Skip to main content

Příslušné organizace v členských státech

Více než 300 univerzit, institutů a vládních, veřejných a dalších vědeckých subjektů tvoří v současné době síť organizací členských států, které působí v oblastech spadajících do poslání úřadu EFSA.

Úřad EFSA podporuje vazby mezi těmito organizacemi prostřednictvím koordinace společných činností, výměny informací a tvorby a realizace společných vědeckých projektů. Toto propojení ještě více posiluje sdílení odborných znalostí a osvědčených postupů v těchto vědeckých oblastech.

Příslušné organizace v členských státech vykonávají různé úkoly na podporu práce úřadu EFSA, včetně přípravné práce pro vědecká stanoviska, vědecké a technické pomoci, shromažďování údajů a identifikace vznikajících rizik. Některé z těchto úkolů mohou být předmětem finanční podpory ve formě grantů.

Granty mohou získat pouze organizace uvedené na seznamu příslušných organizací (známém také jako seznam podle článku 36). Sestavení seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými státy vyžaduje článek 36 zakládajícího nařízení úřadu EFSA.

V roce 2019 byl seznam příslušných organizací za pomoci nového procesu a nástroje obnoven.

Seznam je každý rok aktualizován. Zeměmi, které jsou oprávněné jmenovat organizace na seznam, jsou členské státy EU, Island a Norsko.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky. Další informace získáte u národního kontaktního místa úřadu EFSA nebo přímo u úřadu EFSA (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (cooperation[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Časté otázky

1. Co to jsou „příslušné organizace“?

Tento výraz pochází z článku 36 zakládajícího nařízení úřadu EFSA (nařízení č. 178/2002), a proto jsou tyto organizace známé také jako „organizace podle článku 36“.

Organizace lze považovat za příslušné, pokud:

  • působí v oblastech působnosti úřadu EFSA,
  • splňují soubor kritérií způsobilosti a zajišťují například nezávislost a vědecké odborné znalosti a
  • jsou vybrány členským státem pro zařazení na seznam příslušných organizací.

2. Jak členský stát vybere určitou organizaci?

Organizace, které splňují kritéria způsobilosti stanovená v prováděcích pravidlech (nařízení č. 2230/2004), mohou členské státy určit k zařazení na seznam. V procesu určení podporují národní kontaktní místa úřadu EFSA organizace ze své země. Na základě tohoto úvodního příspěvku členských států aktualizuje správní rada úřadu EFSA pravidelně seznam příslušných organizací.

3. Jak se seznam aktualizuje?

Seznam příslušných organizací pravidelně aktualizuje správní rada úřadu EFSA. Cílem je, aby seznam byl aktuální a užitečný pro tvorbu sítí, a to zahrnutím nových organizací, které určí členské státy, a vyřazením organizací, které byly staženy.

Udržování seznamu na vnitrostátní úrovni podporují a usnadňují národní kontaktní místa úřadu EFSA.

4. Jakou roli hraje kontaktní místo při aktualizaci seznamu?

Kontaktní místa mají za úkol usnadňovat a podporovat správu seznamu příslušných organizací na vnitrostátní úrovni.

Národní kontaktní místa úřadu EFSA konkrétně spolupracují s organizacemi a jinými aktéry ve své zemi s cílem:

  • udržovat aktivní kontakty se sítí příslušných organizací,
  • shromažďovat informace o organizaci, aby umožnila kontrolu souladu na vnitrostátní úrovni,
  • usnadňovat kontrolu souladu na vnitrostátní úrovni,
  • podporovat postup určování na vnitrostátní úrovni,
  • kontaktovat úřad EFSA za účelem dohledu nad procesem aktualizace seznamu příslušných organizací své země.

5. Jaké jsou časové rámce pro aktualizaci seznamu?

Zařazení nových organizací na seznam schvaluje správní rada úřadu EFSA, která zasedá pravidelně čtyřikrát ročně. Nově určené organizace nebo podstatné změny organizací musí úřadu EFSA zaslat stálé zastoupení/mise dané země při EU v Bruselu nejméně jeden měsíc před zasedáním správní rady.

Organizace mohou své kontaktní údaje aktualizovat přímo on-line.

6. Co by měla organizace udělat, pokud chce být zařazena na seznam?

Organizace, která chce být zařazena na seznam, by měla kontaktovat své národní kontaktní místo, které jí vysvětlí postup.

Kontaktní údaje těchto míst jsou uvedeny na internetových stránkách úřadu EFSA zde.

7. Co by měla příslušná organizace na seznamu udělat, pokud v ní došlo ke změnám?

Pokud v organizaci, která je na seznamu, došlo ke změnám, je třeba neprodleně informovat příslušné kontaktní místo. Kontaktní místo ověří druh změn a na základě toho podpoří zahájení příslušných postupů.