Skip to main content

Κράτη μέλη της ΕΕ

Η επιστημονική υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του συστήματος της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων.

 • Οι εθνικές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων παρέχουν στην EFSA στρατηγικές συμβουλές για επιστημονικά θέματα και είναι οι πιο σημαντικοί συνεργάτες που συμβάλλουν στο έργο της Αρχής με την εμπειρογνωμοσύνη τους.
 • Οι εθνικοί φορείς παρέχουν τα βασικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές αξιολογήσεις της EFSA. Οι αρμόδιοι οργανισμοί στα κράτη μέλη εκτελούν τα περισσότερα από τα επιστημονικά έργα των επιτροπών της EFSA.
 • Οι δημόσιες υπηρεσίες ενημέρωσης και οι εμπειρογνώμονες επικοινωνίας των κρατών μελών της ΕΕ συνεργάζονται με την EFSA για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων της Αρχής, την προώθηση της συμμετοχής και την προσέλκυση επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. Τα δίκτυα αυτά είναι ζωτικής σημασίας σε επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα.

Συμβουλευτικό σώμα: εθνικές αρχές ασφάλειας των τροφίμων

 • Το συμβουλευτικό σώμα της EFSA αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών ασφάλειας των τροφίμων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας. Κάθε εθνική αρχή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση κινδύνων στην τροφική αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο, οι ακριβείς αρμοδιότητες, ωστόσο, ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
 • Παρατηρητές από την Ελβετία και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες στην ΕΕ μπορούν επίσης να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος.
 • Μέσω του σώματος, η EFSA και τα κράτη μέλη μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών ζητημάτων αξιολόγησης κινδύνου και ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους. Τα μέλη χρησιμοποιούν το σώμα για να συμβουλεύουν την EFSA σχετικά με επιστημονικά θέματα, με το πρόγραμμα εργασίας της και τις προτεραιότητές της, και για να εντοπίζουν αναδυόμενους κινδύνους όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Στόχος των μελών είναι η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών, η συγκέντρωση πηγών και ο συντονισμός των προγραμμάτων εργασίας με την EFSA και μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά:
  • Την ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων
  • Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και των μηνυμάτων ενημέρωσης σε σχέση με τους κινδύνους
  • Την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων και διιστάμενων απόψεων
  • Τον συντονισμό των εργασιών και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων

Συμβουλευτικό σώμα «Δήλωση Δεσμεύσεων»

Τα μέλη του συμβουλευτικού σώματος της EFSA υπέγραψαν δήλωση δέσμευσης κατά την 61η συνεδρίαση του σώματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, στην οποία συμφώνησαν σε μια σειρά μέτρων και δραστηριοτήτων που θα διασφαλίσουν ότι τα μέλη της EFSA και του συμβουλευτικού σώματος θα μπορούν από κοινού να αντιμετωπίζουν τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων και, συνεπώς, να προστατεύουν τους ευρωπαίους καταναλωτές.

BG CS DE DK EN ES ET FI FR EL HU HR GA IS IT LV LT MT NL NO PL PT RO SK SL SV

Μέλη και παρατηρητές του συμβουλευτικού φόρουμ

In addition to the Members of the Advisory Forum, the following countries participate as Observers:

CountryMember / alternateRepresented organisation
AlbaniaAmarilda KELI
Gjovana GJERGJI
National Food Authority
Bosnia and HerzegovinaDzemil HAJRICFood Safety Agency (FSA)
EU CommissionAnastasia ALVIZOU
Raikos ATHANASIOS
DG Health and Food Safety
North MacedoniaNikolche BABOVSKI
Svetlana TOMESKA MICKOVA
Food and Veterinary Agency
Kosovo*Flamur KADRIU
Kujtim UKA
Food and Veterinary Agency
MontenegroVladimir DJAKOVIC
Ana VELIMIROVIC
Administration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Affairs
SerbiaTamara BOŠKOVIĆMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management
SwitzerlandMichael BEERFederal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment division
TürkiyeDurali KOCAK
Serap HANCI
Ministry of Agriculture and Forestry

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Advisory Group on Data

The Advisory Group on Data (AGoD) is a discussion group of the EFSA Advisory Forum set up in 2021 to answer various challenges in the food safety data system. 

The group is composed of representatives of the Advisory Forum (on a voluntary basis), technical experts delegated by Advisory Forum members, EFSA staff and a representative of the European Commission. As of 2024 the participating countries are: Austria, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, and Switzerland.

Εστιακά Σημεία: Δίαυλος επικοινωνίας της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων

Τα εστιακά σημεία λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της EFSA και των εθνικών αρχών ασφάλειας τροφίμων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

 • Το δίκτυο εστιακών σημείων περιλαμβάνει μέλη και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, καθώς και παρατηρητές από την Ελβετία και τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες.
 • Τα εστιακά σημεία βελτιώνουν σημαντικά την επιστημονική συνεργασία και τις δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των κρατών μελών και της EFSA με:
  • Τη συνδρομή στην ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων
  • Την παροχή συμβουλών σχετικά με δραστηριότητες συνεργασίας και επιστημονικά σχέδια
  • Την προώθηση της κατάρτισης στην αξιολόγηση των κινδύνων
  • Την ενίσχυση της επιστημονικής προβολής και της προβολής της EFSA στα κράτη μέλη
 • Η EFSA και τα εστιακά σημεία συνεδριάζουν συνήθως τέσσερις φορές ετησίως, πριν από τις συνεδριάσεις του συμβουλευτικού σώματος. Υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην EFSA σχετικά με τις δραστηριότητές τους: έως το 2013 στις εκθέσεις δραστηριοτήτων των εστιακών σημείων, από το 2014 στις εκθέσεις επιστημονικής συνεργασίας της EFSA. 

In addition to the Members of the Focal Point network, the following countries participate as Observers:

CountryOrganisationContactFP website/E-mail
AlbaniaNational Food AuthorityValbona PalukaAlbania FP
focalpoint.albania [at] aku.gov.al (focalpoint[dot]albania[at]aku[dot]gov[dot]al)
Bosnia and HerzegovinaFood Safety Agency of Bosnia and HerzegovinaDalibor VidacakBosnia and Herzegovina FP
EFSAfocalpoint [at] fsa.gov.ba (EFSAfocalpoint[at]fsa[dot]gov[dot]ba)
North MacedoniaFood and Veterinary AgencySvetlana Tomeska MickovaRepublic of North Macedonia FP
focalpoint [at] fva.gov.mk (focalpoint[at]fva[dot]gov[dot]mk)
Kosovo*Food and Veterinary AgencySara PreniqiKosovo* FP
EFSAFocalpoint-kosovo [at] rks-gov.net (EFSAFocalpoint-kosovo[at]rks-gov[dot]net)
MontenegroAdministration for Food Safety, Veterinary and Phytosanitary affairsMirjana LekicMontenegro FP
EFSA.focalpoint [at] mpr.gov.me (EFSA[dot]focalpoint[at]mpr[dot]gov[dot]me)
SerbiaMinistry of Agriculture, Forestry and Water ManagementNadežda DukićfpEFSAserbia [at] minpolj.gov.rs (fpEFSAserbia[at]minpolj[dot]gov[dot]rs)
SwitzerlandFood Safety and Veterinary Office (FSVO) – Risk assessment divisionBarbara EngeliEFSAfocalpoint [at] blv.admin.ch (EFSAfocalpoint[at]blv[dot]admin[dot]ch)
TürkiyeMinistry of Agriculture and ForestryMuzaffer Nurseren BudakTurkish FP EFSAfocalpoint [at] tarimorman.gov.tr (EFSAfocalpoint[at]tarimorman[dot]gov[dot]tr)

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Επιστημονικά δίκτυα

 • Η EFSA συντονίζει διάφορα δίκτυα εθνικών οργανισμών των κρατών μελών της ΕΕ με εμπειρογνωμοσύνη σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς (π.χ. αναδυόμενοι κίνδυνοι, παρακολούθηση καταλοίπων φυτοφαρμάκων). Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών, μεταξύ άλλων και εκτός ΕΕ, με ειδική εμπειρογνωμοσύνη μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν σε δίκτυο της EFSA.
 • Τα δίκτυα διευκολύνουν την επιστημονική συνεργασία με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή πληροφοριών, την κατάρτιση και εφαρμογή κοινών σχεδίων, καθώς και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών.