Skip to main content

O nas

Kdo smo?

Smo agencija Evropske unije, ustanovljena leta 2002, da bi služila kot nepristranski vir znanstvenega svetovanja odgovornim osebam za obvladovanje tveganja in obveščala o tveganjih, povezanih s prehransko verigo. Sodelujemo z zainteresiranimi stranmi pri spodbujanju skladnosti znanstvenega svetovanja v EU. Zagotavljamo znanstveno podlago za zakone in predpise o zaščiti evropskih potrošnikov pred tveganji, povezanimi s hrano – od vil do vilic.

Kako delamo?

V ospredju naših dejavnosti je zbiranje, ocenjevanje in združevanje znanstvenih dokazov pri iskanju odgovorov na vprašanja o tveganjih. Rezultat našega dela so znanstveni nasveti, namenjeni odgovornim osebam za obvladovanje tveganja, ki jih skupaj pripravijo neodvisni strokovnjaki in uslužbenci agencije EFSA. Pri delu nas vodijo vrednote odličnosti, neodvisnosti, odprtosti, odgovornosti in sodelovanja. Zaradi preglednosti naših postopkov in dejavnosti sodelovanja lahko zainteresirane strani natančno nadzirajo naše delo in z nami vodijo odprt dialog pod enakopravnimi pogoji. O tveganjih v prehranski verigi obveščamo neodvisno in na način, ki ustreza potrebam našega občinstva. Skupaj s partnerji iz držav članic smo zgradili evropski ekosistem znanja o varnosti hrane, v katerem je skrb za varno hrano osnova za zdravo prehrano in trajnostne prehranske sisteme.

S kom sodelujemo?

Naši glavni partnerji znanja so neodvisni strokovnjaki in pristojne organizacije. Za spodbujanje teh odnosov intenzivno sodelujemo z različnimi organizacijami iz držav članic, ki izvajajo ocene tveganja, prek svetovalnega foruma, nacionalnih kontaktnih točk in naših znanstvenih mrež. Prav tako sodelujemo z drugimi agencijami EU, mednarodnimi organizacijami in odgovornimi organi za oceno tveganja v tretjih državah, da bi povečali domet in skupni vpliv na področju varnosti hrane. Nenazadnje pa imajo največ koristi od našega dela državljani EU: z njimi in našimi zainteresiranimi stranmi sodelujemo v okviru številnih platform in forumov.

Večino dela agencije EFSA predstavlja odzivanje na zaprosila Evropske komisije, Evropskega parlamenta in držav članic EU za znanstveno svetovanje.

Prav tako izvajamo znanstveno delo na lastno pobudo, zlasti da preučimo pojavljajoča se vprašanja in nove nevarnosti ter posodobimo svoje metode ocenjevanja in pristope k ocenjevanju. To imenujemo „samododeljevanje nalog“.

  • Agencija EFSA svoj letni in večletni delovni program organizira glede na prednostne naloge, o katerih se je dogovorila z Evropsko komisijo in drugimi partnerji, pri tem pa upošteva razpoložljive vire.
  • Skrbno se posvetujemo ter tako zagotovimo, da naš program dopolnjuje programe naših partnerjev – zlasti nacionalnih organov in agencij za varnost hrane v državah članicah EU –, ter se izognemo prekrivanju in podvajanju dela in prizadevanj.
  • Znanstveno svetovanje agencije EFSA izvajajo zlasti znanstveni sveti in znanstveni odbor, katerih člani so imenovani z odprtim izbirnim postopkom.
  • Znanstvene prispevke, kot so medsebojni strokovni pregledi ocen aktivnih snovi v pesticidih ali odzivi na nujna zaprosila za znanstveno svetovanje, lahko v imenu agencije EFSA pripravi tudi njeno osebje. To osebje prav tako nadzira in analizira informacije in podatke o bioloških tveganjih, kemičnih kontaminantih, porabi živil in nastajajočih tveganjih.

Načela in prakse

Agencija EFSA upošteva številna načela in prakse, ki so namenjeni zagotavljanju odličnosti njenega dela. Mednje spadajo:

  • Zaveza k odprtosti in preglednosti na vseh področjih njenega dela.
  • Priprava celovite zbirke dobrih praks ocenjevanja tveganja, s katerimi se usmerja delo njenega znanstvenega odbora in znanstvenih svetov.
  • Sistem vodenja kakovosti, s katerim se stalno spremlja in izboljšuje kakovost znanstvenega dela agencije EFSA. To vključuje sisteme za samopregledovanje in povratne informacije strank, ki zagotavljajo, da se znanstveni postopki dosledno razvijajo in redno izboljšujejo. Agencija EFSA je za svoj sistem vodenja kakovosti pridobila certifikat ISO 9001:2015, kar pomeni, da sistem izpolnjuje zahteve mednarodnega standarda za vodenje kakovosti.
  • Pregledi in inšpekcijski pregledi, ki jih izvede notranji revizor, ki poroča revizijskemu odboru upravnega odbora agencije EFSA, ta pa svetuje višjemu vodstvu o morebitnih izboljšavah delovnih praks.
  • Zunanje ocene: agencija EFSA mora na podlagi svoje uredbe o ustanovitvi naročati neodvisne zunanje ocene svojega dela in delovnih praks. Upravni odbor na podlagi teh ocen pripravi priporočila za prihodnje načrte in strategije upravljanja agencije EFSA. Tretja in najnovejša ocena je bila zaključena leta 2018 in je obsegala obdobje med letoma 2011 in 2016.
  • Sistem upravljanja zdravja in varnosti ter okoljskega upravljanja, ki je namenjen stalnemu izboljševanju delovnih pogojev in zagotavljanju trajnostnega poslovanja. Z rednimi revizijami, ki jih opravljajo tretje osebe, se potrjuje, da je sistem popolnoma usklajen z ustreznimi standardi in predpisi s tega področja (tj. BS-OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 in uredbo o sistemu EMAS).

Poleg tega agencijo pri vprašanjih, kot je dostop javnosti do dokumentov, pravno zavezuje zakonodaja Evropske unije.