Skip to main content

Darba prakse

EFSA zinātnisko rezultātu darbplūsma sākas, kad EFSA saņem zinātniskā ieteikuma pieprasījumu vai sāk darboties pēc savas iniciatīvas, un beidzas, kad tā publicē savus konstatējumus.

Ir trīs galvenie posmi:

  1. Pieprasījums
  2. Novērtējums
  3. Pieņemšana

I. Pieprasījums

EFSA saņem zinātnisko ieteikumu pieprasījumus galvenokārt no Eiropas Komisijas, kā arī no Eiropas Parlamenta vai dalībvalstīm. Pieprasījumā ir izklāstīts, kas tiek prasīts no EFSA: problēma, darba uzdevums, termiņš un tā tālāk.

  • Saņemot pieprasījumu, EFSA izskata tā saturu, apspriež to ar Komisiju un risina visus jautājumus, kas jāprecizē, piemēram, vai termiņš ir reālistisks. Pēc šīm apspriedēm EFSA un Komisija vienojas par pilnvarām, kas ietver galīgo uzdevuma ietvaru un savstarpēji saskaņoto termiņu.
  • Attiecībā uz tirgus pieteikumiem EFSA apstiprina/pārbauda pieteikuma pilnīgumu un var pieprasīt no pieteikuma iesniedzēja vairāk zinātniskas informācijas.

Pēc tam piešķir pilnvaras vienai no EFSA zinātnes ekspertu grupām vai tās zinātniskajai komitejai, un to padara pieejamu OpenEFSA portālā.

II. Novērtējums

Riska novērtējuma veikšanai EFSA parasti izveido ekspertu darba grupu.

  • Darba grupa, kurā parasti ietilpst ekspertu grupas locekļi un papildu zinātnieki no specializētām jomām, novērtē pieejamo zinātnisko informāciju, kas var ietvert dalībvalstu, pētniecības institūtu vai uzņēmumu sniegtos datus. Ja ir vajadzīga papildu informācija, tā var izmantot EFSA datu vākšanas tīklus vai izsludināt atklātu uzaicinājumu iesniegt datus EFSA tīmekļa vietnē.
  • Attiecībā uz uzņēmumu pieteikumiem EFSA var pieprasīt vairāk datu tieši no pieteikuma iesniedzēja – tādā gadījumā līdz brīdim, kad tie tiek iesniegti, tiek apturēts regulatīvā grafika īstenošanas laiks.
  • Darba grupa izstrādā projektu un iesniedz to apspriešanai ekspertu grupai.

Mēs bieži rīkojam sabiedriskas apspriešanas par projekta rezultātiem un tad izskatām komentārus pārskatītajā dokumentā.

III. Pieņemšana

  • Novērtējumu pieņem ekspertu grupas locekļu vairākums attiecīgās darba grupas plenārsēdē, un jebkurš mazākuma viedoklis tiek ierakstīts.
  • Ja ekspertu grupa to nepieņem, dokumentu nosūta atpakaļ darba grupai tālākai izskatīšanai un pārskatīta projekta sagatavošanai pieņemšanai nākamajā plenārsēdē.

Rezultāti, kas parasti ir zinātnisks atzinums, bet var būt paziņojums, vadlīniju dokuments vai cita veida rezultāts, pēc tam tiek publicēti EFSA tīmekļa vietnē EFSA Vēstnesī – mūsu atvērtās piekļuves tiešsaistes zinātniskajā žurnālā.