Skip to main content

EU:n toimielimet ja virastot

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) pitää säännöllisesti yhteyttä EU:n elintarviketurvallisuusjärjestelmän riskinhallinnasta ja päätöksenteosta vastaaviin: Euroopan komissioon, Euroopan parlamenttiin ja EU:n jäsenvaltioihin. Ne ovat EFSAn tieteellisen neuvonnan pääasiallisia käyttäjiä.

Lisäksi EFSA on yhteydessä muihin EU:n virastoihin ja elimiin, jotka tekevät tieteellisiä arviointeja, tutkimusta ja tiedonkeruuta EFSAn työhön liittyvillä aloilla, joita ovat esimerkiksi kemikaaliturvallisuus, mikrobiologinen turvallisuus, rehu, ympäristö sekä ihmisten ja eläinten terveys.

EU:n toimielimet: riskinhallinta ja päätöksenteko

EU:ssa riskinhallinnasta vastaavat laativat EU-politiikat ja tekevät päätöksiä elintarvikeketjuun liittyvien riskien ehkäisystä ja torjunnasta, myös kansainvälisissä yhteyksissä, kuten kaupankäynnissä.

 • Nämä tahot hyväksyvät elintarvikkeiden tai rehun turvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön tai tarkistavat sitä. Ne päättävät, hyväksytäänkö säännellyt aineet, kuten torjunta-aineet ja elintarvikkeiden lisäaineet. Lisäksi ne laativat uusia politiikkoja esimerkiksi kloonauksen tai synteettisten elintarvikkeiden kaltaisilla uusilla aloilla.
 • Vuoropuhelu EFSAn ja EU:n riskinhallinnasta vastaavien kanssa varmistaa, että EFSAn tieteellinen neuvonta on hyödyllistä ja oikea-aikaista ja antaa luotettavan tieteellisen pohjan elintarvikeketjun riskinhallinnalle niin tavallisissa olosuhteissa kuin elintarvikkeisiin liittyvissä hätätilanteissa. EFSAn tieteelliset lausunnot ja neuvonta tukevat riskinhallinnasta vastaavien työtä, ja niitä hyödynnetään usein suoraan tietyissä poliitikoissa ja EU:n lainsäädännössä.
 • Euroopan komissio on keskeisessä asemassa EU:n tason riskinhallinnassa ja tekee valtaosan EFSAlle osoitetuista tieteellisistä lausuntopyynnöistä. EFSA tekee yhteistyötä komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (SANTE) kanssa. Nämä elimet keskustelevat pyyntöjen tietyistä vaatimuksista, priorisoivat tieteellistä työtä ja edesauttavat sitä, että lainsäädännöllisissä määräajoissa pysytään. Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto on edustettuna EFSAn johtokunnassa, ja pääosaston edustajat osallistuvat säännöllisesti EFSAn tieteellisiin kokouksiin ja sidosryhmäkokouksiin tarkkailijoina.
 • Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalla (ENVI) on tärkeä lainsäädännöllinen asema useimmilla EFSAn toimialaan kuuluvilla elintarvikealan osa-alueilla. EFSAn toiminnanjohtaja tiedottaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle vuosittain EFSAn tekemästä työstä ja tulevista prioriteeteista sekä vastaa Euroopan parlamentin jäsenten kysymyksiin.
 • Lisäksi EFSA kutsutaan muiden valiokuntien (maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan) oleellisiin kokouksiin, jotta se voi antaa parlamentille tietoa erikoisaloihinsa kuuluvista tieteellisistä kysymyksistä.

EU:n virastot, neuvoa-antavat elimet ja tutkimusorganisaatiot

EFSA ja muut EU:n virastot tekevät säännöllistä yhteistyötä yhteisissä tieteellisissä selvityksissä, tukevat toisiaan ja antavat toistensa työtä helpottavaa tieteellistä tietoa.

 • EFSA kuuluu EU:n virastojen verkostoon, joka toimii foorumina yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja uutta kehitystä koskevien näkemysten ja kokemusten vaihtoa varten.
 • EFSA on tieteellistä neuvontaa antavien EU:n virastojen verkoston (EU-ANSAn) jäsen.

EFSAlla on yhteistyösopimuksia (yhteistoimintamuistioita) kolmen pääasiallisen EU-kumppaniviraston kanssa. Nämä ovat:

 • Euroopan lääkevirasto: tavoitteena on lisätä yhteistyötä asianomaisilla osa-alueilla (esim. eläinlääkkeet) ja optimoida riskinarvioinnin lähestymistavat EU:ssa.
 • Euroopan kemikaalivirasto: tavoitteena on lisätä tietojenvaihtoa, yhteistyötä ja yhteisymmärrystä sekä laatia työkäytäntöjä elintarviketurvallisuuteen liittyville aineille.
 • Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus: tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja vaihtaa tieteellistä tietoa elintarviketurvallisuudesta, tartuntataudeista, infektiotautien torjunnasta ja hätätilannetoimista.
 • EFSA on allekirjoittanut peräkkäiset yhteistyösopimukset Euroopan komission oman yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Niiden tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä elintarvike- ja rehuturvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvien terveyden ja kasvinravitsemuksen aloilla.
 • EFSA tutkii parhaillaan yhteistyötä EEA:n kanssa ympäristöriskien arvioinnin saralla.

EFSA jakaa tieteellistä tietoa Euroopan komission sääntelykomiteoiden kanssa. Näitä ovat pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea ja kaksi pysyvää komiteaa, jotka eivät liity elintarvikkeisiin (kuluttajien turvallisuutta käsittelevä komitea ja terveys- ja ympäristöriskejä sekä kehittymässä olevia riskejä käsittelevä komitea). Komissio on julkaissut ohjeet tämäntyyppistä tieteellistä yhteistyötä varten.