Skip to main content

Mednarodni okvir

Težave z varnostjo hrane so pogosto globalne narave. Na ureditve glede varnosti hrane na lokalni, nacionalni in regionalni ravni lahko vplivajo mednarodna trgovina, potovanja, migracije in celo podnebne spremembe.

Agencija EFSA je vzpostavila tesne delovne stike z agencijami na področju hrane iz različnih delov sveta in mednarodnimi organizacijami.

Mednarodne organizacije

Agencija EFSA podpira Evropsko unijo pri njenih mednarodnih zavezah tako, da Združenim narodom zagotavlja znanstveno in tehnično svetovanje pri dejavnostih, povezanih s kodeksom Codex Alimentarius.

Tretje države

Agencija EFSA še naprej utrjuje odnose s svojimi partnerji z vsega sveta.

  • Včasih sklene formalne sporazume z regulativnimi agencijami s pooblastili za ocenjevanje tveganja, na primer v Avstraliji, Kanadi, na Japonskem, Novi Zelandiji in v ZDA.
  • Sodelovanje z drugimi partnerji v mnogih drugih državah (vključno z Brazilijo, Čilom, Kitajsko, Hongkongom, Korejo, Malezijo, Singapurjem, Tajsko in Tajvanom) se krepi z izmenjavo izkušenj, delovnih programov in mnenj na področju ocenjevanja tveganja glede varnosti hrane.

Širitev EU

Država prosilka mora pred pridružitvijo EU izpolniti nekatere zahteve. Težave z varnostjo hrane imajo pomembno vlogo v pristopnih pogajanjih za članstvo v EU.

  • Agencija EFSA od leta 2005 sodeluje z državami, ki se pripravljajo na pristop k EU. Trenutno so države kandidatke naslednje: Črna gora, Republika Severna Makedonija, Srbija, Turčija in Albanija. Bosna in Hercegovina ter Kosovo* imata status potencialnih kandidatk.
  • Na podlagi predpristopnih programov agencije EFSA, ki se financirajo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), obstajajo obsežne povezave med agencijo EFSA in agencijami za varnost hrane iz teh držav. Programi so namenjeni povečanju pripravljenosti nacionalnih organov na morebitno prihodnje sodelovanje z agencijo EFSA v vlogi polnopravnih članov EU.

* To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je skladno z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o Deklaraciji o neodvisnosti Kosova.

Dokumenti

Sosedstvo EU

Varnost hrane je pomemben element evropske sosedske politike (ESP) EU. EU v okviru ESP sodeluje z južnimi in vzhodnimi sosedami, da bi dosegla najtesnejše politično partnerstvo in najvišjo stopnjo gospodarskega povezovanja.

  • Ozaveščenost držav sosedstva o predpisih in postopkih EU na področju varnosti potrošnikov, vključno z odzivanjem na prehransko krizo, ter prost pretok hrane/krme sta ključnega pomena za varnost potrošnikov, pri tem pa spodbujata regionalno trgovino. Da lahko te države svoje sisteme čim bolj uskladijo s sistemi v Evropi, potrebujejo informacije o agenciji EFSA, oceni tveganja in obvestilih o tveganju ter evropskem sistemu za varnost hrane.
  • Agencija EFSA je s sosednjimi državami EU začela sodelovati februarja 2014 v okviru programa, financiranega iz Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (ENPI). V okviru tega programa si dejavno prizadeva, da bi v svoje delo bolj vključila naslednje države: Alžirijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Egipt, Gruzijo, Izrael, Jordanijo, Libanon, Libijo, Moldavijo, Maroko, Palestino**, Tunizijo in Ukrajino.

** Ta označba ne pomeni priznanja palestinske države in ne posega v posamezna stališča držav članic o tem vprašanju.

Dokumenti