Skip to main content
cs Čeština

O nás

Kdo jsme

Jsme agentura Evropské unie, která byla zřízena v roce 2002, aby působila jako nestranný zdroj vědeckého poradenství pro subjekty, které se zabývají řízením rizik, a poskytovala informace o rizicích souvisejících s potravinovým řetězcem. Spolupracujeme se zainteresovanými stranami za účelem podpory soudržnosti vědeckého poradenství EU. Poskytujeme vědecký základ pro právní předpisy s cílem chránit evropské spotřebitele před riziky souvisejícími s potravinami – od zemědělce ke spotřebiteli.

Jak pracujeme

Jádrem naší činnosti je shromažďování, vyhodnocování a integrování vědeckých poznatků s cílem nalézt odpovědi na otázky týkající se rizik. Výsledkem naší práce je vědecké poradenství subjektům, které se zabývají řízením rizik. Toto vědecké poradenství je výsledkem spolupráce nezávislých odborníků a zaměstnanců úřadu EFSA. Vše, co děláme, zohledňuje hodnoty úřadu – nejvyšší vědeckou úroveň, nezávislost, otevřenost, odpovědnost a spolupráci. Transparentnost našich procesů společně s našimi činnostmi v oblasti zapojení dalších subjektů umožňuje zainteresovaným stranám kontrolu naší práce a interakci s námi formou otevřeného a rovnocenného dialogu. O rizicích v potravinovém řetězci informujeme nezávisle a způsobem, který splňuje potřeby našich cílových skupin. Společně s partnery ze členských států budujeme evropský znalostní ekosystém pro oblast bezpečnosti potravin, v němž jsou bezpečné potraviny základem zdravé stravy a udržitelných potravinových systémů.

S kým spolupracujeme

Našimi hlavními partnery, co se týče poznatků, jsou nezávislí odborníci a příslušné organizace. Na podporu těchto vztahů intenzivně spolupracujeme s organizacemi pro hodnocení rizik v členských státech prostřednictvím poradního sboru, národních kontaktních míst a našich vědeckých sítí. Rovněž spolupracujeme s dalšími agenturami EU, mezinárodními organizacemi a hodnotiteli rizik ve třetích zemích s cílem zvýšit dosah našich činností a posílit vliv v oblasti bezpečnosti potravin. Z naší práce mají v konečném důsledku prospěch občané EU: jsme s nimi a s našimi zúčastněnými subjekty v kontaktu prostřednictvím celé řady platforem a fór.

Práce úřadu EFSA většinou probíhají v reakci na žádosti Evropské komise, Evropského parlamentu a členských států EU o vědecké poradenství.

Provádíme také vědeckou práci z vlastního podnětu, zejména v oblasti zkoumání vznikajících problémů a nových rizik a aktualizace našich metod a přístupů hodnocení. Jedná se o tzv. tvorbu vlastních úkolů.

  • Úřad EFSA organizuje svůj pracovní program – roční a víceletý – podle priorit dohodnutých s Evropskou komisí a dalšími partnery a s ohledem na dostupné zdroje.
  • Úzce konzultujeme s cílem zajistit, aby náš program doplňoval program našich partnerů, zejména vnitrostátních orgánů a agentur pro bezpečnost potravin v členských státech EU, a s cílem zamezit překrývání a zdvojování práce a úsilí.
  • Vědecké poradenství úřadu EFSA poskytují většinou jeho vědecké komise a vědecký výbor, jejichž členové jsou jmenováni v otevřeném výběrovém řízení.
  • Zaměstnanci úřadu EFSA mohou rovněž jménem agentury vypracovávat vědecké výstupy, například vzájemná hodnocení posouzení účinných látek v pesticidech nebo odpovědi na naléhavé žádosti o poradenství. Zaměstnanci úřadu EFSA rovněž sledují a analyzují informace a údaje o biologických nebezpečích, chemických kontaminujících látkách, spotřebě potravin a vznikajících rizicích.

Zásady a postupy

Úřad EFSA se řídí řadou zásad a postupů, jejichž cílem je zajistit vysokou úroveň naší práce. Patří mezi ně:

  • Závazek k otevřenosti a transparentnosti při veškeré naší práci.
  • Vytvoření komplexního souboru osvědčených postupů hodnocení rizik, jimiž se budou řídit naši odborníci z vědeckého výboru a vědeckých komisí.
  • Systém řízení kvality, který neustále sleduje a posiluje kvalitu vědecké práce úřadu EFSA. Patří sem systémy sebehodnocení a zpětné vazby uživatelů, které zajišťují, že vědecké procesy jsou vyvíjeny důsledně a neustále jsou vylepšovány. Systému řízení kvality úřadu EFSA byl udělen certifikát ISO 9001:2015, mezinárodní norma řízení kvality.
  • Přezkumy a inspekce, které provedl interní auditor podávající zprávy výboru správní rady úřadu EFSA pro audit, který poskytuje poradenství nejvyššímu vedení v oblasti možných zlepšení pracovních postupů.
  • Externí hodnocení: Podle zakládajícího nařízení úřadu EFSA má úřad povinnost zadávat nezávislá externí hodnocení své práce a pracovních postupů. Na základě těchto hodnocení vydává správní rada doporučení ohledně budoucích plánů a strategií řízení úřadu EFSA. Třetí a nejnovější hodnocení bylo dokončeno v roce 2018 a zahrnovalo období let 2011 až 2016.
  • Systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, jehož cílem je neustálé zlepšování pracovních podmínek a zajištění udržitelné činnosti. Pravidelné audity třetích stran potvrzují, že systém je plně v souladu s příslušnými normami a nařízeními v dané oblasti (tj. BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 a nařízení EMAS).

Kromě toho je úřad ze zákona vázán právními předpisy Evropské unie v otázkách, jako je přístup veřejnosti k dokumentům.