Skip to main content
Polski pl

Na czym polega nasza praca?

EFSA podejmuje większość swoich prac w zakresie przetwarzania wniosków o doradztwo naukowe składane przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i państwa członkowskie UE.

Prowadzimy również prace naukowe z własnej inicjatywy, w szczególności w celu badania pojawiających się kwestii i nowych zagrożeń oraz aktualizacji naszych metod i podejść do oceny. Są to tzw. zadania własne.

  • EFSA organizuje swój program prac (roczny i wieloletni) zgodnie z priorytetami uzgodnionymi z Komisją Europejską i innymi partnerami, przy uwzględnieniu dostępnych zasobów.
  • Prowadzimy ścisłe konsultacje, aby zapewnić, że nasz program uzupełnia programy naszych partnerów – w szczególności organów krajowych i agencji bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE – oraz aby uniknąć nakładania się i powielania prac i podejmowanych działań.
  • Za doradztwo naukowe EFSA odpowiadają panele naukowe i komitet naukowy, których członkowie są mianowani w drodze otwartej procedury wyboru.
  • Pracownicy EFSA mogą również opracowywać wyniki badań naukowych w imieniu Urzędu, takie jak wzajemna weryfikacja oceny substancji czynnych w pestycydach lub odpowiedzi na pilne wnioski o doradztwo. Pracownicy EFSA monitorują i analizują również informacje i dane dotyczące zagrożeń biologicznych, chemicznych substancji zanieczyszczających, spożycia żywności i pojawiających się zagrożeń.

Zasady i praktyki

EFSA przestrzega szeregu zasad i praktyk, aby zapewnić doskonałość naszej pracy. Zalicza się do nich:

  • zobowiązanie do otwartości i przejrzystości we wszystkich naszych działaniach;
  • opracowanie kompleksowego zbioru dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka, który będzie stanowił wytyczne dla ekspertów komitetu i panelu naukowego;
  • system zarządzania jakością, który stale monitoruje i podnosi jakość pracy naukowej EFSA. Obejmuje to systemy samooceny i informacji zwrotnej od klientów, które zapewniają stały rozwój i ciągłe doskonalenie procesów naukowych; system zarządzania jakością – EFSA otrzymał certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokim poziomie jakości;
  • przeglądy i kontrole przeprowadzane przez audytora wewnętrznego podlegającego komitetowi ds. audytu zarządu EFSA, który doradza kierownictwu wyższego szczebla w zakresie możliwych usprawnień praktyk roboczych.
  • Ocena zewnętrzna: Rozporządzenie ustanawiające EFSA zobowiązuje Urząd do zlecania niezależnych zewnętrznych ocen swojej pracy i praktyk roboczych. W oparciu o te oceny zarząd wydaje zalecenia dotyczące przyszłych planów i strategii zarządzania EFSA. Trzecia i niedawno przeprowadzona ocena została zakończona w 2018 r. i obejmowała okres od 2011 do 2016 roku.
  • System zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem, który ma na celu ciągłą poprawę warunków pracy i zapewnienie zrównoważonego biznesu. Regularne audyty zewnętrzne poświadczają, że system jest w pełni zgodny z odpowiednimi normami i przepisami w tej dziedzinie (tj. BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 i rozporządzeniem EMAS).

Ponadto Urząd jest prawnie zobowiązany do przestrzegania prawodawstwa Unii Europejskiej w kwestiach takich jak publiczny dostęp do dokumentów.