Skip to main content
Eesti

ELi institutsioonid ja asutused

EFSA suhtleb regulaarselt riskijuhtide ja poliitikakujundajatega ELi toiduohutuse süsteemis: Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid, kes on EFSA teaduslike nõuannete peamised kasutajad.

EFSA-l on sidemed ka muude ELi asutuste ja organitega, kes teevad teaduslikke hindamisi, teadusuuringuid ja koguvad andmeid EFSA tegevusega seotud valdkondades, nt kemikaaliohutuse, mikrobioloogilise ohutuse, sööda, keskkonna, inim- ja loomatervise valdkonnas.

ELi institutsioonid: riskijuhid ja poliitikakujundajad

ELi riskijuhid kujundavad Euroopa poliitikat ja otsustavad riskide ennetamise ja kontrolli üle kogu toidutarneahelas, sealhulgas rahvusvahelises kontekstis, näiteks kaubanduses.

  • Nad võtavad vastu või vaatavad läbi Euroopa toidu- ja söödaohutuse õigusakte, otsustavad, kas kiita heaks reguleeritud aineid (nt pestitsiidid ja toidu lisaained), või töötavad välja uusi poliitikaid, näiteks kujunemisjärgus valdkondades, nagu kloonimine või sünteetilised toidud.
  • EFSA dialoog ELi riskijuhtidega tagab, et tema teaduslikud nõuanded on kasulikud, õigeaegsed ja tagavad toidutarneahela riskijuhtimise usaldusväärse teadusliku aluse nii tavatingimustes kui toiduga seotud hädaolukordades. Meie teaduslikud arvamused ja nõuanded toetavad riskijuhte ning on sageli otsene sisend konkreetsete poliitikavaldkondade ja Euroopa õigusaktide jaoks.
  • Euroopa Komisjonil on keskne roll riskijuhtimises ELi tasandil ja ta on EFSA teaduslike nõuannete peamine tellija. EFSA teeb koostööd Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadiga (DG SANTE), et arutada nõuandetaotluste erinõudeid, prioriseerida teadustegevust ja aidata järgida õigusaktides sätestatud tähtaegu. DG SANTE on esindatud EFSA juhatuses ning selle ametnikud osalevad regulaarselt vaatlejatena ameti teadus- ja sidusrühmade koosolekutel.
  • Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil (ENVI komisjon) on oluline roll õigusloomes, mis on seotud enamiku toidusektori valdkondadega, millega EFSA tegeleb. Ameti tegevdirektor annab igal aastal ENVI komisjonile ülevaate ameti hiljutisest tegevusest ja tulevastest prioriteetidest ning vastab Euroopa Parlamendi liikmete küsimustele.
  • EFSAt kutsutakse ka teiste komisjonide (nt põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, eelarvekontrollkomisjoni) asjakohastele koosolekutele, et ta saaks pakkuda Euroopa Parlamendile sisendeid ameti pädevusvaldkonna teadusküsimustes.

ELi asutused, nõuande- ja teadusasutused

EFSA ja teised ELi asutused teevad regulaarselt koostööd ühiste teadusväljundite osas, pakuvad üksteisele tuge ning vahetavad üksteise töö toetamiseks teadusandmeid.

EFSA on sõlminud koostöölepingud (vastastikuse mõistmise memorandumid) oma kolme peamise ELi asutusest partneriga:

  • Euroopa Ravimiamet, et edenda koostööd seotud valdkondades (nt veterinaarravimid) ja optimeerida riskihindamiskäsitlusi kogu ELis;
  • Euroopa Kemikaaliamet, et arendada veelgi teabevahetust, koostööd ja vastastikust mõistmist ning kehtestada toiduohutuse kontekstis kasutatavate ainetega seotud tegevuse tavad;
  • Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, et tõhustada koostööd ja teadusteabe vahetamist toiduohutuse, nakkushaiguste, nakkushaiguste ennetamise ja hädaolukordadele reageerimise valdkonnas.
  • EFSA on sõlminud järjestikused koostöölepingud Euroopa Komisjoni sisese teadustalituse, Teadusuuringute Ühiskeskusega, et tugevdada koostööd toidu- ja söödaohutuse, loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise ning toitumise valdkonnas.
  • EFSA uurib praegu koostöövõimalusi Euroopa Keskkonnaametiga keskkonnariskide hindamise valdkondades.

EFSA jagab teaduslikku teavet Euroopa Komisjoni regulatiivkomiteedega, alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteega ning kahe alalise muu kui toiduvaldkonna komiteega (tarbijaohutuse komitee ning tervise-, keskkonna- ja uute riskide teaduskomiteega). Komisjon on avaldanud seda liiki teaduskoostöö suunised.