Skip to main content

EFSA mitmekeelsus

Euroopa Liidu institutsioonilise keskkonna osana edendab Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) liidu mitmekeelsust ja toetab Euroopa Liidu keelepoliitikat. Mitmekeelsus on sätestatud 1958. aasta määrusega nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses1 kasutatavad keeled, ja muude ELi esmaste õigusaktidega2.

EFSA usub, et teabe kättesaadavus arusaadavas keeles võimaldab sidusrühmadel ja kodanikel läbipaistval viisil osaleda ELi demokraatlikus protsessis. Seetõttu on EFSA võtnud kohustuse esitada teavet võimalikult paljudes eri keeltes, et kõik sidusrühmad ja ELi kodanikud mõistaksid meie tegevust.

Kooskõlas Euroopa Ombudsmani soovitustega ELi ametlike keelte kasutamise kohta üldsusega suhtlemisel võttis EFSA juhatus 2018. aastal vastu mitmekeelsuse põhimõtted, mida kasutatakse sidusrühmade üldiseks kaasamiseks ja riskidest teavitamise strateegia puhul.

[1] Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, EÜT P 017, 6.10.1958, lk 385). 
[2] Vt Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versiooni artikli 3 lõige 3; Euroopa Liidu toimimise lepingu (konsolideeritud versioon) artikli 20 lõige 2d ja artikkel 24; Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 21 ja artikli 41 lõige 4.

Mitmekeelsus

Suurem osa EFSA teavitusmaterjalidest on kättesaadav EFSA veebisaidil (www.efsa.europa.eu) kõigis ELi ametlikes keeltes (23). Tõlked on kättesaadavad kas otse lehekülgede asjaomastes keeleversioonides või vaikekeele muutmise teel rippmenüüs, mis asub iga lehekülje ülemises parempoolses nurgas.

Vastavalt EFSA keelekorraldust käsitlevale otsusele on ameti peamine töökeel ja ameti väljastatud dokumentide autentne keel inglise keel. Teistes ELi ametlikes keeltes kättesaadavad dokumendid ja väljaanded tõlgitakse vastavast ingliskeelsest autentsest versioonist, kasutades inim- ja masintõlke kombinatsiooni. EFSA tugineb Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenustele ja asutusesisestele tõlkijatele.

EFSA teadusväljundid on praegu kättesaadavad ainult inglise keeles, mis on ELi teaduse peamine keel, ning tehnika- ja teaduseksperdid suudavad EFSA spetsiifilist sisu selles keeles mõista. Eriti oluliseks peetavate või üldsusele huvi pakkuvate valitud teadusväljundite tavakeelsed kokkuvõtted avaldatakse prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeles.

Sisu ülevaade sihtrühma ja kättesaadavate keelte kaupa EFSA veebisaidil

Sihtrühm

Sisu liik

Keeled

Kanal/tööriist

Üldsus

 • Äriteave (jaotis „Teave“, õigusteave, isikuandmete kaitse, juurdepääsetavus)
 • Uudised
 • Valitud artiklid 

Kõik ELi ametlikud keeled 

Veebisait

 • Videod
 • Multimeediatooted (infograafika, andmete visualiseeringud, kerimisribad)

inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania

Veebisait/YouTube/sotsiaalmeediakanalid

 • Kokkuvõtted tavakeeles

inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania

Veebisait/ EFSA Journal

 • Üldist huvi pakkuvad teemad

Kõik ELi ametlikud keeled

Veebisait

 • Vaba ametikoha teated

inglise

Veebisait

 • Netisaated

inglise

Veebisait/ netisaadete platvormid

 • Kampaaniad

inglise + valitud keeled

Veebisait/plakatid/teabelehed

Meedia

 • Pressiteated
 • Valitud lood
 • Multimeediatooted
 • KKK
 • inglise, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania (etteteatamise korral ja tundlikkuse alusel)
 • Kõik ELi ametlikud keeled (pärast avaldamist)

Veebisait/meediakanalid (pressibüroo)

 • Kokkuvõtted tavakeeles

inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania

Veebisait/meediakanalid 

Sidusrühmad

 • Kampaaniad

inglise + valitud keeled

Veebileht/plakatid/teabelehed/sotsiaalmeediakanalid/televisioon

 • EFSA nõuandva kogu tahteavaldused sõltumatuse kohta

inglise

Veebisait

 • Kohustuste deklaratsioon
 1.  

inglise keel + kõik ELi ametlikud keeled

Veebisait

 • Iga-aastased huvide deklaratsioonid
 1.  

inglise

Veebisait

Nõuandev kogu

 • Juhatuse otsus nõuandva kogu tegevuse kohta

 

 

inglise

Veebisait

 • Aastaaruanne
 • Strateegiakava
 • Tegevuskava
 • Iga-aastased huvide deklaratsioonid

inglise

Veebisait

 • Teadusväljundid
 • Andmearuanded

inglise

Veebisait / EFSA Journal

 • Kokkuvõtted tavakeeles

inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania

Veebisait / EFSA Journal

Juhatus

 • Uute teabekeskuste juhised
 • Iga-aastased huvide deklaratsioonid

inglise

Veebisait

Teadlased/teaduspersonal/ teaduskomisjonid ja eksperdid

Iga-aastased huvide deklaratsioonid

ingliseVeebisait

Veebisait

EFSA veebisaidi jaotised, mida peetakse üldsusele eriti oluliseks, tõlgitakse ja need on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes (nt jaotised „Teave“, õigusteave, juurdepääsetavuse avaldus, isikuandmete kaitse jne).

Automaatne masintõlge on saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes kogu muu sisu, sirvimistasandite, menüü- ja navigatsioonielementide jaoks.  Lisatud on asjakohane lahtiütlus.

Täpsemat teavet eri liiki sisu mitmekeelsete versioonide kättesaadavuse kohta leiate eespool esitatud tabelist.

Sotsiaalmeedia

Meie sotsiaalmeediakanalites kasutatakse tavaliselt inglise keelt. Teatud arvus keeltes esitatud sisu võidakse tõlkida avaliku asjakohasuse ja/või huvi alusel.

Otsene teabevahetus üldsusega

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga tagab EFSA, et kodanikud, kes kirjutavad ametile enda valitud ELi ametlikus keeles, saavad vastuse samas keeles mõistliku aja jooksul (15 tööpäeva).

Lisateave

Avalikud konsultatsioonid

Kooskõlas EFSA asutamismääruse ning avatuse ja läbipaistvuse poliitikaga korraldab EFSA teadusväljundite kavandite teemal avalikke konsultatsioone, et saada teaduskogukonnalt ja sidusrühmadelt tagasisidet. Avalikud konsultatsioonid avaldatakse ainult inglise keeles, kuid osalejad võivad saata oma tagasiside ükskõik millises ELi ametlikus keeles.

Hanked

Ostude korral, mille maksumus ületab 143 000 eurot, kasutab EFSA avatud hankemenetlust.

Avatud pakkumiskutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teataja kaasande veebiversioonis – Funding & Tenders Portal – kus pakkumiste põhiteave on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.

Huvitatud ettevõtjatel palutakse esitada pakkumine ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Ostude korral, mille maksumus ületab 15 000 eurot ja on võrdne või väiksem kui 143 000 eurot, kasutab EFSA nn läbirääkimistega hankemenetlust, mille käigus kutsutakse EFSA valitud kandidaate pakkumist esitama. Menetluses kasutatav(ad) keel(ed) määratakse kindlaks iga üksikjuhtumi puhul eraldi, lähtudes ostu liigist ja sihtturust ning võttes arvesse EFSA otsust oma keelekorralduse kohta.

Toetused

EFSA annab oma missiooni toetavatele projektidele ja tegevusele toetusi või subsiidiume projektikonkursside kaudu. Taotluse võib esitada Euroopa Liidu mis tahes ametlikus keeles. Kuna EFSA töökeel on inglise keel, kiirendab taotluste esitamine inglise keeles hindamisprotsessi.

Poliitika läbivaatamine

EFSA jätkab asjaomase poliitika läbivaatamist, selle tulemuslikkuse mõõtmist ja selle kohandamist vastavalt tulevastele tegevusnõuetele ning sidusrühmade ja üldsuse vajadustele.