Skip to main content

Pristojne organizacije v državah članicah

Mrežo organizacij držav članic, ki delujejo na področjih poslanstva agencije EFSA, trenutno tvori več kot 300 univerz, inštitutov, vladnih, javnih in drugih znanstvenih organov.

Agencija EFSA vezi med temi organizacijami spodbuja z usklajevanjem skupnih dejavnosti, izmenjavo informacij ter razvojem in izvedbo skupnih znanstvenih projektov. S tem povezovanjem dodatno spodbuja izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj ter najboljših praks na teh znanstvenih področjih.

Pristojne organizacije v državah članicah opravljajo različne naloge, s katerimi podpirajo delo agencije EFSA, vključno s pripravljalnim delom za znanstvena mnenja, znanstveno in tehnično pomočjo, zbiranjem podatkov in prepoznavanjem nastajajočih tveganj. Nekatere od teh nalog se lahko finančno podprejo z nepovratnimi sredstvi.

Do teh nepovratnih sredstev so upravičene samo organizacije s seznama pristojnih organizacij (ki se imenuje tudi seznam, sestavljen na podlagi člena 36). Na podlagi člena 36 uredbe o ustanovitvi agencije EFSA je treba sestaviti seznam pristojnih organizacij, ki jih določijo države članice.

Leta 2019 je bil ta seznam posodobljen, pri čemer sta bila uporabljena nov postopek in orodje.

Seznam se stalno posodablja. Države, ki lahko organizacije vključijo na seznam, so države članice EU, Islandija in Norveška.

Spodaj najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. Za dodatne informacije stopite v stik z nacionalno informacijsko točko agencije EFSA ali agencijo EFSA (cooperation.article36 [at] efsa.europa.eu (cooperation[dot]article36[at]efsa[dot]europa[dot]eu)).

Pogosta vprašanja

1. Kaj so „pristojne organizacije“?

Izraz izvira iz člena 36 uredbe o ustanovitvi agencije EFSA (Uredba (ES) št. 178/2002), zato te organizacije imenujemo tudi „organizacije, določene na podlagi člena 36“.

Organizacije se lahko določijo kot pristojne, če:

  • so dejavne na področjih poslanstva agencije EFSA;
  • izpolnjujejo sklop meril za upravičenost, na podlagi katerih se na primer zagotovijo neodvisnost ter strokovno znanje in izkušnje, ter
  • jih države članice določijo, da se vključijo na seznam pristojnih organizacij.

2. Kako država članica določi organizacijo?

Države članice lahko za vključitev na seznam določijo tiste organizacije, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, določena v izvedbenih pravilih (Uredbi (ES) št. 2230/2004). Nacionalne informacijske točke agencije EFSA podpirajo organizacije v svoji državi v postopku imenovanja. Upravni odbor agencije EFSA na podlagi teh podatkov držav članic redno posodablja seznam pristojnih organizacij.

3. Kako se seznam posodablja?

Seznam pristojnih organizacij stalno posodablja upravni odbor agencije EFSA. Z vključevanjem novih organizacij, ki jih imenujejo države članice, in odstranjevanjem organizacij, katerih imenovanje je bilo umaknjeno, želi poskrbeti, da bi bil seznam ažuren in uporaben pri povezovanju.

Nacionalne informacijske točke agencije EFSA podpirajo in lajšajo vzdrževanje seznama na nacionalni ravni.

4. Kakšno vlogo ima informacijska točka pri posodabljanju seznama?

Informacijske točke so zadolžene za lajšanje in podpiranje vodenja seznama pristojnih organizacij na nacionalni ravni.

Natančneje, nacionalne informacijske točke agencije EFSA se povezujejo z organizacijami in drugimi akterji v svoji državi, da:

  • ohranjajo žive stike z mrežo pristojnih organizacij;
  • zbirajo informacije o organizaciji in tako omogočijo preverjanje skladnosti na nacionalni ravni;
  • olajšajo preverjanje skladnosti na nacionalni ravni;
  • podpirajo postopek imenovanja na nacionalni ravni;
  • stopijo v stik z agencijo EFSA in nadzirajo postopek posodabljanja seznama pristojnih organizacij za svojo državo.

5. V kakšnih časovnih okvirih se seznam posodablja?

Vključitev nove organizacije na seznam potrdi upravni odbor agencije EFSA, ki se redno sestaja štirikrat letno. Stalno predstavništvo/misija pri EU v Bruslju mora agenciji EFSA vsaj mesec dni pred sejo upravnega odbora posredovati nova imenovanja ali bistvene spremembe organizacij.

Organizacije lahko svoje kontaktne podatke spremenijo neposredno prek spleta.

6. Kaj naj stori organizacija, če se želi vključiti na seznam?

Organizacija, ki jo zanima vključitev na seznam, naj stopi v stik z nacionalno informacijsko točko in ta ji bo pojasnila postopek.

Kontaktni podatki informacijskih točk so na voljo tukaj na spletišču agencije EFSA.

7. Kaj naj stori pristojna organizacija s seznama, če se je spremenila?

Če je v organizaciji s seznama prišlo do kakršnih koli sprememb, je treba o tem nemudoma obvestiti ustrezno informacijsko točko. Ta bo preverila vrsto spremembe in pomagala pri sprožitvi ustreznih postopkov.