pristupiti tim podatcima i ispraviti ih ako su netočni ili nepotpuni. Pod određenim uvjetima vrijedi i pravo na brisanje, ograničenje obrade i prigovor na obradu. Ako kao ispitanik želite ostvariti ta prava, morate se obratiti voditelju obrade predmetne aktivnosti obrade podataka.

Za pitanja u vezi s obradom osobnih podataka koju obavlja EFSA možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DataProtectionOfficer [at] efsa.europa.eu). Možete i podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u vezi s obradom vaših osobnih podataka koju obavlja EFSA.

Registar evidencija o aktivnostima obrade osobnih podataka

EFSA je zakonski obvezna voditi središnji registar evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka kojima upravlja. U nastavku je popis s poveznicama na relevantne evidencije: