Skip to main content

Prattika Multilingwi tal-EFSA

Bħala parti mill-ambjent istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, l-EFSA tippromwovi n-natura multilingwi tal-Unjoni u tissottoskrivi għall-politika tal-lingwa tal-Unjoni Ewropea. Il-multilingwiżmu huwa ankrat fir-Regolament Nru 1 tal-1958 li jiddetermina l-lingwi li għandhom jintużaw fil-Komunità Ekonomika Ewropea1 u f’leġiżlazzjoni primarja oħra tal-UE2.

L-EFSA temmen li l-aċċess għall-informazzjoni b’lingwa magħrufa jippermetti lill-partijiet ikkonċernati u liċ-ċittadini jieħdu sehem fil-proċess demokratiku tal-UE b’mod trasparenti. Konsegwentement, l-EFSA hija impenjata li tipprovdi informazzjoni f’kemm jista’ jkun lingwi differenti sabiex il-partijiet ikkonċernati kollha u ċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jifhmu x-xogħol li nagħmlu.

F’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew dwar l-użu tal-lingwi uffiċjali tal-UE fil-komunikazzjoni mal-pubbliku, fl-2018 il-Bord tat-Tmexxija tal-EFSA adotta politika multilingwi għall-involviment ġenerali tal-partijiet ikkonċernati u l-istrateġija ta’ komunikazzjoni tar-riskju tiegħu.

[1] Ir-Regolament Nru 1, li jiddetermina l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea, ĠU P 017, 6.10.1958, p. 385. 
[2] Ara l-Artikolu 3(3) tal-Verżjoni kkonsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; l-Artikolu 20(2d) u l-Artikolu 24 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni kkonsolidata); l-Artikolu 21 u l-Artikolu 41(4) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Prattika multilingwi

Il-maġġoranza tal-materjal ta’ komunikazzjoni tal-EFSA hija disponibbli fuq is-sit web tal-EFSA (www.efsa.europa.eu) fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE (23). It-traduzzjonijiet huma aċċessibbli jew direttament fuq il-verżjonijiet lingwistiċi rilevanti tal-paġni jew billi tinbidel il-lingwa awtomatika fil-menu li jinżel preżenti fir-rokna ta’ fuq tal-lemin ta’ kull paġna.

F’konformità mad-deċiżjoni dwar ir-reġim lingwistiku tal-EFSA, l-Ingliż huwa l-lingwa ta’ ħidma primarja tal-Awtorità u l-lingwa awtentika għad-dokumenti maħruġa mill-Awtorità. Id-dokumenti u l-pubblikazzjonijiet disponibbli f’lingwi uffiċjali oħra tal-UE jiġu tradotti mill-verżjoni awtentika rilevanti bl-Ingliż, bl-użu ta’ taħlita ta’ traduzzjoni umana u awtomatika. L-EFSA tiddependi mis-servizzi taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea u minn tradutturi interni.

L-outputs xjentifiċi tal-EFSA bħalissa huma disponibbli bl-Ingliż biss, li hija l-lingwa primarja tax-xjenza fl-UE, u l-esperti tekniċi/xjentifiċi huma kapaċi jifhmu l-kontenut speċjalizzat tal-EFSA f’dik il-lingwa. Sommarji b’lingwaġġ sempliċi ta’ outputs xjentifiċi magħżula meqjusa li huma partikolarment rilevanti jew ta’ interess għall-pubbliku ġenerali huma disponibbli bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan u bl-Ispanjol.

Ħarsa ġenerali lejn il-kontenut għal kull udjenza fil-mira u l-lingwi disponibbli fuq is-sit web tal-EFSA

Udjenza fil-mira

Tip ta’ kontenut

Lingwi

Kanal/Għodda

Pubbliku ġenerali

 • Informazzjoni korporattiva (it-taqsima “Dwarna”, avviż legali, protezzjoni tad-data personali, aċċessibbiltà)
 • Aħbarijiet
 • Artikli ta’ prominenza

Il-lingwi uffiċjali kollha tal-UE

Sit web

 • Vidjos
 • Prodotti multimedjali (infografika, viżwalizzazzjoni tad-data, scrollers)

L-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan, l-Ispanjol

Sit web/YouTube/Kanali tal-media soċjali

 • Sommarji b'lingwaġġ sempliċi

L-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan, l-Ispanjol

Sit web/Ġurnal tal-EFSA

 • Suġġetti ta’ interess ġenerali

Il-lingwi uffiċjali kollha tal-UE

Sit web

 • Avviżi ta’ pożizzjonijiet vakanti

Ingliż

Sit web

 • Podcasts

Ingliż

Sit web/pjattaformi ta’ podcasts

 • Kampanji

Ingliż + lingwi magħżula

Sit web/Posters/Fuljetti ta’ tagħrif

Media

 • Stqarrijiet għall-istampa
 • Stejjer ta’ prominenza
 • Prodotti multimedjali
 • Mistoqsijiet Frekwenti (FAQs)
 • L-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan, l-Ispanjol (wara notifika minn qabel u abbażi tas-sensittività)
 • Il-lingwi uffiċjali kollha tal-UE (mal-pubblikazzjoni)

Sit web/Kanali tal-Media (uffiċċju tal-istampa)

 • Sommarji b'lingwaġġ sempliċi

L-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan, l-Ispanjol

Sit web/Kanali tal-Media

Partijiet ikkonċernati

 • Kampanji

Ingliż + lingwi magħżula

Sit web/Posters/Fuljetti ta’ tagħrif/Kanali tal-media soċjali/TV

 • Dikjarazzjonijiet ta’ Intenzjoni tal-Forum Konsultattiv tal-EFSA dwar l-indipendenza

Ingliż

Sit web

 • Dikjarazzjoni ta’ Impenn
 1.  

Ingliż + il-lingwi uffiċjali kollha tal-UE

Sit web

 • Dikjarazzjonijiet Annwali ta’ Interess
 1.  

Ingliż

Sit web

Forum Konsultattiv

 • Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija dwar l-operat tal-Forum Konsultattiv

 

 

Ingliż

Sit web

 • Rapport annwali
 • Pjan strateġiku
 • Pjan ta’ ħidma
 • Dikjarazzjonijiet Annwali ta’ Interess

Ingliż

Sit web

 • Outputs xjentifiċi
 • Rapporti tad-data

Ingliż

Sit web/Ġurnal tal-EFSA

 • Sommarji b'lingwaġġ sempliċi

L-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan, l-Ispanjol

Sit web/Ġurnal tal-EFSA

Bord tat-Tmexxija

 • Linji gwida għal Punti Fokali ġodda
 • Dikjarazzjonijiet Annwali ta’ Interess

Ingliż

Sit web

Xjenzati/Persunal xjentifiku/bordijiet u esperti xjentifiċi

Dikjarazzjonijiet Annwali ta’ Interess

IngliżSit web

Sit web

It-taqsimiet tas-sit web tal-EFSA li huma kkunsidrati ta’ rilevanza partikolari għall-pubbliku huma soġġetti għat-traduzzjoni umana u huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE (eż. it-taqsimiet “Dwarna”, avviż legali, dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà, protezzjoni tad-data personali, eċċ.).

It-traduzzjoni awtomatika awtomatizzata hija disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE għall-kontenut l-ieħor kollu, il-livelli tal-ibbrawżjar, il-menu, u l-oġġetti ta’ navigazzjoni tas-sit web.  Tiżdied dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà xierqa.

Jekk jogħġbok irreferi għat-tabella ta’ hawn fuq għal informazzjoni aktar dettaljata dwar id-disponibbiltà tal-verżjonijiet multilingwi għat-tipi differenti ta’ kontenut.

Media soċjali

L-Ingliż huwa l-lingwa li tipikament tintuża għall-kanali tal-media soċjali tagħna. Il-kontenut f’numru magħżul ta’ lingwi jista’ jiġi tradott abbażi tar-rilevanza u/jew l-interess tal-pubbliku.

Komunikazzjoni diretta mal-pubbliku

F’konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-EFSA tiżgura li ċ-ċittadini li jiktbu lill-Awtorità bil-lingwa uffiċjali tal-għażla tagħhom tal-UE jirċievu tweġiba bl-istess lingwa f’perjodu ta’ żmien raġonevoli (15-il jum tax-xogħol).

Aktar informazzjoni:

Konsultazzjonijiet pubbliċI

F’konformità mar-Regolament Fundatur tal-EFSA u l-politika tagħha dwar il-ftuħ u t-trasparenza, l-EFSA twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi dwar abbozzi ta’ outputs xjentifiċi sabiex tirċievi kontribut mill-komunità xjentifika u mill-partijiet ikkonċernati. Il-konsultazzjonijiet pubbliċi jiġu ppubblikati bl-Ingliż biss iżda l-parteċipanti jistgħu jibagħtu l-kontribut tagħhom bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE.

Akkwisti

Għax-xiri b’valur ta’ aktar minn EUR 143 000, l-EFSA tuża l-proċedura tas-sejħa miftuħa għall-offerti.

Is-sejħa miftuħa għall-offerti hija ppubblikata fil-verżjoni online tas-Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea – il-portal Funding & Tenders Portal – fejn l-informazzjoni bażika għall-offerti hija disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

L-operaturi ekonomiċi interessati huma mistiedna jissottomettu offerta f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għal xiri b’valur ta’ aktar minn EUR 15 000 u ugwali għal jew inqas minn EUR 143 000 l-EFSA tuża l- “proċedura ta’ akkwist negozjata” li tinvolvi l-istedina lill-kandidati tal-għażla tal-EFSA biex jissottomettu offerta. Il-lingwa/i użata/i għall-proċedura hija/huma definita/i fuq approċċ ta’ każ b’każ ibbażat fuq it-tip ta’ xiri u s-suq fil-mira u b’kunsiderazzjoni tad-deċiżjoni tal-EFSA dwar ir-reġim lingwistiku tagħha.

Għotjiet

L-EFSA tagħti għotjiet jew sussidji għal proġetti u attivitajiet li jikkontribwixxu għall-missjoni tal-EFSA permezz ta’ sejħiet għal proposti. Il-proposti jistgħu jiġu sottomessi fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, peress li l-lingwa ta’ ħidma tal-EFSA hija l-Ingliż, is-sottomissjoni ta’ proposti bl-Ingliż tħaffef il-proċess ta’ evalwazzjoni.

Rieżami tal-politika

L-EFSA se tkompli tirrieżamina din il-politika, tkejjel il-prestazzjoni tagħha, u tadattaha kif xieraq għad-domandi futuri tan-negozju u għall-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati u tal-pubbliku ġenerali.