Skip to main content
Latviešu

Par mums

Kas mēs esam

Mēs esam 2002. gadā izveidota Eiropas Savienības aģentūra, kas kalpo kā objektīvs zinātnisku ieteikumu avots riska pārvaldītājiem un informē par riskiem saistībā ar pārtikas aprites ķēdi. Mēs sadarbojamies ar ieinteresētajām personām, lai veicinātu ES zinātnisko ieteikumu saskaņotību. Mēs nodrošinām zinātnisko pamatu normatīvajiem aktiem, lai aizsargātu Eiropas patērētājus no riskiem saistībā ar pārtiku – no lauka līdz galdam.

Kā mēs darbojamies

Mūsu darbības būtība ir zinātnisko pierādījumu vākšana, novērtēšana un integrēšana, lai atbildētu uz jautājumiem par riskiem. Mūsu darba rezultāts ir riska pārvaldītājiem zinātniski ieteikumi, ko kopīgi izstrādā neatkarīgi eksperti un EFSA darbinieki. Visā mūsu darbā mēs vadāmies pēc izcilības, neatkarības, atklātības, pārskatatbildības un sadarbības vērtībām. Mūsu procesu pārredzamība, kā arī mūsu iesaistes darbības ļauj ieinteresētajām personām rūpīgi pārbaudīt mūsu darbu un mijiedarboties ar mums atklātā dialogā ar vienlīdzīgiem noteikumiem. Mēs informējam par riskiem pārtikas aprites ķēdē neatkarīgi un tādā veidā, kas atbilst mūsu auditorijas vajadzībām. Kopā ar mūsu dalībvalstu partneriem mēs veidojam Eiropas zināšanu ekosistēmu par pārtikas nekaitīgumu, nodrošinot drošu pārtiku kā pamatu veselīgam uzturam un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām.

Ar ko mēs sadarbojamies

Atsevišķi eksperti un kompetentas organizācijas ir mūsu galvenie zināšanu partneri. Lai veicinātu šīs attiecības, mēs intensīvi sadarbojamies ar dalībvalstu riska novērtēšanas organizācijām, izmantojot konsultatīvo forumu, valsts kontaktpunktus un mūsu zinātniskos tīklus. Tāpat mēs sadarbojamies ar citām ES aģentūrām, starptautiskām organizācijām un riska novērtētājiem trešās valstīs, lai palielinātu iesaisti un kopējo ietekmi uz pārtikas nekaitīgumu. ES pilsoņi ir galvenie mūsu darba labuma guvēji, jo mēs sadarbojamies ar viņiem un mūsu ieinteresētajām personām, izmantojot daudzas platformas un forumus.

Lielākā daļa EFSA darba tiek veikta, atbildot uz Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstu zinātnisko ieteikumu pieprasījumiem.

Mēs veicam zinātnisko darbu arī pēc savas iniciatīvas, jo īpaši, lai izskatītu aktuālus jautājumus un jaunus apdraudējumus un atjauninātu mūsu novērtēšanas metodes un pieejas, t. i., pildām pašas iestādes izvirzītus uzdevumus.

  • EFSA organizē savu gada un daudzgadu darba programmu saskaņā ar prioritātēm, par kurām ir panākta vienošanās ar Eiropas Komisiju un citiem partneriem, ņemot vērā pieejamos resursus.
  • Mēs rūpīgi apspriežamies, lai nodrošinātu, ka mūsu programma papildina mūsu partneru – jo īpaši valstu iestāžu un pārtikas nekaitīguma aģentūru ES dalībvalstīs – programmas, un lai izvairītos no darba un pūļu pārklāšanās un dublēšanās.
  • EFSA zinātniskos ieteikumus galvenokārt sniedz tās zinātnes ekspertu grupas un zinātniskā komiteja, kuras locekļus ieceļ atklātā atlases procedūrā.
  • EFSA darbinieki aģentūras vārdā var arī sagatavot zinātniskus rezultātus, piemēram, pesticīdu aktīvo vielu novērtējuma salīdzinošo novērtējumu, vai atbildēt uz steidzamiem ieteikumu pieprasījumiem. EFSA darbinieki arī uzrauga un analizē informāciju un datus par bioloģiskajiem apdraudējumiem, ķīmiskajiem piesārņotājiem, pārtikas patēriņu un jauniem riskiem.

Principi un darba prakse

EFSA ievēro vairākus principus un praksi, kuras mērķis ir nodrošināt mūsu darba izcilību. Tie ir šādi:

  • Apņemšanās ievērot atklātību un pārredzamību visos mūsu darbos.
  • Visaptveroša labas riska novērtēšanas prakses kopuma izstrāde, lai virzītu mūsu zinātnisko komiteju un ekspertu grupas ekspertus.
  • Kvalitātes vadības sistēma (KVS), kas pastāvīgi uzrauga un stiprina EFSA zinātniskā darba kvalitāti. Tas ietver pašpārbaudes un klientu atsauksmju sistēmas, kas nodrošina konsekventu un nepārtrauktu zinātnisko procesu pilnveidošanu. EFSA KVS ir piešķirts starptautiskā kvalitātes pārvaldības standarta ISO 9001:2015 sertifikāts.
  • Revīzijas un pārbaudes, ko iekšējais revidents veic, ziņojot EFSA valdes Revīzijas komitejai, kura konsultē augstāko vadību par iespējamiem darba prakses uzlabojumiem.
  • Ārējais novērtējums: EFSA dibināšanas regula uzliek Iestādei pienākumu veikt sava darba un darba prakses neatkarīgu ārēju novērtējumu. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, valde sniedz ieteikumus par EFSA turpmākajiem pārvaldības plāniem un stratēģijām. Trešais un jaunākais novērtējums tika pabeigts 2018. gadā, un tas aptvēra laikposmu no 2011. gada līdz 2016. gadam.
  • Veselības, drošības un vides (HSE) pārvaldības sistēma, kuras mērķis ir nepārtraukti uzlabot darba apstākļus un nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Regulāras trešo personu revīzijas apliecina, ka sistēma pilnībā atbilst attiecīgajiem standartiem un noteikumiem šajā jomā (t. i., BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 un EMAS regulai).

Turklāt Iestādei ir juridiski saistoši Eiropas Savienības tiesību akti par tādiem jautājumiem kā publiska piekļuve dokumentiem.